Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm
Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm

Monitoring Table 17_21 09 2021

Табела со информации за следење

Во табелата се наоѓаат информации од областа на животната средина објавени од институции и општини. 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Охридhttps://bit.ly/3lHnvhfОдложена јавната расправа по нацрт на законот за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природатаДенешната Јавна расправа, кој што требаше да се одржи по Нацрт на Законот за прогласување на студенчишко блато за парк на природата не се одржа. Одложувањето на расправата го предложи градоначалникот на Охрид, Константин Георгиески со цел да се излезе во пресрет на граѓаните, односно предвидената расправа наместо on line да се реализира со физичко присуство на сите претставници од институциите и експертите надлежни за носењето на Законот.
Росоманhttps://bit.ly/3CwO3ZfСоопштение за јавен увидУрбанистички проект вон опфат на Урбанистички План за фотоволтаични електрани на КП 365/1 и КП 366 КО Паликура, ОПШТИНА РОСОМАН, Иницијатор –Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес, На веб страната има само наслов, не е објаеен документот, нити пак има информации кои се однесуваат на начинот на спроведување на јавен увид, јавна анкета и презентација
Стругаhttps://bit.ly/3u05VJeСе одобрува Планската програма за измена и дополна на дел од Генерален урбанистички план за Блок 30,северен дел од град Струга КО Мороишта Општина Струга, со тех број 17-01/21 август 2021 изработена од ЕВРО ДЕКОР доо КочаниНа веб страната се објавени решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополна на Генерален урбанистички план за Блок 30, северен дел од град Струга, КО Мороишта, општина Струга.Не се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3kshmWXОдржана Првата конститутивна седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општествоНа 15.9.2021 година Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ја одржа Првата (конститутивна) седница. На оваа седница, Одделението за соработка со невладини организации ги информираше членовите на Советот за процесот на изработка на новата Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, активностите на работната група и планираните следни чекори за консултација со граѓанските организации.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ks2RSPНУРЕДИНИ: Усвоени преостанатите закони од областа на управување со отпадотНа 50-та седница, Собранието на РСМ ги донесе останатите четири закони од областа на управување со отпадот: Закон за управување со отпадот, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со дополнителни текови на отпад и Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Во текот на месец август, од страна на Собранието беа донесени Законот за управува со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3hSPb1HСООПШТЕНИЕ за прекинување на јавната расправаЈавна расправа по нацрт Закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата на 14.09.2021г. беше закажана да се одржи виртуелно преку ЗООМ платформата и хибридно во Салата на општина Охрид. Заради транспарентост во постапката и вклучување на локалното население беше обезбедена ре-продукција во живо на јавната расправа во општина Охрид со цел продолжување на транспарентно одвивање на процесот. За време на јавната расправа од група на граѓани сопственици на приватни имоти во Студенчишко Блато, преку овластен адвокатски застапник беше побарано одложување на јавната расправа поради неразјаснети прашања во врска со имотите во Студенчишко Блато. Истото барање беше доставено и по писмен пат за кое МЖСПП во најкус можен рок одговори. За време на јавната расправа Градоначалникот на Охрид како подносител на иницијативата за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природата побара да се прекине јавната расправа и наведе дека ќе организира состаноци со граѓаните на Охрид, сопственици на имоти во Студенчишко Блато заради усогласување во однос на користење на имотите во Студенчишко Блато, по што во друг тремин јавната расправа повторно би се закажала.
Тетовоhttps://bit.ly/3EB66zjJавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Набавка на подземни контејнери и специјално возило за третман на отпад од овие контејнери“ Јавната консултација за Планот за управување со животната средина и социјалните работи за наведениот проект, ќе се одржи во: општина Тетово, на 06.09.2021 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот. Ве молиме да го најавите Вашето учество на долунаведената е-маил адреса. На веб страната е објавен и Планот за управување со животната срединаИзвестувањето за консултации со јавноста, јавниот повик и планот за управување со животна средина се објавени на веб страната на 13.09.2021, а јавната консултација и даумот за коментари од страна на јавноста е наведен 06.09.2021. Со ова не е остварено правото на учество на јавноста во донесување на одлуки.
Брвеницаhttps://bit.ly/3lLOkAYПроектна ПрограмаПроектна Програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели на КП 699/2, 699/3 и дел од КП 683/4. КО Радиовце; со намена А1.5 – Станбени куќи во состав на селски стопански двор
Брвеницаhttps://bit.ly/3EFcRAnРешение за одобрување на проектна програмаОдобрување на Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели на КП 699/2, 699/3 и дел од КП 683/4., КО Радиовце вон г.р., во општина Брвеница, со технички број 35/21, Изработена од „Пологпроект-про„ Доо Гостивар
ЕНЕРhttps://bit.ly/3EE1CI7ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКААнализата на примената на ЗОУП утврди определени практични проблеми.Сеуште не е воспоставена воедначена управна пракса на ниво на јавните органи, па голем дел од нив од објективни причини не можат целосно да се придржуваат кон одредбите согласно кои јавниот орган треба да определи овластени лица за водење на управната постапка.Измените и дополнувањата се во насока на допрецизирање и обезбедување на доследна примена на начелото на делегирање при одлучување во управна постапка,а опфатени се и запирањето на постапката, огласувањето на управен акт за ништовен и се вршат и номотехнички подобрувања на текстот.Предложените измени и дополнувања се во насока и на имплементирање на начелата за интероперабилност и усогласување со процесите на дигитализација.Концептот е-Влада обезбедува комуникација помеѓу институциите, како и комуникација со бизнис секторот и со граѓаните. За целосно имплементирање на процесите за дигитализација, потребна е истовремена и координирана измена на повеќе прописи.
Виницаhttps://bit.ly/3AusMioСоопштение за јавен увид за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на КП 1965, КП 1966, КП 1970 и дел од КП 1978, КO Блатец, Општина ВиницаОбјавено е само соопштение за увид, анкетен лист и графички приказ. Не е објавен текстуален дел. Наведено е дека јавниот увид ќе трае 15 дена, односно од 17.09.2021 до 01.10.2021.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3CvDGF9Во завршна фаза е изработката на неколку Урбанистички планови за села Во периодот 2017-2021 година донесени се урбанистички планови за село Моин и за село Милетково. Започнати се постапки и во завршна фаза е донесувањето на Урбанистички планови за селата Мрзенци, Негорци, Давидово, како и за Миравци. Во тек е постапката за изработка на Урбанистички план за Старо Конско, крај браната „Конско“, а во почетна фаза е изработката на Урбанистички план за село Ново Конско. Се очекува сите постапки околу донесувањето на наведените урбанистички планови да заврши до крајот на годината.
Пробиштипhttps://bit.ly/2XCRfnDЈавен повик за партиципативно телоЈавниот повик за пријавување на заинтересирани лица за членување во Партиципативното тело на Општина Пробиштип од областа на урбанизмот. Повикот трае од 17.09-17.10.2021.
Карпошhttps://bit.ly/3Axc7uoОдлука и формулар за Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, СкопјеОд страна на Општина Карпош донесена е одлука за неспроведување на постапка за СОЖС за Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје. Одлуката и формуларот се објавени на веб страната и треба да стојат 15 дена (од 15.09-30.09), рок во кој јавноста и МЖСПП може да даде коментари.
Кочаниhttps://bit.ly/3tW4mvPЈАВЕН ПОВИК за прибирање предлози за креирање на програмите за активностите на Општина Кочани за 2022 годинаВрз основа на законските одредби,а заради транспарентност во работењето на единицата на локалната самоуправа,Општина Кочани ги повикува граѓаните, урбаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година. Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават преку електронска пошта на адреса info@kocani.gov.mk (со назнака за јавен повик за предлог-проекти), или преку Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани,најдоцна до 15 октомври 2021 година за развојните проекти ,а за финансирање на здруженија,невладини огранизации и друѓи,најдоцна до 15 ноември.
Кочаниhttps://bit.ly/3u0dI9zПовторна јавна презентација и јавна анкета по Детален урбанистички план за градска четврт 5, Општина Кочани, плански период 2018-2023Повторна Јавна Анкета ќе се спроведе во периодот од 23.09.2021 год. до 06.10.2021 год. во кој рок заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови , во писмена форма, кои можат да ги подигнат во архивата во општинската зграда, од веб страната на Општина Кочани, или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам. Повторна Јавна Презентација ќе се одржи на ден 27.09.2021г. со почеток во 10.00 часот пред комлексот АСНОМ, Општина Кочани.Не е објавен текстуален дел од ДУПот.
Кочаниhttps://bit.ly/3zsATL1Планска програма за изработка на изменување и дополнување на урбанистички план за село Тркање, со разработка на блок 17, КО Тркање, Општина Кочани.Не се дадени информации за јавен увид, односно јавна анкета и јавна презентација
Чешиново-Облешевоhttps://bit.ly/3lMMCz8Соопштение за јавен увид за урбанистички план за изградба на објект со намена Г2Јавниот увид и анкета траат 15 дена по обкавуваљњето, односно до 28.09.2021
Чешиново-Облешевоhttps://bit.ly/3hS08ACБарање за Б-Интегрирана еколошка дозволаБарање за Б-Интегрирана еколошка дозвола, индустрија на минерали, бетонска база. 30 дена од објавувањето (14.10.2021) јавноста има право да достави коментари
Штипhttps://bit.ly/3ktMsgUУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Г.МЗ-површински соларни и фотовол гаични електрани на КП 6р. 248/3, КО Доброшани Општина ШтипНа веб страната има објавено одлука за неспроведување на постапка за СОЖС и мислење од МЖСПП дека ја прифаќа одлуката за неспроведување на СОЖС
Охридhttps://bit.ly/3CrQEUiСедумте чинари од Охрид прогласени за природна реткостНа иницијатива на Општина Охрид и по подготовка на целокупната документација од Одделението за заштита и влијание врз животната средина, неодамна Владата на Република Северна Македонија ги прогласи седумте чинари од Охрид за природна реткост.
Пробиштипhttps://bit.ly/3nNSPh0Решение за одобрување на ПП за УП за КП бр.1389 и 1390На веб страната е објавено решение и ажурирана геодетска подлога
Пробиштипhttps://bit.ly/3ksl6rtРешение за одобрување на ПП за УП за КП бр.1382-1 КО ДобревоНа веб страната е објавено решение и ажурирана геодетска подлога
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3hPB5hyПовторен јавен повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организацииСоветот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, за претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации ги предложи: Данче Даниловска–Бајдевска од Фондација Отворено општество – Македонија, Лилјана Јоноски од Здружение Рурална Коалиција Куманово и Александар Кржаловски од Македонски центар за меѓународна соработка. Останатите пријавени кандидати не добија потребен број гласови од членовите на Советот, поради што Советот одлучи повторно да се објави Јавен повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mkсо назнака „Пријава за РГ финансирање на ГО“најдоцна до 30 септември 2021 година.
Битолаhttps://bit.ly/3lKkbSrReLOaD2 – Официјален почеток на проект за партнерство меѓу општините и граѓанските организацииЗапочна втората фаза од реализацијата на проектот ReLOaD 2, чија основна цел е зацврстување на партнерството меѓу општините и граѓанските организации преку транспарентно доделување финансиски средства за проектни активности во корист на локалното насление. Планираните активности вклучуваат обуки за општинската администрација, финансиска поддршка на проекти од јавен интерес аплицирани од граѓанските организации, како и тренинзи за зајакнување на нивните капацитети и знаења за подготовка на проектна документација.
Гази Бабаhttps://bit.ly/3kslCFVПланска програма ДУП СИИ 07 Блок 05Објавени се решение за одобрување на планска програма и планска програма
Гевгелијаhttps://bit.ly/3tW58ZLПродолжување и унапредување на соработката на Општината со граѓанските организацииГрадењето партнерства меѓу локалните власти и граѓанското општество, засновано на транспарентен и развојно-ориентиран пристап, е главен предуслов за поголемо граѓанско учество во процесите на креирање и имплементација на локалните политики. Досегашното позитивно искуство во Општина Гевгелија потврдува дека зајакнатата соработка поомеѓу Општината и граѓанските организации го потикнува локалниот развој и го подобрува квалитетот на животот на локалните граѓани.
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/3zE3aytРегистрација за 4-от Дигитален Самит за Западен Балкан(WB6) во ПодгорицаОд 11 до 13 октомври 2021 во Подгорица ќе се одржи четвртиот Дигитален Самит за земјите од Западен Балкан (WB6), на кој учесниците ќе имаат можност да разменат добри практики и достигнувања во процесот на дигитална трансформација, како и да ги дефинираат идните насоки на дејствување. Регистрацијата за учество на настанот, кој ќе се одржи во хибриден и онлајн формат, е отворена. Заинтересираните ќе можат да се пријават на линкот: https://bit.ly/DSWB_Registration.

 

Read More

Moitoring table 14/09/2021

Табела со информации за следење

Во табелата се наоѓаат информации од областа на животната средина објавени од институции и општини. 

Институција УРЛНаслов Опис   
Претседател на РСМhttps://bit.ly/2YUemu2Усогласен единствен пристап кон изготвување на документ за долгорочна развојна стратегија на Република Северна МакедонијаИнформација за процесот на креирање на „Националната развојна стратегија 2021-2041“. Процесот ќе биде заснован на принципите на национална сопственост, широка консултација, интегрирање на постоечките процеси за интеграција во ЕУ и Агендата 2030 и иновативност. „НРС 2021-2041“ и „МКД2030“ претставуваат единствен сеопфатен процес за долгорочно планирање, следење и надградување, во коj се и ќе продолжат да бидат вклучени претставници од сите сегменти во општеството.
Ресенhttps://bit.ly/2XhUoZQПокана за тендер Green Inter E Mobility Рокот за поднесување понуди е 04.10.2021. Сите потребни документи се дадени на линкот на веб страната на општината.
Кавадарциhttps://bit.ly/2VG0t1lИспитување на јавното мислење за ЛЕАП кој е во фаза на изработкаКако дел од процесот за изготвување на ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ќе бидат вклучени и граѓаните од град Кавадарци со нивното видување на еколошката моментална состојба. За тоа ќе биде спроведен анкетен прашалник. Откако ќе го потполните прашалникот испратете го на следната е-маил адреса: dilov@kavadarci.gov.mk
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/2YPsioZПродолжен рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата за 2022 годинаСе продолжува рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година до 30.9.2021 година. Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија, утврдени во Програмата за работа на Владата 2020-2024, да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и да се достават по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3nuCzROНајава на активности за отпочнување на постапка за донесување на Законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природатаМинистерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за донесување на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата. Богатството и разновидноста на природните вредности (биодиверзитетот и геодиверзитетот) се основни причини Кањонот Матка да биде рангиран како еден од најзначајните локалитети на природно наследство во државата. Нацрт законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата и другите придружни документи во наредниот период ќе бидат објавени на веб-страницата на МЖСПП и на порталот www.ener.gov.mk.

Read More

Monitoring Table 10/09/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3tsAwPfУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електраниИзвестување за јавен увид кој ќе трае 15 дена (07-22.09.2021), во кој рок заинтересираните страни може да достават свои коментари
Прилепhttps://bit.ly/3jYFNuDРешение за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМАПроектна програма за изработка на урбанистички проект за инфраструктура за изградба на главен доводен цевковод и пумпни станици на бунари за водоснабдување на с. Канатларци, Општина Прилеп
Ресенhttps://bit.ly/3tuOMXwИзвестување за јавна расправаНа 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата тоа може да го направат на следниот линк: MS Teams link за Јавна расправа – Обиколница на Ресен.
Стругаhttps://bit.ly/3C1CHftПредлог за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за КП бр. 1736/13 м.в. Шаркиница, КО Мислешево, со тех број 008а-УП/2020 Август 2021. изработена од УРБАН ПЛАНЕР Дооел Гостивар.Известувае за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за КП број 1736/13, М.В.ШАРКИНИЦА, КО МИСЛЕШЕВО
Стругаhttps://bit.ly/2VtiShCПланска програма за измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од УЕ 4 дел од блок 12 К.О.Струга со тех број 23-01/21 од август 2021 изработен од ” ЕВРО-ДЕКОР ДОО – Кочани.Изготвена е решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополнување на ГУП Струга – предлог план 2006-2016. Истата е објавена на веб страната. Нема информации за одржување на јавна презентација и јавен увид за предлог планот.
Стругаhttps://bit.ly/2VtiShCПланската програма за измена и дополна на дел од Генерален урбанистички план за град Струга УЕ 6 и дел од УЕ 8 Блок 18, Блок 19 и Блок 23, со детална разработка на дел ос блок 23(обединета постапка на ГУП и ДУП), Општина Струга, со тех број 21-01/21 јули 2021 изработена од ЕВРО ДЕКОР доо КочаниИзготвена е решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополнување на ГУП Струга – предлог план 2006-2016. Истата е објавена на веб страната. Нема информации за одржување на јавна презентација и јавен увид.
ЈП за патиштаhttps://bit.ly/3BX5LozИзвестување за јавна расправаСе известуваат сите заинтересирани страни, дека на 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата треба да се вклучат на линкот кој е даден на веб страната и да го пријават учеството најдоцна до 14 септември (вторник) во 12.00 ч на следната е-маил адреса: m.manova@roads.org.mk.
Кочаниhttps://bit.ly/38SZ5eCОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНАОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПВНМ ЗА ОТКУП, ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ М.В ЌЕРАМИДНИЦА КО КОЧАНИ ЗА БЛОК БР.1 ОПШТИНА КОЧАНИ
ЕНЕРhttps://bit.ly/3A0InGdНацрт на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природатаИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Нацрт на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата

Read More

Monitoring Table 07/09/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка
Министерство за финансииhttps://bit.ly/2Vm7vIpБесими-Павлова: Продолжува успешната соработка со ЕИБ, поддршка за енергетиката, зелената економија, МСПИзразена беше поддршка и на напорите на Владата во користењето на зелениот одржлив економски модел во реализација на приоритетните проекти кои се дел од Економскиот инвестициски план, усвоен од ЕК во 2020 година, а кој обезбедува долгорочно закрепнување и развој на регионот, како што е поддршка во реализацијата на третата фаза од железничкиот коридор 8 кон Бугарија, изградбата на пречистителната станица во Скопје, гасно поврзување со Република Грција, за кои проекти во најава е обезбедување и на грант финансирање од ВБИФ инструментот на Европската унија.
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3jOZ7dEБесими-Ригтеринк: ЕБОР ќе ја поддржи Владата во реализација на приоритетните проектиРеализацијата на тековните проекти и диманиката на нивното изведување, како и инвестиции во нови проекти од областа на патната и железничката инсфраструктура, енергетиката, екологијата, беа тема на средбата на министерот за финансии Фатмир Бесими со потпреседателот на ЕБОР Јурген Ригтеринк, што се одржа во Министерството за финансии, а пред почетокот на Првата годишна конференција „Економско заздравување и раст по Ковид“.
Ново Селоhttps://bit.ly/3yKCiwdСоопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Измена и Дополнување на УП за Село Колешино БЛОК 14, Општина Ново СелоЈавната анкета и јавната презентација по Измена и Дополнување на Урбанистички План за Село Ново Коњарево блок 14,Општина Ново Село ќе трае 30 (триесет) дена сметано во деновите од 06.09.2021год. до 05.10.2021год. А јавната презентација со стручно презентирање на Измена и Дополнување наУрбанистички План за Село Колешино блок 14, ке се одржи на ден 22.09.2021г. со почеток од 13 00 часот во просторите на подрачното училиште „Видое Подгорец“ с.Колешино.
Претседател на РСМhttps://bit.ly/3h5gc19Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија и Институтот за демократија потпишаа Меморандум за соработкаЦелта на Меморандумот е јакнење на меѓусебната соработка, во насока на поддршка на активностите на Кабинетот, кои се спроведуваат во рамки на Претседателскиот центар за политичко образование. Активностите за кои постои взаемен интерес, ќе се реализираат во областа на спроведување на истражувања, подготовка на анализи, организирање на едукативни семинари, јавни дебати и конференции.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3eB6NxcЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИПостапувањето со бесправно изградени објекти во Република Северна Македонија претходно е уредено со Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) а предмет на истиот се бесправните објекти изградени заклучно со 3 Март 2011 година. 
ЕНЕРhttps://bit.ly/3yTDtt4ЗАКОН ЗА БИОГОРИВА ВО ТРАНСПОРТОТСо Закон за биогорива во транспортот за прв пат ќе се уреди материјата на биогоривата кои се користат во транспортот

Read More

Monitoring Table 03/09/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/38A1Y41Тендер за Техничка помош – ревизија на безбедноста на патиштата на локални проекти за патна инфраструктура, подготовка на упатства и обезбедување обука за општинскиот персонал, како и подобрување на безбедноста на сообраќајот за децата Заинтересираните консултантски фирми мора да ги достават своите понуди преку е-пошта (PDF верзија на англиски јазик), на или пред 29.09.2021 година, 15:30 часот. Приемот на секое изразување интерес ќе биде веднаш потврден.
Влада на РСМhttps://bit.ly/3gYFC0KПанел дискусија „Испорачување на дигитални услуги креирани за граѓаните“: Основата за успешна дигитализација е поставена и вклученоста на граѓанскиот сектор и стручните лица се добредојдениКако заклучок од денешната панел дискусија „Испорачување на дигитални услуги креирани за граѓаните“, истакнато е дека основата за успешно спроведување на дигитализацијата е поставена и граѓаните и стручните лица се добредојдени при координацијата во изготвувањето на стратешките планови, со насоки и анализи на општините за пристапување кон дигитализацијата, притоа водејќи сметка за приоритетите во обезбедување на е-услуги за сите граѓани подеднакво
Охридhttps://bit.ly/3zIC3TDЈавна расправа за Студенчишко БлатоМиинистерството за животна средина и просторно планирање и Општина Охрид, на 14 септември, организираат јавна расправа, по Нацрт Законот за прогласување на Студенчишкото Блато за парк на природата. Нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата е објавен на Единствениот национален електронски регистар на прописи во Република Северна Македонија (www.ener.gov.mk) и на веб страната на Министерство за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk).
Кумановоhttps://bit.ly/3yC2au9Известување за пријава на штети од пожар Се известуваат сите жители на Општина Куманово дека рокот за пријавување на материјални штети предизвикани од пожарот, кој ја зафати територијата на Општината, поточно местата: Четирце, Сопот, Табановце, Зубовце, Клечовце, Мургаш, Довезенце, Новосељане, и Бељаковце, во период од 02.08.2021 година до 11.08.2021година ќе трае уште пет (5) дена,односно заклучно со 06.09.2021 и истите можат да ја пријават  штетата на своите култура и добра до Комисија за проценка на штетиод елементарни непогоди на Општина Куманово.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3yMg2SlСе одржа јавна расправа согласно Нацрт одлуката за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачјеНа јавната расправа за Нацрт одлуката за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје, која Министерството за животна средина и просторно планирање ја одржа во соработка со општините Берово и Пехчево, беше презентирана Студијата за валоризација за предлог-подрачјето за заштита „Малешевските Планини и Влаина” во категоријата Заштитен предел од страна на претставниците од Македонското еколошко друштво (МЕД), изработувач на Студијата, како и текот на Постапката за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје,  од страна на претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање, како носител на реализатор на Иницијативата.
Пробиштипhttps://bit.ly/3yMg2SlСоопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект КП 2215 и КП 2216 КО ДОБРЕВОСе известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 М\Л/ на дел од КП.6р.2215 и КП.6р.2216, КО Добрево. Јавниот увид ќе се спроведе во периодот од 03-17.09.2021. Во тој период заинтересираната јавност може да даде коментариНема информации за одржување на јавна презентација на УП. Текстуален дел од УП не е објавен, со што не е овозможен соодветен пристап до информации и учество на јавност
Пробиштипhttps://bit.ly/3BAK2TaСоопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект КП 1380 КО ДОБРЕВОСе известуваат граѓаните на Општина Пробиштип дека се организира јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 М\А/ на дел од КП.6р.1380 КО Добрево. Јавниот увид ќе се спроведе во периодот од 03-17.09.2021. Во тој период заинтересираната јавност може да даде коментариНема информации за одржување на јавна презентација на УП. Текстуален дел од УП не е објавен, со што не е овозможен соодветен пристап до информации и учество на јавност
Штипhttps://bit.ly/3gZhZF2објава на Б Интегрирана дозвола
Ресенhttps://bit.ly/3DNaj2oСоопштение за организрање на јавна презентација и јавна анкета по предлог план за измени и дополнувања на ДУП за УЕ2 и зона за сервиси општина Ресен – РесенЈавниот увид ќе се спроведе во периодот од 03-17.09.2021. Во тој период заинтересираната јавност може да даде коментари. Јавната презентација на ДУП ќе се спроведе на 03.09.2021Иако сооптението е изработено на 23.08, на веб страната е објавено на 01.09. Краток временски рок за известување за јавна презентација. Текстуален дел од ДУП не е ставен на веб страната, со што не е овозможен соодветен пристап до информации и учество на јавност. Нема информации за потребата од спроведување на СОЖС
Струмицаhttps://bit.ly/3kR7PaLУрбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на дел од КП 4677/2 КО Муртино, Општина СтрумицаНа линкот, на веб страната е објавена целата содржина од Урбанистичкиот проект. Се уште не е објавено соопштение за одржување на јавна анкета и јавна презентација.
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3zKBGaWОдржан состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2021-2024Во рамки на консултативниот процес со граѓанските организации за изработка на нов стратешки документ за соработка со и развој на граѓанското општество,на 30 август 2021 година, беше одржан онлајн состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество 2021-2024. Целта на состанокот беше разгледување на втората нацрт верзија на Стратегија на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, во која се содржани забелешките и предлози од граѓанските организации како и препораките, доставени до 20.8.2021 година. На состанокот беше договорено, во наредниот период да се започне со широки консултации со граѓанските организации преку јавен повик на www.nvosorabotka.gov.mk и расправа во фокус групи организирани со поддршка на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија.

Read More

Monitoring table 31/08/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

Институција УРЛНаслов Опис
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/3gMvbx9Објавени повици „Twinning Western Balkans“ во рамки на ЕУ програмата „Horizon Europe“Повикот Twinning Western Balkans Special е отворен до 05.10.2021. Повикот Support for R&I policy making in the Western Balkans е отворен до 29.09.2021. Сите потребни инфомрации се наоѓаат на линкот на веб страната на МОН
Охридhttps://bit.ly/3gMCswRПовик за прибирање на идејни решенија за уредување на плажите на Охридското ЕзероЦелта на повикот е вклучување на стручната јавност и граѓаните во процесот на утврдување на активностите и дејствијата за уредување на плажите на Охридското езеро согласно препораките и насоките од Планот за управување со светското природно и културно наследство, препораките на УНЕСКО како и постојните законски прописи. Крајниот рок за поднесување на идејните решенија е 29.09.2021 година, до 13:00 часот;
Ресенhttps://bit.ly/3zC5LcQПОКАНА ЗА ТЕНДЕР за Надзор над изведба на градежни работи – Изградба на фотоволтаична станица за полнење за општина Ресен, Република Северна Македонија Краен рок за поднесување на понуди е 13.09.2021. Сите документи и потребни информации се наоѓаат на веб страната
Карпошhttps://bit.ly/3gNs8VlУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1 – ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ, ВО УПС БАРДОВЦИ, НА КП 1831/10, КП 1831/11, КП 1831/12, КП 1831/13, КП 1831/14, КП 1831/15, ДЕЛ ОД КП 1831/17 И КП 1822/1, КО БАРДОВЦИ, ОПШТИНА КАРПОШ
Карпошhttps://bit.ly/3DvAY3RУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Урбанистички проект за ГП. 8.43

Read More

Informacii od javna rasprava

Јавна расправа за нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Националниот план за енергија и клима на Република Северна Македонија до 2030 година.

Министерство за економија (economy.gov.mk) 

Денес на 27.08.2021 година  (петок) со почеток во 10 часот се одржа онлајн јавна расправа за нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Националниот план за енергија и клима на Република Северна Македонија до 2030 година. 

На јавната расправа не беше евидентирано масовно присуство на претставници на граѓански организации иако беше испратена покана од страната на Министерство за економија и од страна на Архус Центарот преку мејлинг групата Екосфера.  

На јавната расправа немаше коментари од страна на граѓанските организации.  

Нацрт извештајот за СОЖС на Националниот план за енергија и клима на Република Северна Македонија до 2030 година е достапен на следниот линк:  

https://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Nacrt SOZS na Programa za impl na Strategija za energetika(1).pdf 

Рокот за доставување на коментари е до 16.09.2021 година.  

Од страна на изготвувачот е замолено да се достават до 10.09.2021 за да може да се изготват и финалните документи навремено. 

Апелираме сите засегнати страни да ги дадат своите коментари согласно дадените временски рокови.  

Министерство за економија (economy.gov.mk) 

Известување за јавна расправа

20.08.2021 16:05:23 

Се известуваат сите заинтересирани дека на 01.09.2021 (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Програмата за реализација на стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година и за Извештајот за стратешка оцена на животната средина на Програмата за  реализација на Стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година. 

Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата  потребно е да испратат е маил на следната адреса: valentina.stradelova@economy.gov.mk најдоцна до 15 часот на 30.08.2021 година, со цел да им биде испратен линкот за вклучување на онлајн расправата.  

Read More

Monitoring table 27/08/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа

 

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка
Охридhttps://bit.ly/2WnrrL3Одлука за спроведување на стратегиска оцена за Урбанистички план вон населено место Горица Исток- опфат 1, Општина Охрид,За планскиот документ Урбанистички план вон населено место Горица Исток- опфат 1, Општина Охрид, кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина . Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната. (до 08.09.2021)
Охридhttps://bit.ly/3gDmjKdЗапочна постапката за донесување нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природатаЈавната расправа по Нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко блато за парк за природата се планира да се одржи на почетокот на месец септември 2021г. За датумот на одржување на јавната расправа јавноста ќе биде благовремено информирана.
Пехчевоhttps://bit.ly/3Dhy2rvПОКАНА за on line Јавна расправа по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Малешево за Заштитен пределМЖСПП во соработка со општините Берово и Пехчево, Ве поканува на Јавна расправа по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Малешево за Заштитен предел. Јавната расправа ќе биде организирана on line на ЗООМ платформата на 02.09.2021 година (четврток), со почеток во 11:00 – 13:30 часот, преку видео бим кој ќе биде поставен во Општина Берово во дворот на детската градинка ОУДГ “23 Август” како и во општина Пехчево во дворот на Едукативниот центар за зачувување на природата во Негрево. Коментари/мислења/сугестии по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Малешево за Заштитен предел може да доставите писмено на следнава емаил адреса infoeko@moepp.gov.mk, најкасно 10 дена по одржување на јавната расправа.
Радовишhttps://bit.ly/3sVKlVtРешение со кое се одобрува проектна програма за изработка на урбанистички проект локален пат спој за с.СмиланциПроектната програма е објавена на веб страната на Општина Радовиш
Радовишhttps://bit.ly/2XSWK0YРешение со кое се одобрува проектна програма за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 мw од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 мw до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон грПроектната програма е објавена на веб страната на Општина Радовиш
Јавно претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“https://bit.ly/38g94dRЗапочнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен пределМЖСПП во соработка со Македонско еколошко друштво (МЕД), Јавното претпријатие „Национални Шуми“ и општините Берово и Пехчево започнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел.
Лозовоhttps://bit.ly/3ypmGhnПолитика на интергитетПоаѓајќи од заложбите за владеење на правото, обезбедување на одржлив економски и општествен развој, поттикнување на јавната доверба во локалните власти, целосно и непречено остварување на правата и слободите на граѓаните како и поттикнување на нивното учество во носењето одлуки на локално ниво, единицата на локалната самоуправа усвои ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ms9UMBЗапочнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен пределМЖСПП во соработка со Македонско еколошко друштво (МЕД), Јавното претпријатие „Национални Шуми“ и општините Берово и Пехчево започнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел. Во рамки на кампањата ќе се одржи и јавна расправа, како дел од активностите за вклучување на јавноста во процесот на прогласување на Малешево за заштитен предел. Кампањата е поддржана од Програмата за зачувување на природата во Северна Македонија (ПЗП), проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а координиран од „Фармахем“ од Скопје. Кампањата е поддржана и од општините Берово и Пехчево.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3BeEdKYПОКАНА за on line Јавна расправа по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Малешево за Заштитен пределМинистерството за животна средина и просторно планирање во соработка со општините Берово и Пехчево, Ве поканува на Јавна расправа по Нацрт-Одлука за прогласување на дел од Малешево за Заштитен предел. Јавната расправа ќе биде организирана on line на ЗООМ платформата на 02.09.2021 година (четврток), со почеток во 11:00 – 13:30 часот. https://us02web.zoom.us/j/86849291529?pwd=aC9jdzliaFRnd1RjTnl4Rlh6YmtOZz09 Meeting ID: 868 4929 1529 Passcode:849469

Read More

Letter for municipality of Probistip

Писмо до општина Пробиштип

Во прилог е писменото обраќање до општина Пробиштип околу недоследностите во однос на спроведување на постпка за учество на јавноста во донесување на одлуки на локално ниво.

Се работи за  постапката на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 3, КО Пробиштип, Општина Пробиштип и постапката на спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1, КО Пробиштип, Општина Пробиштип.

 

Read More

Monitoring table 24.08.2021

Табела со информации за следње

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 

Институција УРЛНасловОпис Забелешка
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3yfrV37Одлука за спроведување и Нацрт Извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за Државна Урбанистичко – Планска Документација за изградба на бензинска пумпна станица со станици за точење на ТНГ на КП 262 и ДЕЛ од КП 1174 м.в. Дунје, КО Костинци, Општина ДолнениНа веб страната објавени се Известување од МЖСПП за прифаќање за спроведување СОЖС, НАЦРТ Извештај за СОЖЗ – ДУПД бензинска Костинци општина Долнени, Одлука за спроведување на СОЖС и позитивно мислење од МЖСПП по нацрт СОЖС. Јавната расправа треба да биде одржана најрано 15 дена по објавување на веб страната, а најкасно 25 дена, одноно во периодот од 10 до 20.09.2021.
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3B5UK3NОдлука за спроведување и Нацрт Извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за Државна Урбанистичко – Планска Документација за бензиска пумпна станица со придружни и услужни објекти на магистрален пат М1 (А1-Е75), на КП БР. 3154/1, 3154/2, 3161, како и делови од КП БР. 3155 и 3216, м.в. Суво Грло, КО Тремник, Општина НеготиноНа веб страната објавени се Известување од МЖСПП за прифаќање за спроведување СОЖС, НАЦРТ Извештај за СОЖЗ – ДУПД бензинска Тремник, Општина Неготино, Одлука за спроведување на СОЖС и позитивно мислење од МЖСПП по нацрт СОЖС. Јавната расправа треба да биде одржана најрано 15 дена по објавување на веб страната, а најкасно 25 дена, одноно во периодот од 10 до 20.09.2021.
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3gLMluTОдлука за спроведување и Нацрт Извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за Државна Урбанистичко – Планска Документација за изградба на бензиска пумпна станица со пратечки објекти покрај патот Р 1303 Прилеп – Mакедонски Брод – Кичево во К.О. Ропотово, на К.П. 1954/2, К.П. 1954/3, К.П. 1954/4, К.П. 1956, дел од К.П. 2222, во Општина ДолнениНа веб страната објавени се Известување од МЖСПП за прифаќање за спроведување СОЖС, НАЦРТ Извештај за СОЖЗ – ДУПД бензинска општина Долнени, Одлука за спроведување на СОЖС и позитивно мислење од МЖСПП по нацрт СОЖС. Јавната расправа треба да биде одржана најрано 15 дена по објавување на веб страната, а најкасно 25 дена, одноно во периодот од 10 до 20.09.2021.
Охридhttps://bit.ly/2WcgoEZПовторна Јавна презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план вон населено место – Горица Север, Општина ОхридИзвештајот за СОЖС е изложен во Одделението за заштита и влијание врз животната средина во О. Охрид секој работен ден од 7.30–15.30 часот почнувајќи од 20.08.2021 год. до 18.09.2021 год. како и на www.ohrid.gov.mk.. Повторната Јавна презентација и јавна расправа ќе се одржи на ден 10.09.2021 год. во големата сала на О. Охрид, со почеток во 13 часот. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до О. Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација на е-маил: zivotna sredina@ohrid.gov.mk, или по пошта на следната адреса Општина Охрид , ул. Димитар Влахов бр.57 Охрид
Радовишhttps://bit.ly/3yeilO3РЕШЕНИЕ за одобрување на Проектна Програма РЕШЕНИЕ за одобрување на Проектна Програма за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 MW од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 MW до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон гр. во О. Радовиш, изработена од ДТПГУК „ЧИП ГРОУП“ ДООЕЛ Скопје, за потребите на нарачатели: СОЛ ГРУП 5 ДОО Скопје.Проектната Програма не е објавена на веб страната
ЕНЕРhttps://bit.ly/3mtxx7QИзвестување за почеток на процесот за подготовка на ЗАКОН ЗА ПАСИШТАКоментарите може да се достават на: info@mzsv.gov.mk; aleksandar.dilje@mzsv.gov.mk.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3wK0XjiИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развојВременската рамка за изготвување на предлог законот: 08.07.2021 – 09.08.2021. Коментарите може да се достават на: info@mzsv.gov.mk; femi.isen@mzsv.gov.mk
ЕНЕРhttps://bit.ly/3gt8ePkПовик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година Во насока на продолжување на транспарентен и целосно инклузивен дијалог со граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата на РСМ – Одделение за соработка со невладини организации ги повикува граѓанските организации активно да придонесат во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики. Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на РСМ за 2022 година. Вашите предлози треба да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и што треба да го доставите по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk до 15.9.2021 година, со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022.
Крива Паланкаhttps://bit.ly/3j8XA1YОдлука и Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за комплекс „Старо школо“ со намена В3 – култура во с. Градец, КО Градец, општина Крива ПаланкаСогласно законската регулатива одлуката и формуларот треба да стојат објавени 15 дена на веб страната, а истите треба да се достават и до МЖСПП за добивање на мислење за тоа дали треба или нетреба да се спроведува постапка за СОЖС
Министерство за економијаhttps://bit.ly/3zevdVGИзвестување за јавна расправаСе известуваат сите заинтересирани дека на 01.09.2021 (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Програмата за реализација на стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година и за Извештајот за стратешка оцена на животната средина на Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата потребно е да испратат е маил на следната адреса: valentina.stradelova@economy.gov.mk најдоцна до 15 часот на 30.08.2021 година, со цел да им биде испратен линкот за вклучување на онлајн расправата.
Министерство за економијаhttps://bit.ly/3klscfPИзвестување за јавна расправаСе известуваат сите заинтересирани дека на 27.08.2021 година (петок) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Националниот план за енергија и клима на Република Северна Македонија до 2030 година. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата потребно е да испратат е маил на следната адреса: goran.nikolovski@economy.gov.mk најдоцна до 15 часот на 26.08.2021 година, со цел да им биде испратен линкот за вклучување на онлајн расправата.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ms9UMBЗапочнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен пределМинистерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во соработка со Македонско еколошко друштво (МЕД), Јавното претпријатие „Национални Шуми“ и општините Берово и Пехчево започнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел. Во рамки на кампањата ќе се одржи и јавна расправа, како дел од активностите за вклучување на јавноста во процесот на прогласување на Малешево за заштитен предел..
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3sFMepnРешение за одобрување С08.07Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 07 Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3kls9RbРешение за одобрување С08.05Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 05, Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3jbRIovРешение за одобрување С08.03Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 03, Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3zghbCRРешение за одобрување С08.02Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 02, Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/2WcAoY3Решение за одобрување С08.01Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 01, Општина Шуто Оризари, Скопје

Read More