Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm
Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm

Monitoring table 15/10/2021

Табела со инфромации за следење

Во продолжение е табелата со најнови инфромации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Велесhttps://bit.ly/3FPW11ZУрбанистички проект за градежно земјиште со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутунПроектниот опфат е лоциран североисточно од Општина Велес, на КП бр. 1516/12 и КП бр. 1537/2. Проектниот опфат претставува градежно земјиште со намена Г2.2 –Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутун и други, во место викано Кумсол, КО Мамутчево. Во рамки на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд. Површината на проектниот опфат изнесува 21052 м2, формиран од КП бр. 1516/12 и КП бр. 1537/2.Не се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација. Не се дадени информации за СОЖС постапката
Велесhttps://bit.ly/3DDIUPEПостапка за прибирање на предлози за креирање на програмите на Општина Велес за 2022 година од месни и урбани заеднициВо тек е постапката на прибирање идеи, предлози, проекти, сугестии за креирање на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за идната, 2022 година, поднесени од страна на претставници на месни и урбани заедници. Сите детали и начинот на поднесување на Вашите идеи, предлози, сугестии во врска со горенаведеното можете да ги прочитате во прикаченото Соопштение (подолу во објавата). По завршување на рокот за прибирање предлози ќе се изготват нацрт-програми што ќе бидат на увид на граѓаните и по кои ќе се водат јавни расправи пред тие да станат официјален документ за работа на општината за 2022 година.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3j54UuRИзмена и дополнување на Урбанистички План за село Прдејци, општина Гевгелија, Блок 4, општина ГевгелијаЦелокупниот плански документ е објавен на веб странатаНе се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација. Не се дадени информации за СОЖС постапката
Гевгелијаhttps://bit.ly/3lIwIHhДетален Урбанистички План за Блок 11 (11.2), КО Гевгелија и КО Мрзенци, општина Гевгелија, конечен предлог план, Целокупниот плански документ е објавен на веб странатаНе се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација. Не се дадени информации за СОЖС постапката
Гевгелијаhttps://bit.ly/30oKYN7Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Детален Урбанистички План за Блок 15.1 и Блок 15.2, општина ГевгелијаОдлуката и формуларот за неспроведување на СОЖС, на веб страната треба да стојат 15 работни дена. Во тој рок заинтересираната јавност и МЖСПП можат да дадат коментари.
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/3vfC0x8Да го направиме греењето и ладењето за европските потрошувачи ефикасно, енергетски отпорно, чисто и климатски прифатливоОпштина Ѓорче Петров ги пoвикува сите заинтересирани граѓани, заедници на сопственици и управители на згради да се пријават и да бидат дел од кампањата за обележување на одржливи системи за греење. Кампањата „Обележување на 100% одржлив систем за греење“ има за цел да ги мапира објектите кои веќе имаат инсталиран систем за греење на обновливи извори на енергија и истите да бидат добар пример и поттик сѐ повеќе корисници да се насочат кон одржливо греење. На сопствениците на ваквите системи ќе им биде доделен зелен сертификат во облик на стикер кој претставува признание за користење на одржливи технологиии за греење и ладење од обновливи извори на енергии.
Гостиварhttps://bit.ly/3DMm603Решение за одобрување на Урбанистички проектСе одобрува Урбанистичкиот проект за изработка на Урбанистички Проект за парцелизирано градежно земјиште, за градежна парцела – В.26.01 од ДУП за дел од Блок 26 – Гостивар, Општина Гостивар
(со намена Б2-големи единици за трговија).
Градскоhttps://bit.ly/3p5sDivУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцелиУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцели на КП 794/1 во КО Водоврати со класа на намена Г3 (поединечна намена Г3.7 – електрани на биогориво)
ЕНЕРhttps://bit.ly/30vvsiEУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцелиУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцели на КП 794/1 во КО Водоврати со класа на намена Г3 (поединечна намена Г3.7 – електрани на биогориво)
ЕНЕРhttps://bit.ly/3j4RrmQИзвестување за почеток на процесот за подготовка на предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за странциДадени се целите на предлог законот, надлежниот орган за изработка и имплементација на законот, временска рамка за изготвување на законот, начин на вклучување на јавноста и контакт лице за доставување на коментари
Карпошhttps://bit.ly/3FOM4lBИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштваДадени се целите на предлог законот, надлежниот орган за изработка и имплементација на законот, временска рамка за изготвување на законот, начин на вклучување на јавноста и контакт лице за доставување на коментари
Карпошhttps://bit.ly/3AJO7n6Со ДУП-от ССИ 03, за Карпош само зеленилоНа 63. вонредна седница советниците од Карпош расправаа по Предлог – Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градската четврт ССИ 03, Блок 03.07 која ги опфаќа општините Бутел и Карпош. Урбанистичкиот план кој го опфаќа планираниот простор во општина Бутел е предвиден за намена А1 и А2 – домување (домување во станбени згради), Б2 – (големи трговски единици), Г2 – (лесна и незагадувачка индустрија), Г3 – (сервиси), Д1 – (парковско зеленило), Е1 – (сообраќајници) и Е2 – (комунална супраструктура). Дел од ДУП-от кој регулира и мала површина од општина Карпош, има единствена намена Д2 – (парковско зеленило).
Крива Паланкаhttps://bit.ly/2XfsvBzЈАВЕН ПОВИК за сите заинтересирани граѓани, заедници на сопственици и управители на згради да се пријават и да бидат дел од кампањата за обележување на одржливи системи за греењеПријавата за сите заинтересирани граѓани се наоѓа на линкот
Крушевоhttps://bit.ly/2YVOwWQПрезентиран проектот за изградба на ветерна електрана на потегот Куманово-Старо Нагоричане-Крива ПаланкаПрезентиран проектот за изградба на 415-мегаватна ветерна електрана на потегот Куманово-Старо Нагоричане-Крива Паланка, во вредност од околу 500 милиони евра, кој ќе го гради германската компанија ВПД во стратешко партнерство со македонската влада. Станува збор за проектот „Вирови“, со кој на потегот од Куманово до Крива Паланка ќе се изградат 69 ветерни турбини со што ќе се овозможи годишно намалување од 310.000 тони јаглерод диоксид. Претставниците од компанијата истакнаа дека во секоја фаза од реализацијата на проектот, кој е предвидено да се имплементира во период од шест години, ќе биде вклучена јавноста со своите предлози и прашања со цел да се изгради доверба со локалната заедница, со оглед дека станува збор за долгорочна инвестиција регулирана со Договор за стратешко партнерство меѓу македонската влада и ВПД на 45 години.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоhttps://bit.ly/3BLBppsДадете коментар за проектот за реконструкција и доградба на дел од ул. Питу ГулиПроектот за поврзување на локални патишта, под-проект „Реконструкција и доградба на постоечка улица Питу Гули – град Крушево“ предвидува механизам за собирање на коментари и поплаки во однос на имплементацијата на наведениот проект. Оваа можност е достапна на официјалната интернет страница на општина Крушево веќе неколку месеци, а истата е достапна од денес – 05.10.2021 – во општина Крушево. Се повикуваат сите граѓани да ги посетат општинските простории и да го пополнат образецот со свои коментари. Истиот се пополнува анонимно, а општината и Министерството за транспорт и врски како имплементатори ќе ги земат во предвид сите пополнети обрасци.
Штипhttps://bit.ly/2XdWwl5МЗШВ организира јавна расправа за Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)Јавната расправа ќе се одржи на 19 октомври (вторник) со почеток во 10:00 часот во големата сала на МЗШВ. Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028) е обезбеден преку проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, кој финансиски поддржан од Европската унија, а имплементиран од страна на CARE International и Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП). Визијата на стратегијата е да се создаде подобра иднина во која земјоделските задруги ќе можат да ги подобрат своите економски резултати и да го засилат своето социјално влијание без да го зголемат својот еколошки отпечаток.Ова ќе се постигне со одделување на економскиот раст од еколошкото влијание и негово поврзување со социјалното влијание.Иновациите и технологијата ќе играат клучна улога за постигнување на целите на стратегијата.Урбанистичкиот проект не е објавен на веб страната. Не е објавено соопштение за јавна презентација и информации за постапка за СОЖС
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3lIQkLlЈавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтажна плантажа на КП 304 и 306, КО ДоланиНа веб страната е објавено соопштение за јавен увид кој ќе трае од 13.10-02.11.2021. Заинтересираната јавност преку пополнување на анкетни листови може да даде свои коментари.
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3lIQkLlРешение за одобрување на Планска програма за Градска четврт C.07Објавено е решение за одобрување на Планска програма за изработка на ДУП за Градска четврт С.07 во општина Шуто Оризари
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3lEv5u9Решение за одобрување на Планска програма за Градска четврт C.05Објавено е решение за одобрување на Планска програма за изработка на ДУП за Градска четврт С.05 во општина Шуто Оризари
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3j4HSEzРешение за одобрување на Планска програма за Градска четврт C.04Објавено е решение за одобрување на Планска програма за изработка на ДУП за Градска четврт С.04 во општина Шуто Оризари
Ново Селоhttps://bit.ly/3vd1wmKСоопштение до јавноста за нов надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511, дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново СелоЈавниот увид ќе трае 15 (петнаест) дена, сметано во деновите од 07.10.2021 до 21.10.2021год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронака форма преку информациски систем е-урбанизам.Не е објавен урбаниситичкиот проект, не се дадени информации за јавна расправа и информациии за спроедување или неспроведување на СОЖС постапка
Министерство за правдаhttps://bit.ly/3BMdPZxЈавен повик – За јавна консултацијаЈавна консултација за Нацрт – план на активности за ажурирање на податоците кои се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година. Се повикуваат сите заинтересирани граѓани и граѓански организации и други здруженија, како стопански и професионални асоцијации, да достават коментари по однос на нацрт-планот и да го пријават својот интерес да учествуваат во предвидените мерки и активности. Коментарите за учество доставете ги најдоцна до 25.10.2021 година, на следната адреса за е-пошта: mpsorabotka@mjustice.gov.mk. Пријава на интерес за учество во мерки и активности може да доставите и по горенаведениот рок, на истата адреса, со тоа што ќе ги имате предвид предвидените роковиЛинкот кој е нацеден за превземање на Нацрт Планот не се отвара
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3aHOkNkМФ подготвува нова „Програма за реформа во управувањето со јавните финансии 2022-2025“, приоритет унапредување на внатрешната ревизијаВладата на Република Северна Македонија е посветена на спроведувањето реформи во управувањето со јавните финансии. За таа цел беше донесена „Програмата за реформа во управувањето со јавни финансии 2018-2021“, во чии рамки еден од приоритетите е внатрешната контрола. Унапредувањето на внатрешната ревизија и внатрешната контрола останува приоритет и во новата „Програма за реформа во управувањето со јавните финансии 2022-2025“ за која се почнати активности во Министерството за финансии.
Влада на РСМhttps://bit.ly/3BZ1qlnСо поддршка на УСАИД, Северна Македонија е прва во регионот според реформи во енергетскиот секторМинистерот за економија се обрати на завршниот настан на Проектот на УСАИД за развој на регионални пазари на енергија кој денеска се одржа во Скопје. Со реализацијата на овој Проект успеавме за неполни 6 месеци да го донесеме новиот Закон за енергетика во целост усогласен со Третиот енергетски пакет на ЕУ и Директивата за промоција на обновливите извори на енергија. Министерството за економија и тимот на Проектот посветено работеше и даде огромен придонес во текот на консултациите со јавноста и сите релевантни засегнати страни, како и во текот на консултациите кои беа правени со Секретаријатот на Енергетската заедница, се со цел да добиеме квалитетен и сеопфатен Закон.
Влада на РСМhttps://bit.ly/2YRbSweУспешно спроведување на новиот концепт на отпадот бара доследна селекција, рециклирање, реупотреба и преработка пред негово депонирањеИ Тетово се приклучува на градовите кои имаат повратни вендинг машини од кадешто амбалажниот отпад, низ процесот на рециклирање ќе може да се искористи како секундарна суровина и ќе добие нова употребна вредност. Првата повратна вендинг машина на Пакомак на територијата на Општина Тетово, која е поставена во Веро Супермаркети. Со овие машини секој граѓанин може да го одложи отпадот и додека пазарува и лесно се применува системот на кауција, со што се стимулира поеколошко пакување и задолжителен поврат на амбалажата, а граѓаните добиваат финансиски поттик за одговорното однесување
Влада на РСМhttps://bit.ly/3FLpoCVВладините политики ја донесоа највредната странска инвестиција од 500 милиони евра и 69 ветерници зелена енергијаГерманската компанија WPD, ќе гради 415 мегаватна ветерна електрана на потегот Куманово – Старо Нагоричане – Ранковце- Крива Паланка, во вредност од околу 500 милиони евра. Премиерот Зоран Заев, на прес-конференцијата во присуство на амбасадорката на Германија Анке Холштајн, како и претставници на менаџментот на компанијата, истакна дека ова не е само најголемата германска инвестиција во земјава, тука ова е најголемата директна гринфилд инвестиција во македонската економија, воопшто, од независноста до денес.
Охридhttps://bit.ly/3vfzgj9Идејни решенија за уредување на плажите на Охридското ЕзероВрз oснова на Јавниот Повик за прибирање на идејни решенија за уредување на плажите на Охридското Езеро кој беше објавен на 30.08.2021 година, до Општина Охрид пристигнаа две идејни решенија согласно условите на повикот. На линкот се дадени фотографии од идејните решенија. Граѓаните можат да направат увид на комплетната документација на идејните решенија во Општина Охрид со претходна најава на горенаведената електронска адреса, секој работен ден од 15.10.2021 до 21.10.2021 од 08 до 11 часот.
СЕПhttps://bit.ly/3FMtVVvНационалната програма за усвојување на правото на (НПАА) ЕУ 2021-2025Владата ја усвои Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) 2021-2025 како клучен стратешки документ на Северна Македонија за насочување на процесот на европска интеграција. НПАА ги дефинира приоритетите, стратегиите, динамиката и потребните ресурси за усогласување на националното законодавство со европското право, како и активностите за прилагодување на националните институции кон европските административни структури. Клучната цел на НПАА е да ја исцрта националната траекторија до нашето членство во Европската Унија, рефлектирајќи ја со тоа политичката заложба и одлучност за длабоки реформи.
Струмицаhttps://bit.ly/3p5aotrОдлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение“Втората јавна анкета ќе трае од 27.10.2021 год. до 05.11.2021 год.
Јавната презентација ќе се одржи во просториите на Дом на АРМ
Струмица, на ден 27.10.2021 година во 11:00 часот.
Заинтересираните физички и правни лица можат на анкетни листови да
достават забелешки и предлози по Нацрт планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3j4EedWУспешно спроведување на новиот концепт на отпадот бара доследна селекција, рециклирање, реупотреба и преработка пред негово депонирањеНајави поставување на вендинг машини и во другите градови во државата Нуредини посочи дека во претстојниот период ќе се постават до 50 собирни садови за селекција на отпадот во државните институции, со цел органите на власта и државни службеници да бидат пример како соодветно се имплементираат новите закони и како правилно се одложува отпадот.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3DG9A2gОбединетото Кралство ја поддржува Северна Македонија во остварување на амбициозните национални климатски целиМинистерката Мортон ја потврди поддршката на Британската Влада за постигнување на амбициозните цели дефинирани во ревидираниот Национално Утврден Придонес кон Договорот од Париз. Во дискусијата особено беше наглесена потребата од вклучување на сите засегнати страни и пошироката јавност како единствен начин за постигнување на поставените таргети. Исто така акцентирана беше и важноста на едукацијата, подигањето на јавната свест и промената на навиките во однос на животната средина.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3veE2xuСо спроведените правни реформи обезбедуваме подобра правна и судска заштита на животната срединаВо своето обраќање министерот Нуредини зборуваше за правната реформа од областа на заштитата на животната средина која Министерство за животна средина и просторно планирање интензивно ја спроведуваше во изминатиот период. Подоследна примена на начелото „загадувачот плаќа“ како основен принцип врз кој се темелат законите во животната средина, потоа пакетот на закони со кој се регулира управувањето со отпадот, циркуларната економија како важен дел од напорите за модернизирање на економијата, дополнително унапредување на законите за квалитет на амбиентален воздух, но и процесите за заштита на природата и зголемување на површината на заштитени подрачја на ниво на државата беа основните теми.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3lIOPwTРегионалната соработка ќе го олесни одржливото управување со отпадотСе разговараше за предизвиците во управувањето со отпадот и потребата за соработка на регионално ниво за развој на преработувачките и рециклирачки гранки во управувањето со отпадот, како и иновативните пристапи во користењето на секундарните суровини, како и придобивките на економијата од обем и размената на знаења и добра пракса. Сесијата фокусирана на оваа тема беше затворена со усвојување на Заедничка изјава за соработка во одржливото управување со отпадот во ЦЕИ регионот. Се разгвараше за посветена на управувањето и заштитата на водите, а посебно односите помеѓу земјите кои делат прекугранични водни тела, промоцијата на одржливиот развој и градењето на отпорност на општествата и животната средина.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3mXZUt7Потребен е интегриран пристап во менаџирањето со водните тела – природата не познава политички границиВтората сесија од Министерскиот состанок за животна средина на Централната Европска Иницијатива во Триесте беше отворена за јавноста во рамките на Барколана самитoт и посветена на управувањето и заштитата на водите, а посебно односите помеѓу земјите кои делат прекугранични водни тела, промоцијата на одржливиот развој и градењето на отпорност на општествата и животната средина. Министерот во своето обраќање на панелот ги сподели предизвиците во управувањето со трите речни сливови и трите природни езера кои РСМ ги дели со своите соседи. Тој се осврна посебно на последните развои во соработката во рамките на Преспа парк договорот и ја истакна потребата за интегриран пристап во менаџирањето со сите водни тела, бидејќи природата не познава политички граници.

Read More

Monitoring table 08/10/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови инфромации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3v0saz1Предлог проектна програма за УП вон опфат на урбанистички план за приклучок на бензиска пумпа по „ДУПД за бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1 мв Венуле, КО Грнчиште – о.ГрадскоОбјавена е планската програма на веб страната
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3Br1MACПредлог проектна програма за изработка на уп вон опфат на урбанистички план за бензинска пумпна станица со придружни и услужни објекти на М1 Пат (A1-Е75), на КП 2521, 253, 2541 и 2551, м.в. Чешма, КО Агино Село,О. КумановоОбјавена е планската програма на веб страната
Министерство за труд и социјална политикаhttps://bit.ly/3iKYX6aСо новата Стратегија ја подигнуваме свеста кај работниците и работодавачите и ги зајакнуваме капацитетите во областа на безбедноста и здравјето при работаМинистерството за труд и социјална политика денеска одржа јавна презентација и расправа за нацрт – текстовите на новата Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021 – 2025 и новиот Акциски план за БЗР за периодот 2021-2023 година.
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3DeHmLKЗелената и дигиталната трансформација во фокусот за иден развој, нови инструменти и фондови во Планот за забрзување на растотПоддршката на зелената и дигиталната трансформација е и една од заложбите на Владата и на Министерството за финансии, којашто е вградена во Планот за финансирање на заздравувањето и забрзување на економскиот раст којшто веќе е во завршна фаза на подготовка во МФ.
Прилепhttps://bit.ly/2WXiwkeПовторна јавна презентација и јавна анкетаПовторната јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавувањето на Соопштението, односно од 04.10.2021г. до 08.10.2021г. секој работен ден од 8,30 до 15,30 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Повторната јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 08.10.2021 година, петок, во 13:00 часот во просториите на Општина Прилеп.
Стругаhttps://bit.ly/3iDNlSDУрбанистички проект со план за парцелација, за гп 19.14 со намена, А4 – времено сместување, според извод од УПВНМ за блок 19 Езерски Лозја во Општина Струга“ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на Урбанистички проект со
план за парцелација, за гп 19.14 со намена, А4 – времено
сместување, според извод од УПВНМ за блок 19 Езерски Лозја
во Општина Струга, со тех. Бр. 04-03/2021 од Август 2021,
изработена од “ЧИП ГРОУП”-СКОПЈЕ”
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3FtWlDxОдржан состанок со Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општествоНа 7.10.2021 година се одржа состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024. Целта на состанокот беше разгледување на третиот нацрт на Стратегија, во кој се инкорпорирани поголем дел од препораките на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, презентирани на работилницата одржана на 14.9.2021 година. Присутните членови на Работната група искажаат задоволство од ажурираниот текст на Стратегијата и се обврзаа да достават конкретни предлози за дополнување на текстот на Акцискиот план од 14.10.2021 година, со цел отпочнување на пошироки консултации со граѓанските организации во втората половина на октомври оваа година.
Велесhttps://bit.ly/3uVqZRCУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Г2.2 – ЛЕСНА ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА, БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, ТУТУН И ДРУГИ, НА КП БР. 1516/14, К.О. МАМУТЧЕВО, ОПШТИНА ВЕЛЕСПроектниот опфат е лоциран североисточно од Општина Велес, на КП бр. 1516/14. Проектниот опфат претставува градежно земјиште со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутун и други, во место викано Кумсол, КО Мамутчево. Во рамки на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд. Површината на проектниот опфат изнесува 104285 м2, формиран од КП бр. 1516/14.
Велесhttps://bit.ly/3mErvjbУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Г2.2 – ЛЕСНА ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА, БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, ТУТУН И ДРУГИ, НА КП БР. 1516/15, К.О. МАМУТЧЕВО, ОПШТИНА ВЕЛЕСПроектниот опфат е лоциран североисточно од Општина Велес, на КП бр. 1516/15. Проектниот опфат претставува градежно земјиште со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутун и други, во место викано Кумсол, КО Мамутчево. Во рамки на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд. Површината на проектниот опфат изнесува 8124 м2, формиран од КП бр. 1516/15.
Гази Бабаhttps://bit.ly/2YxgMi4Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 1542, КО Раштак со намена А4.3 – викенд куќа, Општина Гази БабаРешение:
http://www.gazibaba.gov.mk/media/PDF/urbanizam/20211006/28-3-2510-5_resenie_za_odobruvanje_PP.pdf

Проектна програма: http://www.gazibaba.gov.mk/media/PDF/urbanizam/20211006/PP_UP_VIKENDICA_RASTAK_30-08-2021_potpis(1).pdf
Чучер Сандевоhttps://bit.ly/3lu89OpОдобрни урбанистички проекти Урбанистички проект за село од Општ Акт – А1.1-КП 2030, КО Бањање
Урбанистички проект вон опфат – А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

Read More

Monitoring table 05/10/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3DeHmLKБесими: Зелената и дигитална трансформација во фокусот за иден развој, нови инструменти и фондови во Планот за забрзување на растотИнформација за зелените обврзници како нов финансиски инструмент за поттикнување и поддршка на проекти што ја поддржуваат „Зелената агенда“ и зелената транзиција, преку проекти за унапредување на животната средина, подобрување на енергетската ефикасност; намалување на загадувањето, систем за интегрирано управувањето со отпадот; поддршка на одржливо земјоделство, риболов и шумарство, заштита на водните и копнените екосистеми, обезбедување чист транспорт и одржливо управување со водите и др. Ќе се формира и Фонд за енергетска ефикасност, во рамки на Банката за развој на Северна Македонија, а средствата меѓу другото ќе бидат наменети за идни енергетски ефикасни инвестиции, како и финансирање на инвестициите во енергетска ефикасност и обновлива енергија во јавните згради.
Претседател на РСМhttps://bit.ly/3uJ5cMwОбјавен Јавниот повик за признанието „Успешни млади“ за 2020 годинаЈавниот повик за доставување пријави за признанието „Успешни млади“ за 2020 година е отворен од денеска и ќе трае до 1 ноември 2021 година. Признанието е поттик на научноистражувачката мисла и уметничката работа на младите, за резултати постигнати во текот на 2020 година, во следните осум категории.
Свети Николеhttps://bit.ly/3DcH9ZvОдлука за неспроведување на стратегиска оцена На веб страната објавени се одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана на КП 1111/2, КО Свети Николе – вгр, Општина Свети Николе
Свети Николеhttps://bit.ly/3uG5yUrОдлука за неспроведување на стратегиска оценаНа веб страната објавени се одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Детален Урбанистички план за дел од УЕ 5, дел од Блок 23, плански опфат 23.3 од ГУП за град Свети Николе, КО Свети Николе, Општина Свети Николе
Свети Николеhttps://bit.ly/3aacIa6Одлука за неспроведување на стратегиска оценаНа веб страната објавени се одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе
Струмицаhttps://bit.ly/2Ylq9kQЈавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – ВаландовоЈавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – Валандово – спој со А1 делница 2,3 и 4 – нова траса во општина Валандово и во општина Струмица, од Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се одржи на 07.10.2021 година со почеток во 14:00 часот во Салата на Советот во Дом на АРМ во Струмица. Студијата е објавена на веб страната на Општина Струмица и на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање
Заменик на претстедателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестицииhttps://bit.ly/3Bf6NfxВицепремиерот Битиќи на конференција за „Забрзување на финансирањето на зелени проекти“ – Посветени сме на реализација на „Зелената агенда“, за проекти за подобар живот на сите граѓаниЗаменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, се обрати на отворањето на конференцијата „Забрзување на финансирањето на зелени проекти: Претставување на инструментот за Зелено финансирање“, на кој учествуваат и заменикот помошник генерален секретар на Организацијата на Обединети Нации и претседавач на Управувачкиот комитет на „Заедничкиот фонд за цели за одржлив развој, министерот за финансии, министерот за животна средина и просторно планирање, Постојаната координаторка на ОН агенциите во Северна Македонија, Постојаната претставничка на УНДП во Северна Македонија, Директорката на финансиските институции за Западен Балкан и Источна Европа на Европската банка за обнова и развој и други експерти од областа на заштита на животната средина и развојни „зелени“ проекти.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3oB2XdkЗелен фонд за зелени инвeстицииДенес, министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, се обрати на промоција на воведувањето на Зелениот финансиски фонд. Заедничкиот проект „Зелен финансиски фонд за подобрување на квалитетот на воздухот и борба против климатските промени во Северна Македонија“, (кој во моментов е во завршна фаза на подготовка), се очекува да биде во вредност од приближно 36,3 милиони американски долари и ќе се спроведе од тим на агенции на Обединети Нации – УНДП, ИОМ и УНЕЦЕ – во партнерство со ЕБОР.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3iBbcCuНашиот пат е современо и европско управување со отпадот и здрава животна срединаПретседателот на Владата на Северна Македонија, Зоран Заев и министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, денеска одржаа заедничка прес-конференција на тема новите закони за управување со отпад. Законите се целосно усогласени со пропишаниете стандарди на Европската Унија и со нивна примена не само што ќе се подобри заштитата на животна средина и здравјето на луѓето, туку ќе се имплементираат и принципите на циркуларната економија. Законската рамка и Националниот план за управување со отпад 2021-2031 детално го уредуваат собирањето, транспортот, селектирањето, рециклирањето на отпадот, како и неговиот третман и искористување, но и одговорностите на сите чинители вклучувајќи ги и единиците на локална самоуправа.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3FdsoYpОдговор на претставка на подносителот Ефтим СтоиловОдговор по однос на преставка поднесена од граѓанин во врска со пријава за злоупотреба, односно крадење на државен имот – песо од речно корито на реката Вардар во село Пепелиште, Општинна Неготино
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3muyb3jСо формализирање на работата на собирачите на секундарни суровини придонесуваме за почиста животна средина„РЕДИ Рециклажа“, е социјално претпријатие чија основна дејност е формализирање и организирање на собирачите на секундарни суровини, преку воспоставување соодветен систем за примарна селекција на отпад. Формирањето на социјални претпријатија на неформални собирачи на секундарни суровини, како што е РЕДИРЕЦИКЛАЖА е вистински начин неформалните собирачи да се организираат, да влезат во формалниот систем за управување со отпад и да добијат пристојна работа.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/2YlWE23Предлог на Одлука за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен пределСо оваа одлука се прогласува дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V – заштитен предел, заради разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пејзажните, пределните и други вредности и природни убавини. Називот на заштитеното подрачје е „Заштитен предел – Малешево“, Категорија V – Заштитен предел.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3Aguh2GНови закони од областа на управување со отпадНа веб страната на МЖСПП објавени се следните закони: ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ЗАКОН ЗА ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ_НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД
Кочаниhttps://bit.ly/3a5FEQmИзвештај за СОЖС за изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, М.В. Ќерамидница, КО Кочани за блок бр.1. Општина КочаниОбјавен е извештај за СОЖС. Не се дадени дополнителни информации.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоhttps://bit.ly/3BpiP64Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)Во рок од 7 дена сите релевантни чинители и засегнати страни може да достават свои забелешки и коментари на слениве маил адреси: stojan.gacov@mzsv.gov.mk; elena.novacka@mzsv.gov.mk; aleksandar.mitrevski@mzsv.gov.mk; a.g@mzsv.gov.mk
Виницаhttps://bit.ly/3D4IHouСоопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфатОбјавен е графички/синтезен дел од Урбанистичкиот проект, Анкетен лист и Соопштение за Јавен увид, кој че трае од 04.10-18.10, во рок во кој може да бидат досатвени коментари од засегнатат јавност.
Виницаhttps://bit.ly/3FjUTn1Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за фотоволтаични електрани, на КП 4791, КП 4790, КП 4787, КП 4788, КП 4789, дел од КП 4636, дел од КП 6979 и дел од КП 4957, КO Блатец, Општина ВиницаОбјавен е графички/синтезен дел од Урбанистичкиот проект, Анкетен лист и Соопштение за Јавен увид, кој че трае од 04.10-18.10, во рок во кој може да бидат досатвени коментари од засегнатат јавност.
Демир Капијаhttps://bit.ly/3izayFsСоопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план со намена Е1.13 – фотоволтични електрани, КП бр. 1148/1, КО Бистренци, Општина Демир КапијаОбјавен е графички/синтезен дел од Урбанистичкиот проект, Анкетен лист и Соопштение за Јавен увид, кој ќе трае до 19.10, во рок во кој може да бидат досатвени коментари од засегнатат јавност.
Дојранhttps://bit.ly/3ldLOnKУрбанистички документ за Г.П1.4 К.О Стар Дојран и Потврда за заверка на AUP Марјан ТуневОбјавен е проктот и потврда за заверка односно за поднесување на проектот преку е-урбанизам

Read More

Monitoring table 01/10/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Велесhttps://bit.ly/3B0jOK7Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1. станбени куќи (слободностоечки), на КП 1176, КО Отовица, Општина ВелесПредмет на овој урбанистички проект кој е усвоен со Потврда УП бр.1310-28 од 22.09.2021 година, е формирање нa градежни парцели во Општ Акт за село Отовица на КП 1176, КО Отовица, Општина Велес, со предвидена А – домување. Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1802 м2. Со овој УП се формираат една градежна парцела, согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20).
Велесhttps://bit.ly/3m8SpPOУрбанистички проект за формирање на четири градежни парцели на дел од КП бр. 1058/3, КП бр. 1058/2, КП бр. 1185/4, дел од КП бр. 1185/3 и дел од КП бр. 1185/2, KO Отовица, согласно општ акт за уредување на услови за начинот на градење во село Отовица, Општина ВелесУП за формирање на четири градежни парцели на дел од КП бр. 1058/3, КП бр. 1058/2, КП бр. 1185/4, дел од КП бр. 1185/3 и дел од КП бр. 1185/2, KO Отовица, согласно Општ акт за уредување на услови за начинот на градење во село Отовица, Општина Велес. УП за село се изработува заради разработување на земјиштето каде што со урбанистички план за село, не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат условите за формирање на градежната парцела пропишани во овај правилник. Градежната парцела ќе се формираа во зона со намена на градбата – домување. Согласно Правилникот за урбанистичко планирање, номенклатурата и групирањето на системот на класи на намени, е уреден со следните класи на намени: А1 – домување во куќи, поединечна намена А1.1 – станбени куќи – слободностоечки.
Гостиварhttps://bit.ly/3kZ3OSNПланска Програма за изработка на измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а- Опфат 1, УЕ “Центар”, Четврт “А” КО Гостивар 1, Општина ГостиварСе одобрува Планска Програма за изработка на измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а, опфат 1 , УЕ “Центар” – Општина Гостивар.
Гостиварhttps://bit.ly/3opCdfYПредлог Проектна Програма за изработка на Урбанистички Проект за реконструкција на локален пат во сос. Питарница, Гостивар, Општина ГостиварСе одобрува Планска програма со технички број 11-38/2021 од јули 2021 година. за изработка на Урбанистички Проект за инфраструктура за реконструкција на локален пат во населба Питарница, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар
Аеродромhttps://bit.ly/3D8qKFHОдлука за неспроведување стратегиска оценкаОдлуката за неспроведување на СОЖС треба да биде достапна на веб страната во рок од 15 дена од објавувањето (до 15.10.2021). Против неа засегнатата јавност и МЖСПП имаат право на коментари.
Аеродромhttps://bit.ly/3md4kfCПланска Програма изменување и дополнување на ДУП за Градска Четврт И11 Блок 13, Општина Аеродром – СкопјеОбјавена е и планската програма заедно со ДУП за Градска Четврт И11, Блок 13, Општина Аеродром, за кои што се однесува одлуката за неспроведување на СОЖС
Кочаниhttps://bit.ly/3zZAakAОдлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 5 од ГУП за град Кочани.Објавени се одлука и формулар на веб страната. Одлуката за неспроведување на СОЖС треба да биде достапна на веб страната во рок од 15 дена од објавувањето (до 13.10.2021). Против неа засегнатата јавност и МЖСПП имаат право на коментари.
Охридhttps://bit.ly/2ZEav4uОдржана работилница за креирање на стратегијата за млади на Општина ОхридЛокалната стратегија за млади се креира со активно учество на младите луѓе, релевантните институции, организации и бизнис секторот кои денеска беа присутни на настанот и ги изнесоа своите ставови, предлози и сугестии во врска со стратегијата. Содржината на Локалната стратегија за млади ќе ги опфаќа стратешките приоритети, клучните предизвици со кои се соочуваат младите во општина Охрид и долгорочните цели презентирани низ тематските области. Документот ќе се однесува на период од следните пет години. Сите оние кои сакаат дополнително да достават предлози и сугестии за текот на процесот истото може да го сторат на официјалната е-пошта strategijazamladi@yahoo.com најдоцна до 10.10.2021.
Прилепhttps://bit.ly/3kZ4DuRПотврда за заверка на урбанистички проектОбјавена е потврда за заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА, ЗА ГП 02 ОД УПВНМ, ЗА ИЗГРАДБА НА Г1.8- ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА БИОГОРИВО (Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА- ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА), КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП.Не се дадени инфомации за спроведување на јавна анкета и стручна расправа по однос на УП
Заменик на претстедателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестицииhttps://bit.ly/2Y3xHbGВицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини на промоција на заеднички проект на ГИМ и Макстил – Има огромен потенцијал за развој на циркуларната економијаЗаменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции и Министерот за животна средина и просторно планирање присуствуваа на настан, на којшто беше презентиран заедничкиот проект на ГИМ и Макстил, наречен „Cinderela“, комплексен истражувачки и иновативен проект, финансиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Комисија, базиран на можностите за намалување на урбаниот индустриски отпад, кој има за цел развивање и демонстрирање нов бизнис модел на циркуларната економија.
Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактерhttps://bit.ly/2YfwA9iОдбележан 28-ми Септември – Меѓународниот ден за универзален пристап до информацииАгенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер го одбележа 28-ми Септември – Меѓународниот ден за универзален пристап до информации. Во присуство на избрани гости меѓу кои Фреjк Јанмаат – Раководител на оддел при Делегацијата на Европска Унија и Г-дин Љупчо Николовски – Заменик-претседател на Владата за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, беа презентирани резултатите од работењето на Агенцијата изминатава година, креираните ИТ алатки како и плановите за идно унапредување на демократските процеси во нашата држава, преку овозможување на непречен проток и на слободен пристап до информаците од јавен карактер и олеснување на остварувањето на уставно загарантираното право на граѓаните да имаат увид во работата на институциите.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3olft0xНУРЕДИНИ: Го трасираме патот за воспоствување на циркуларна економијаМинистерот Нуредини во своето обраќање истакна дека овој проект се реализира токму во моментот кога Министерството за животна средина и Владата на РСМ го трасираат патот кон воспоставување на циркуларна економија во државата, и дека овој бизнис модел на циркуларна економија за одржлив урбан развој и градба покажува дека е можно политиката и праксата да се следат и зацртаните развојни политики да добијат своја потврда во реалноста.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3kUl23LУчество на министерот за животна средина и просторно планирање Нуредини на промоција на извештај за ″Де-ризикување инвестиции во обновливи извори на енергија во Северна Македонија: финансии и политика фокусирани на енергија, греење и ладење″Во воведното обраќање министерот Нуредини ја нагласи потребата од вклученост на приватниот сектор паралелно со обезбедувањето на одржливи политики и инвестициска рамка. Покрај Нуредини воведни обраќања имаа и Крешник Бектеши, министер за економија, Рабиа Фероучи, директор на ИРЕНА и Нарин Сахакијан, УНДП постојан претставник. Извештајот ги анализира тековните политики за обновливите извори на енергија, идентификува специфични бариери и придружни ризици што може да ги задржат инвестициите од приватниот сектор во обновлива енергија и обезбедува препораки за рамки на политики и финансиски инструменти за намалување на ризиците со цел зголемување на инвестициите во обновлива енергија.

Read More

Monitoring table 28/09/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Министерство за култураhttps://bit.ly/3AOdzbTПрезентација на Генералниот план за заштита на археолошкиот локалитет СтобиНа 30 септември со почеток во 12:00 часот во винаријата „Стоби“, Градско, Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби и Фондацијата „Балканско наследство“ (Бугарија) пред стручна јавност ќе го промовираат „Генералниот план за заштита на археолошкиот локалитет Стоби“. Генералниот план за заштита на Стоби е стратегиски документ чија цел е да обезбеди насоки и препораки за подобра заштита и презентација на разновидното културно наследство на локалитетот, како и насоки за негов одржлив развој преку подобрување на менаџирањето и капацитетите на НУ Стоби за прибирање финансиски средства за оваа цел. Генералниот план за заштита на Стоби е единствен документ од ваков вид изработен за археолошки локалитет во нашата држава и одлична основа за креирање слични планови за другите археолошки локалитети. Заради почитување на препораките и мерките за одржување јавни настани во услови на пандемија со КОВИД-19, настанот ќе се одржи со ограничен број поканети гости.
Неготиноhttps://bit.ly/39Z4di5Презентација на можностите за производство на енергија од био масаВо организација на општина Неготино, Стопанската комора и Здружението Еко-вита се одржа презентација на можностите за производство на енергија преку искористување на земјоделски отпад, како на пример лозови прачки, гранки од праски, сливи и слично кои имаат висока калорична вредност од речиси 99 отсто, исто како и пелетите и брикетите. Идејата е преку нивно рециклирање да се дојде до искористување на земјоделскиот отпад преку 2 аспекта- енергијата која се губи во природата и заштита од заразни болести во лозарството преку собираање на заразени прачки кои потоа би се гореле. На тој начин, отпадот од виновата лоза и гранките од овошки, односно био маса, би се согорувал и претварал во топлинска енергија. За таа цел, беше претставен прото-тип на машина за рециклирање на отпадот кој би се собирал од земјоделските површини, истиот се складира во контејнери, се гори во индустриски печки и се добива топлинска енергија, а подоцна има можност и за електрична енергија. Свои излагања на презентацијата имаа експерти од оваа област, а со свои прашања и дискусии се вклучија и заинтересираните присутни на настанот.
Министерство за правдаhttps://bit.ly/3m38tTfИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Предлог Закон за вештачењеЦел на законот е да се пристапи кон ревидирање на системот на судско вештачење преку донесување на законски измени
Влада на РСМhttps://bit.ly/3kKX0rZВладата ќе ја одржи редовната 108-ма седницаНа дневниот ред на седницата се и Предлог на Националната стратегија за развој на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија (2021-2027) и Акцискиот план 2021-2023 за спроведување на оваа стратегија, како и Предлог на Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството (2021-2025).
Охридhttps://bit.ly/3o9UopIПокана за почетна конференција за креирање на Стратегија за млади на Општина ОхридСо цел успешно утврдување на потребите и барањата на младите луѓе предвидено е спроведување на анкета на примерок од 110 испитаници- млади лица на возраст од 15 до 29 години и анализа на добиените резултати. Резултатите на анкетното истражување треба да бидат составен дел од Локалната младинска стратегија и заклучоците треба да соодветствуваат со добиените резултати од анкетата. Со особено задоволство Ве покануваме да присуствувате на настанот кој треба да биде основа за изработка на овој стретешки документ на општина Охрид. Настанот ќе се оддржи на ден 28.09.2021 година, со почеток во 12 часот во големата сала на Советот на општина Охрид, со почитување на протоколите за заштита од Ковид 19.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ogcA12Одговор на претставка од анономни граѓаниОдговор од страна на МЖСПП по однос на преставка од група граѓани од општина Радовиш, во кој се дадени насоки за следни чекори, за надлежни органи за постапување за посочените проблеми.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3kLqGoH66 седница на Совет: Донесени нови Урбанистички плановиОдлука за донесување Конечен Предлог-измена и дополнување на ДУП за дел од Блок, 10.2, ОГ, плански период 2020-2025; УП за село Прдејци, ОГ, Блок 4, плански период 2018-2028 и ДУП за Блок 11 (11.2) КО Гевгелија и КО Мрзенци, ОГ, плански период 2019-2024 година; Иницијативата за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП бр. 642, КП бр. 641/1, дел од КП бр. 641/2, КП бр. 643, КП бр. 629/1, КП бр. 629/2 и дел од КП бр. 633, КО Моин, ОГ, со цел изградба на објекти, односно формирање градежна парцела со соодветна површина за градење по сите параметри.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3CRE68RЈПКД „Комуналец“- Гевгелија со обука на тема: „Зелена инфраструктура”Во рамките на проектот AQUA-M – II – „Одржливо управување на водните ресурси во прекуграничниот регион“, во ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија се одржа обука на тема: „Зелена инфраструктура“. На обуката беше презентиран проектот и неговите активности, а, исто така, беше презентирана и набавената опрема во рамките на проектот од страна на ЈПКД „Комуналец“ наменета за потребите на Прочистителната станица во Гевгелија. Промовирана беше и брошурата „Вода, пестициди и нивната правилна употреба“, подготвена од страна на партнерите во проектот. Присутните на обуката имаа можност да се запознаат со значењето на Зелена инфраструктура – одржлива мерка за борба против ефектите и спречување на ризиците поврзани со климатските промени.
Делчевоhttps://bit.ly/3CTa1pIМислење по Финален Извештај за стратегиска оцена на животната срединаОбјавено е позитивно мислење од МЖСПП по однос на Нацрт Извештај за СОЖС за ЛУПД со класа на намена Е3, некомпатибилна инфраструктура за изградба на пречистителна станица.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3zLlBB7Известување за почеток на процесот за подготовка на Закон за контрола на индустриски емисииНадлежен орган е МЖСПП, временска рамка во која треба да се изготви овој закон е 24.09.2021 – 29.10.2021. Цел на овој закон е спречување, намалување и колку што е можно спречување на загадувањето кое е предизвикано или кое може да настане од спроведување на индустриски активности во согласност со начелото ‘загадувачот плаќа’, како и начелото „спречување на загадувањето“.
ЕНЕРhttps://bit.ly/2Zyigc9Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за вештачењеНадлежен орган е Министерство за правда, временска рамка во која треба да се изготви овој закон е 24.09.2021 – 31.12.2021. Целта произлегува од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) и нејзиниот Акциски план каде што е наведено дека системот на судско вештачење во голема мера влијае врз ефикасноста и на квалитетот на судските постапки. Поради големиот број упатени критики за актуелниот закон, потребно е да се пристапи кон ревидирање на системот на судско вештачење преку донесување на законски измени.

Read More