Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm
Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm

Category: Publications

Monitoring Table 17_21 09 2021

Табела со информации за следење

Во табелата се наоѓаат информации од областа на животната средина објавени од институции и општини. 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Охридhttps://bit.ly/3lHnvhfОдложена јавната расправа по нацрт на законот за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природатаДенешната Јавна расправа, кој што требаше да се одржи по Нацрт на Законот за прогласување на студенчишко блато за парк на природата не се одржа. Одложувањето на расправата го предложи градоначалникот на Охрид, Константин Георгиески со цел да се излезе во пресрет на граѓаните, односно предвидената расправа наместо on line да се реализира со физичко присуство на сите претставници од институциите и експертите надлежни за носењето на Законот.
Росоманhttps://bit.ly/3CwO3ZfСоопштение за јавен увидУрбанистички проект вон опфат на Урбанистички План за фотоволтаични електрани на КП 365/1 и КП 366 КО Паликура, ОПШТИНА РОСОМАН, Иницијатор –Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес, На веб страната има само наслов, не е објаеен документот, нити пак има информации кои се однесуваат на начинот на спроведување на јавен увид, јавна анкета и презентација
Стругаhttps://bit.ly/3u05VJeСе одобрува Планската програма за измена и дополна на дел од Генерален урбанистички план за Блок 30,северен дел од град Струга КО Мороишта Општина Струга, со тех број 17-01/21 август 2021 изработена од ЕВРО ДЕКОР доо КочаниНа веб страната се објавени решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополна на Генерален урбанистички план за Блок 30, северен дел од град Струга, КО Мороишта, општина Струга.Не се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3kshmWXОдржана Првата конститутивна седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општествоНа 15.9.2021 година Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ја одржа Првата (конститутивна) седница. На оваа седница, Одделението за соработка со невладини организации ги информираше членовите на Советот за процесот на изработка на новата Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, активностите на работната група и планираните следни чекори за консултација со граѓанските организации.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ks2RSPНУРЕДИНИ: Усвоени преостанатите закони од областа на управување со отпадотНа 50-та седница, Собранието на РСМ ги донесе останатите четири закони од областа на управување со отпадот: Закон за управување со отпадот, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со дополнителни текови на отпад и Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Во текот на месец август, од страна на Собранието беа донесени Законот за управува со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3hSPb1HСООПШТЕНИЕ за прекинување на јавната расправаЈавна расправа по нацрт Закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата на 14.09.2021г. беше закажана да се одржи виртуелно преку ЗООМ платформата и хибридно во Салата на општина Охрид. Заради транспарентост во постапката и вклучување на локалното население беше обезбедена ре-продукција во живо на јавната расправа во општина Охрид со цел продолжување на транспарентно одвивање на процесот. За време на јавната расправа од група на граѓани сопственици на приватни имоти во Студенчишко Блато, преку овластен адвокатски застапник беше побарано одложување на јавната расправа поради неразјаснети прашања во врска со имотите во Студенчишко Блато. Истото барање беше доставено и по писмен пат за кое МЖСПП во најкус можен рок одговори. За време на јавната расправа Градоначалникот на Охрид како подносител на иницијативата за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природата побара да се прекине јавната расправа и наведе дека ќе организира состаноци со граѓаните на Охрид, сопственици на имоти во Студенчишко Блато заради усогласување во однос на користење на имотите во Студенчишко Блато, по што во друг тремин јавната расправа повторно би се закажала.
Тетовоhttps://bit.ly/3EB66zjJавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Набавка на подземни контејнери и специјално возило за третман на отпад од овие контејнери“ Јавната консултација за Планот за управување со животната средина и социјалните работи за наведениот проект, ќе се одржи во: општина Тетово, на 06.09.2021 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот. Ве молиме да го најавите Вашето учество на долунаведената е-маил адреса. На веб страната е објавен и Планот за управување со животната срединаИзвестувањето за консултации со јавноста, јавниот повик и планот за управување со животна средина се објавени на веб страната на 13.09.2021, а јавната консултација и даумот за коментари од страна на јавноста е наведен 06.09.2021. Со ова не е остварено правото на учество на јавноста во донесување на одлуки.
Брвеницаhttps://bit.ly/3lLOkAYПроектна ПрограмаПроектна Програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели на КП 699/2, 699/3 и дел од КП 683/4. КО Радиовце; со намена А1.5 – Станбени куќи во состав на селски стопански двор
Брвеницаhttps://bit.ly/3EFcRAnРешение за одобрување на проектна програмаОдобрување на Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели на КП 699/2, 699/3 и дел од КП 683/4., КО Радиовце вон г.р., во општина Брвеница, со технички број 35/21, Изработена од „Пологпроект-про„ Доо Гостивар
ЕНЕРhttps://bit.ly/3EE1CI7ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКААнализата на примената на ЗОУП утврди определени практични проблеми.Сеуште не е воспоставена воедначена управна пракса на ниво на јавните органи, па голем дел од нив од објективни причини не можат целосно да се придржуваат кон одредбите согласно кои јавниот орган треба да определи овластени лица за водење на управната постапка.Измените и дополнувањата се во насока на допрецизирање и обезбедување на доследна примена на начелото на делегирање при одлучување во управна постапка,а опфатени се и запирањето на постапката, огласувањето на управен акт за ништовен и се вршат и номотехнички подобрувања на текстот.Предложените измени и дополнувања се во насока и на имплементирање на начелата за интероперабилност и усогласување со процесите на дигитализација.Концептот е-Влада обезбедува комуникација помеѓу институциите, како и комуникација со бизнис секторот и со граѓаните. За целосно имплементирање на процесите за дигитализација, потребна е истовремена и координирана измена на повеќе прописи.
Виницаhttps://bit.ly/3AusMioСоопштение за јавен увид за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на КП 1965, КП 1966, КП 1970 и дел од КП 1978, КO Блатец, Општина ВиницаОбјавено е само соопштение за увид, анкетен лист и графички приказ. Не е објавен текстуален дел. Наведено е дека јавниот увид ќе трае 15 дена, односно од 17.09.2021 до 01.10.2021.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3CvDGF9Во завршна фаза е изработката на неколку Урбанистички планови за села Во периодот 2017-2021 година донесени се урбанистички планови за село Моин и за село Милетково. Започнати се постапки и во завршна фаза е донесувањето на Урбанистички планови за селата Мрзенци, Негорци, Давидово, како и за Миравци. Во тек е постапката за изработка на Урбанистички план за Старо Конско, крај браната „Конско“, а во почетна фаза е изработката на Урбанистички план за село Ново Конско. Се очекува сите постапки околу донесувањето на наведените урбанистички планови да заврши до крајот на годината.
Пробиштипhttps://bit.ly/2XCRfnDЈавен повик за партиципативно телоЈавниот повик за пријавување на заинтересирани лица за членување во Партиципативното тело на Општина Пробиштип од областа на урбанизмот. Повикот трае од 17.09-17.10.2021.
Карпошhttps://bit.ly/3Axc7uoОдлука и формулар за Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, СкопјеОд страна на Општина Карпош донесена е одлука за неспроведување на постапка за СОЖС за Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје. Одлуката и формуларот се објавени на веб страната и треба да стојат 15 дена (од 15.09-30.09), рок во кој јавноста и МЖСПП може да даде коментари.
Кочаниhttps://bit.ly/3tW4mvPЈАВЕН ПОВИК за прибирање предлози за креирање на програмите за активностите на Општина Кочани за 2022 годинаВрз основа на законските одредби,а заради транспарентност во работењето на единицата на локалната самоуправа,Општина Кочани ги повикува граѓаните, урбаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година. Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават преку електронска пошта на адреса info@kocani.gov.mk (со назнака за јавен повик за предлог-проекти), или преку Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани,најдоцна до 15 октомври 2021 година за развојните проекти ,а за финансирање на здруженија,невладини огранизации и друѓи,најдоцна до 15 ноември.
Кочаниhttps://bit.ly/3u0dI9zПовторна јавна презентација и јавна анкета по Детален урбанистички план за градска четврт 5, Општина Кочани, плански период 2018-2023Повторна Јавна Анкета ќе се спроведе во периодот од 23.09.2021 год. до 06.10.2021 год. во кој рок заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови , во писмена форма, кои можат да ги подигнат во архивата во општинската зграда, од веб страната на Општина Кочани, или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам. Повторна Јавна Презентација ќе се одржи на ден 27.09.2021г. со почеток во 10.00 часот пред комлексот АСНОМ, Општина Кочани.Не е објавен текстуален дел од ДУПот.
Кочаниhttps://bit.ly/3zsATL1Планска програма за изработка на изменување и дополнување на урбанистички план за село Тркање, со разработка на блок 17, КО Тркање, Општина Кочани.Не се дадени информации за јавен увид, односно јавна анкета и јавна презентација
Чешиново-Облешевоhttps://bit.ly/3lMMCz8Соопштение за јавен увид за урбанистички план за изградба на објект со намена Г2Јавниот увид и анкета траат 15 дена по обкавуваљњето, односно до 28.09.2021
Чешиново-Облешевоhttps://bit.ly/3hS08ACБарање за Б-Интегрирана еколошка дозволаБарање за Б-Интегрирана еколошка дозвола, индустрија на минерали, бетонска база. 30 дена од објавувањето (14.10.2021) јавноста има право да достави коментари
Штипhttps://bit.ly/3ktMsgUУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Г.МЗ-површински соларни и фотовол гаични електрани на КП 6р. 248/3, КО Доброшани Општина ШтипНа веб страната има објавено одлука за неспроведување на постапка за СОЖС и мислење од МЖСПП дека ја прифаќа одлуката за неспроведување на СОЖС
Охридhttps://bit.ly/3CrQEUiСедумте чинари од Охрид прогласени за природна реткостНа иницијатива на Општина Охрид и по подготовка на целокупната документација од Одделението за заштита и влијание врз животната средина, неодамна Владата на Република Северна Македонија ги прогласи седумте чинари од Охрид за природна реткост.
Пробиштипhttps://bit.ly/3nNSPh0Решение за одобрување на ПП за УП за КП бр.1389 и 1390На веб страната е објавено решение и ажурирана геодетска подлога
Пробиштипhttps://bit.ly/3ksl6rtРешение за одобрување на ПП за УП за КП бр.1382-1 КО ДобревоНа веб страната е објавено решение и ажурирана геодетска подлога
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3hPB5hyПовторен јавен повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организацииСоветот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, за претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации ги предложи: Данче Даниловска–Бајдевска од Фондација Отворено општество – Македонија, Лилјана Јоноски од Здружение Рурална Коалиција Куманово и Александар Кржаловски од Македонски центар за меѓународна соработка. Останатите пријавени кандидати не добија потребен број гласови од членовите на Советот, поради што Советот одлучи повторно да се објави Јавен повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mkсо назнака „Пријава за РГ финансирање на ГО“најдоцна до 30 септември 2021 година.
Битолаhttps://bit.ly/3lKkbSrReLOaD2 – Официјален почеток на проект за партнерство меѓу општините и граѓанските организацииЗапочна втората фаза од реализацијата на проектот ReLOaD 2, чија основна цел е зацврстување на партнерството меѓу општините и граѓанските организации преку транспарентно доделување финансиски средства за проектни активности во корист на локалното насление. Планираните активности вклучуваат обуки за општинската администрација, финансиска поддршка на проекти од јавен интерес аплицирани од граѓанските организации, како и тренинзи за зајакнување на нивните капацитети и знаења за подготовка на проектна документација.
Гази Бабаhttps://bit.ly/3kslCFVПланска програма ДУП СИИ 07 Блок 05Објавени се решение за одобрување на планска програма и планска програма
Гевгелијаhttps://bit.ly/3tW58ZLПродолжување и унапредување на соработката на Општината со граѓанските организацииГрадењето партнерства меѓу локалните власти и граѓанското општество, засновано на транспарентен и развојно-ориентиран пристап, е главен предуслов за поголемо граѓанско учество во процесите на креирање и имплементација на локалните политики. Досегашното позитивно искуство во Општина Гевгелија потврдува дека зајакнатата соработка поомеѓу Општината и граѓанските организации го потикнува локалниот развој и го подобрува квалитетот на животот на локалните граѓани.
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/3zE3aytРегистрација за 4-от Дигитален Самит за Западен Балкан(WB6) во ПодгорицаОд 11 до 13 октомври 2021 во Подгорица ќе се одржи четвртиот Дигитален Самит за земјите од Западен Балкан (WB6), на кој учесниците ќе имаат можност да разменат добри практики и достигнувања во процесот на дигитална трансформација, како и да ги дефинираат идните насоки на дејствување. Регистрацијата за учество на настанот, кој ќе се одржи во хибриден и онлајн формат, е отворена. Заинтересираните ќе можат да се пријават на линкот: https://bit.ly/DSWB_Registration.

 

Read More

Moitoring table 14/09/2021

Табела со информации за следење

Во табелата се наоѓаат информации од областа на животната средина објавени од институции и општини. 

Институција УРЛНаслов Опис   
Претседател на РСМhttps://bit.ly/2YUemu2Усогласен единствен пристап кон изготвување на документ за долгорочна развојна стратегија на Република Северна МакедонијаИнформација за процесот на креирање на „Националната развојна стратегија 2021-2041“. Процесот ќе биде заснован на принципите на национална сопственост, широка консултација, интегрирање на постоечките процеси за интеграција во ЕУ и Агендата 2030 и иновативност. „НРС 2021-2041“ и „МКД2030“ претставуваат единствен сеопфатен процес за долгорочно планирање, следење и надградување, во коj се и ќе продолжат да бидат вклучени претставници од сите сегменти во општеството.
Ресенhttps://bit.ly/2XhUoZQПокана за тендер Green Inter E Mobility Рокот за поднесување понуди е 04.10.2021. Сите потребни документи се дадени на линкот на веб страната на општината.
Кавадарциhttps://bit.ly/2VG0t1lИспитување на јавното мислење за ЛЕАП кој е во фаза на изработкаКако дел од процесот за изготвување на ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ќе бидат вклучени и граѓаните од град Кавадарци со нивното видување на еколошката моментална состојба. За тоа ќе биде спроведен анкетен прашалник. Откако ќе го потполните прашалникот испратете го на следната е-маил адреса: dilov@kavadarci.gov.mk
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/2YPsioZПродолжен рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата за 2022 годинаСе продолжува рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година до 30.9.2021 година. Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија, утврдени во Програмата за работа на Владата 2020-2024, да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и да се достават по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3nuCzROНајава на активности за отпочнување на постапка за донесување на Законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природатаМинистерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за донесување на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата. Богатството и разновидноста на природните вредности (биодиверзитетот и геодиверзитетот) се основни причини Кањонот Матка да биде рангиран како еден од најзначајните локалитети на природно наследство во државата. Нацрт законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата и другите придружни документи во наредниот период ќе бидат објавени на веб-страницата на МЖСПП и на порталот www.ener.gov.mk.

Read More

Monitoring Table 10/09/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3tsAwPfУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електраниИзвестување за јавен увид кој ќе трае 15 дена (07-22.09.2021), во кој рок заинтересираните страни може да достават свои коментари
Прилепhttps://bit.ly/3jYFNuDРешение за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМАПроектна програма за изработка на урбанистички проект за инфраструктура за изградба на главен доводен цевковод и пумпни станици на бунари за водоснабдување на с. Канатларци, Општина Прилеп
Ресенhttps://bit.ly/3tuOMXwИзвестување за јавна расправаНа 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата тоа може да го направат на следниот линк: MS Teams link за Јавна расправа – Обиколница на Ресен.
Стругаhttps://bit.ly/3C1CHftПредлог за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за КП бр. 1736/13 м.в. Шаркиница, КО Мислешево, со тех број 008а-УП/2020 Август 2021. изработена од УРБАН ПЛАНЕР Дооел Гостивар.Известувае за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за КП број 1736/13, М.В.ШАРКИНИЦА, КО МИСЛЕШЕВО
Стругаhttps://bit.ly/2VtiShCПланска програма за измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од УЕ 4 дел од блок 12 К.О.Струга со тех број 23-01/21 од август 2021 изработен од ” ЕВРО-ДЕКОР ДОО – Кочани.Изготвена е решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополнување на ГУП Струга – предлог план 2006-2016. Истата е објавена на веб страната. Нема информации за одржување на јавна презентација и јавен увид за предлог планот.
Стругаhttps://bit.ly/2VtiShCПланската програма за измена и дополна на дел од Генерален урбанистички план за град Струга УЕ 6 и дел од УЕ 8 Блок 18, Блок 19 и Блок 23, со детална разработка на дел ос блок 23(обединета постапка на ГУП и ДУП), Општина Струга, со тех број 21-01/21 јули 2021 изработена од ЕВРО ДЕКОР доо КочаниИзготвена е решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополнување на ГУП Струга – предлог план 2006-2016. Истата е објавена на веб страната. Нема информации за одржување на јавна презентација и јавен увид.
ЈП за патиштаhttps://bit.ly/3BX5LozИзвестување за јавна расправаСе известуваат сите заинтересирани страни, дека на 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата треба да се вклучат на линкот кој е даден на веб страната и да го пријават учеството најдоцна до 14 септември (вторник) во 12.00 ч на следната е-маил адреса: m.manova@roads.org.mk.
Кочаниhttps://bit.ly/38SZ5eCОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНАОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПВНМ ЗА ОТКУП, ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ М.В ЌЕРАМИДНИЦА КО КОЧАНИ ЗА БЛОК БР.1 ОПШТИНА КОЧАНИ
ЕНЕРhttps://bit.ly/3A0InGdНацрт на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природатаИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Нацрт на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата

Read More

Monitoring Table 07/09/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка
Министерство за финансииhttps://bit.ly/2Vm7vIpБесими-Павлова: Продолжува успешната соработка со ЕИБ, поддршка за енергетиката, зелената економија, МСПИзразена беше поддршка и на напорите на Владата во користењето на зелениот одржлив економски модел во реализација на приоритетните проекти кои се дел од Економскиот инвестициски план, усвоен од ЕК во 2020 година, а кој обезбедува долгорочно закрепнување и развој на регионот, како што е поддршка во реализацијата на третата фаза од железничкиот коридор 8 кон Бугарија, изградбата на пречистителната станица во Скопје, гасно поврзување со Република Грција, за кои проекти во најава е обезбедување и на грант финансирање од ВБИФ инструментот на Европската унија.
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3jOZ7dEБесими-Ригтеринк: ЕБОР ќе ја поддржи Владата во реализација на приоритетните проектиРеализацијата на тековните проекти и диманиката на нивното изведување, како и инвестиции во нови проекти од областа на патната и железничката инсфраструктура, енергетиката, екологијата, беа тема на средбата на министерот за финансии Фатмир Бесими со потпреседателот на ЕБОР Јурген Ригтеринк, што се одржа во Министерството за финансии, а пред почетокот на Првата годишна конференција „Економско заздравување и раст по Ковид“.
Ново Селоhttps://bit.ly/3yKCiwdСоопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Измена и Дополнување на УП за Село Колешино БЛОК 14, Општина Ново СелоЈавната анкета и јавната презентација по Измена и Дополнување на Урбанистички План за Село Ново Коњарево блок 14,Општина Ново Село ќе трае 30 (триесет) дена сметано во деновите од 06.09.2021год. до 05.10.2021год. А јавната презентација со стручно презентирање на Измена и Дополнување наУрбанистички План за Село Колешино блок 14, ке се одржи на ден 22.09.2021г. со почеток од 13 00 часот во просторите на подрачното училиште „Видое Подгорец“ с.Колешино.
Претседател на РСМhttps://bit.ly/3h5gc19Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија и Институтот за демократија потпишаа Меморандум за соработкаЦелта на Меморандумот е јакнење на меѓусебната соработка, во насока на поддршка на активностите на Кабинетот, кои се спроведуваат во рамки на Претседателскиот центар за политичко образование. Активностите за кои постои взаемен интерес, ќе се реализираат во областа на спроведување на истражувања, подготовка на анализи, организирање на едукативни семинари, јавни дебати и конференции.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3eB6NxcЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИПостапувањето со бесправно изградени објекти во Република Северна Македонија претходно е уредено со Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) а предмет на истиот се бесправните објекти изградени заклучно со 3 Март 2011 година. 
ЕНЕРhttps://bit.ly/3yTDtt4ЗАКОН ЗА БИОГОРИВА ВО ТРАНСПОРТОТСо Закон за биогорива во транспортот за прв пат ќе се уреди материјата на биогоривата кои се користат во транспортот

Read More

Monitoring table 24.08.2021

Табела со информации за следње

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 

Институција УРЛНасловОпис Забелешка
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3yfrV37Одлука за спроведување и Нацрт Извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за Државна Урбанистичко – Планска Документација за изградба на бензинска пумпна станица со станици за точење на ТНГ на КП 262 и ДЕЛ од КП 1174 м.в. Дунје, КО Костинци, Општина ДолнениНа веб страната објавени се Известување од МЖСПП за прифаќање за спроведување СОЖС, НАЦРТ Извештај за СОЖЗ – ДУПД бензинска Костинци општина Долнени, Одлука за спроведување на СОЖС и позитивно мислење од МЖСПП по нацрт СОЖС. Јавната расправа треба да биде одржана најрано 15 дена по објавување на веб страната, а најкасно 25 дена, одноно во периодот од 10 до 20.09.2021.
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3B5UK3NОдлука за спроведување и Нацрт Извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за Државна Урбанистичко – Планска Документација за бензиска пумпна станица со придружни и услужни објекти на магистрален пат М1 (А1-Е75), на КП БР. 3154/1, 3154/2, 3161, како и делови од КП БР. 3155 и 3216, м.в. Суво Грло, КО Тремник, Општина НеготиноНа веб страната објавени се Известување од МЖСПП за прифаќање за спроведување СОЖС, НАЦРТ Извештај за СОЖЗ – ДУПД бензинска Тремник, Општина Неготино, Одлука за спроведување на СОЖС и позитивно мислење од МЖСПП по нацрт СОЖС. Јавната расправа треба да биде одржана најрано 15 дена по објавување на веб страната, а најкасно 25 дена, одноно во периодот од 10 до 20.09.2021.
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3gLMluTОдлука за спроведување и Нацрт Извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за Државна Урбанистичко – Планска Документација за изградба на бензиска пумпна станица со пратечки објекти покрај патот Р 1303 Прилеп – Mакедонски Брод – Кичево во К.О. Ропотово, на К.П. 1954/2, К.П. 1954/3, К.П. 1954/4, К.П. 1956, дел од К.П. 2222, во Општина ДолнениНа веб страната објавени се Известување од МЖСПП за прифаќање за спроведување СОЖС, НАЦРТ Извештај за СОЖЗ – ДУПД бензинска општина Долнени, Одлука за спроведување на СОЖС и позитивно мислење од МЖСПП по нацрт СОЖС. Јавната расправа треба да биде одржана најрано 15 дена по објавување на веб страната, а најкасно 25 дена, одноно во периодот од 10 до 20.09.2021.
Охридhttps://bit.ly/2WcgoEZПовторна Јавна презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за Урбанистички план вон населено место – Горица Север, Општина ОхридИзвештајот за СОЖС е изложен во Одделението за заштита и влијание врз животната средина во О. Охрид секој работен ден од 7.30–15.30 часот почнувајќи од 20.08.2021 год. до 18.09.2021 год. како и на www.ohrid.gov.mk.. Повторната Јавна презентација и јавна расправа ќе се одржи на ден 10.09.2021 год. во големата сала на О. Охрид, со почеток во 13 часот. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до О. Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација на е-маил: zivotna sredina@ohrid.gov.mk, или по пошта на следната адреса Општина Охрид , ул. Димитар Влахов бр.57 Охрид
Радовишhttps://bit.ly/3yeilO3РЕШЕНИЕ за одобрување на Проектна Програма РЕШЕНИЕ за одобрување на Проектна Програма за изработка на Урбанистички План за инфраструктура за електричен кабел од 1,8 MW од новопланирана трафостаница на фотоволтажна централа со моќност од 1,8 MW до приклучна точка на ЕВН во м.в. Рудина, КО Раклиш-вон гр. во О. Радовиш, изработена од ДТПГУК „ЧИП ГРОУП“ ДООЕЛ Скопје, за потребите на нарачатели: СОЛ ГРУП 5 ДОО Скопје.Проектната Програма не е објавена на веб страната
ЕНЕРhttps://bit.ly/3mtxx7QИзвестување за почеток на процесот за подготовка на ЗАКОН ЗА ПАСИШТАКоментарите може да се достават на: info@mzsv.gov.mk; aleksandar.dilje@mzsv.gov.mk.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3wK0XjiИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Закон за изменување и дополнување на Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развојВременската рамка за изготвување на предлог законот: 08.07.2021 – 09.08.2021. Коментарите може да се достават на: info@mzsv.gov.mk; femi.isen@mzsv.gov.mk
ЕНЕРhttps://bit.ly/3gt8ePkПовик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година Во насока на продолжување на транспарентен и целосно инклузивен дијалог со граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата на РСМ – Одделение за соработка со невладини организации ги повикува граѓанските организации активно да придонесат во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година, согласно член 14 од Кодексот на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање политики. Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на РСМ за 2022 година. Вашите предлози треба да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и што треба да го доставите по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk до 15.9.2021 година, со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022.
Крива Паланкаhttps://bit.ly/3j8XA1YОдлука и Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за комплекс „Старо школо“ со намена В3 – култура во с. Градец, КО Градец, општина Крива ПаланкаСогласно законската регулатива одлуката и формуларот треба да стојат објавени 15 дена на веб страната, а истите треба да се достават и до МЖСПП за добивање на мислење за тоа дали треба или нетреба да се спроведува постапка за СОЖС
Министерство за економијаhttps://bit.ly/3zevdVGИзвестување за јавна расправаСе известуваат сите заинтересирани дека на 01.09.2021 (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Програмата за реализација на стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година и за Извештајот за стратешка оцена на животната средина на Програмата за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата потребно е да испратат е маил на следната адреса: valentina.stradelova@economy.gov.mk најдоцна до 15 часот на 30.08.2021 година, со цел да им биде испратен линкот за вклучување на онлајн расправата.
Министерство за економијаhttps://bit.ly/3klscfPИзвестување за јавна расправаСе известуваат сите заинтересирани дека на 27.08.2021 година (петок) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина на Националниот план за енергија и клима на Република Северна Македонија до 2030 година. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата потребно е да испратат е маил на следната адреса: goran.nikolovski@economy.gov.mk најдоцна до 15 часот на 26.08.2021 година, со цел да им биде испратен линкот за вклучување на онлајн расправата.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ms9UMBЗапочнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен пределМинистерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) во соработка со Македонско еколошко друштво (МЕД), Јавното претпријатие „Национални Шуми“ и општините Берово и Пехчево започнува кампања за прогласување на Малешево за заштитен предел. Во рамки на кампањата ќе се одржи и јавна расправа, како дел од активностите за вклучување на јавноста во процесот на прогласување на Малешево за заштитен предел..
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3sFMepnРешение за одобрување С08.07Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 07 Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3kls9RbРешение за одобрување С08.05Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 05, Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3jbRIovРешение за одобрување С08.03Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 03, Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3zghbCRРешение за одобрување С08.02Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 02, Општина Шуто Оризари, Скопје
Шуто Оризариhttps://bit.ly/2WcAoY3Решение за одобрување С08.01Објавена е планска програма за изработка на ДУП за градска четврт С 08, Блок 01, Општина Шуто Оризари, Скопје

Read More

monitoring table 20.08.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 

Институција УРЛНаслов ОписЗабелешка
Пробиштипhttps://bit.ly/3k7F1KRСоопштение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 3Јавна презентација со стручно презентирање на Нацрт ДУП за Урбан Блок бр. 3, КО Пробиштип ќе се одржи на 20.08.2021 во 11:00. Јавна анкета и увид на планскиот документ ќе се одржи во периодот од 05.08-03.09, во кој период заинтересираните граѓани можат да ги достават своите забелешки. Иако документите како што се соопштение за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3 КО Пробиштип, Одлука за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3, Известување за ЈП и ЈА за ДУП Блок 3, од страна на општината се подготвени на 03.08. на веб страната се објавени на 18.08. ЈП е закажана за 20.08. Не е објавен текстуален дел од ДУП во електронска форма. Јавноста нема целосен пристап и можност за вклучување во донесување на одлуки. Нема информации за постапка за СОЖС иако во планскиот документ има наведено повеќе класи на намени како што се: Г2, Е1 и други
Пробиштипhttps://bit.ly/3D3ilUtСоопштение за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по Нацрт план за Детален урбанистички план за Урбан Блок 6.1Јавна презентација со стручно презентирање на Нацрт ДУП за Урбан Блок бр. 3, КО Пробиштип ќе се одржи на 20.08.2021 во 10:30. Јавна анкета и увид на планскиот документ ќе се одржи во периодот од 05.08-03.09, во кој период заинтересираните граѓани можат да ги достават своите забелешки. Иако документите како што се соопштение за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3 КО Пробиштип, Одлука за ЈП и ЈА за ДУП за Урбан Блок 3, Известување за ЈП и ЈА за ДУП Блок 3, од страна на општината се подготвени на 03.08. на веб страната се објавени на 18.08. ЈП е закажана за 20.08. Предвиден е само половина час за јавна расправа. Не е објавен текстуален дел од ДУП во електронска форма. Јавноста нема целосен пристап и можност за вклучување во донесување на одлуки. Нема информации за постапка за СОЖС иако во планскиот документ има наведено повеќе класи на намени како што се: Г2, Е1 и други
Ресенhttps://bit.ly/2WcCfM4Известување за спроведување на постапка за консултации со јавноста во врска со „Извештај за стратегиска оцена на проект за Инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен“Нацрт извештајот ќе биде достапен за увид на јавноста во следните 30 дена, сметано од 18.08.2021 година, во просториите на ЈП за државни патишта, како и на интернет страниците на претпријатието и Општина Ресен: www.roads.org.mk и www.resen.gov.mk, соодветно. Добиено е позитивно мислење од МЖСПП. Покрај мислењето од МЖСПП, објавени се и Нацрт Извештајот за СОЖС и Проектната програма. Јавна расправа треба да биде закажана најдоцна до 13.09.2021
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3AOZ8EiПовик до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 годинаВо насока на продолжување на транспарентен и целосно инклузивен дијалог со граѓанското општество, Генералниот секретаријат на Владата на РСМ, Одделение за соработка со невладини организации ги повикува граѓанските организации активно да придонесат во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на РСМ за 2022 година. Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели на Владата на РСМ за 2022 година. Вашите предлози треба да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и што треба да го доставите по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk до 15.9.2021 година, со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022.
ЈП за патиштаhttps://bit.ly/2UxkeaCИзвестување за спроведување на постапка за консултации со јавноста во врска со „Извештај за стратегиска оцена на проект за Инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен“Нацрт извештајот ќе биде достапен за увид на јавноста во следните 30 дена, сметано од 18.08.2021 година, во просториите на ЈП за државни патишта, како и на интернет страниците на претпријатието и Општина Ресен: www.roads.org.mk и www.resen.gov.mk, соодветно. Добиено е позитивно мислење од МЖСПП. Покрај мислењето од МЖСПП, објавени се и Нацрт Извештајот за СОЖС и Проектната програма. Јавна расправа треба да биде закажана најдоцна до 13.09.2021
Карпошhttps://bit.ly/3j2Qg81Со отворени податоци Карпош – поблиску до граѓанитеОпштина Карпош започна да поставува отворени податоци на својата веб страна. Отворените податоци овозможуваат поголема соработка меѓу граѓаните, граѓанските организации и Општината. Пристапот до истите не е ограничен, со што на поедноставен начин се обработуваат и служат за креирање на истражувања и политики кои одговараат на потребите на граѓаните.
Карпошhttps://bit.ly/2W3IMsQС О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на Повторна Јавна презентација и Јавна анкета по Конечен предлог Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје. Повторната Јавната анкета по Конечен предлог ДУП за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, О. Бутел и О. Карпош, Скопје, ќе се одржи од 19 до 25.08.2021 година, секој работен ден, од 07.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје. Повторната Јавна презентација ќе се одржи на ден 20.08.2021 год., во 14.00 часот, во просториите на Општина Карпош, Скопје.Документите на веб страната се објавени на 18.08. ЈП е закажана за 20.08. Не е објавен текстуален дел од ДУП во електронска форма. Јавноста нема целосен пристап и можност за вклучување во донесување на одлуки. Нема информации за постапка за СОЖС
Карпошhttps://bit.ly/3AYpK5L(Цртеж) Конечен предлог Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, СкопјеОбјавен е само цртеж – синтезен план, не е објавен текстуален дел
Карпошhttps://bit.ly/2WaEIH8(Анкетен лист) Конечен предлог Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03, Блок ССИ 03.07, Општина Бутел и Општина Карпош, Скопје
Кумановоhttps://bit.ly/2W9gSLFОБЈАВА НА НАЦРТ Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА „ОТЉАНАЦ Звонко“ ДООЕЛ Куманово Локалитет Одризом с. Доброшане, Куманово, Општина Куманово 1300„ОТЉАНАЦ Звонко“ ДООЕЛ Куманово, Инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини со капацитет од 10. 000 m3- годишно, е во постапкана добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола. Евентуалните забелешки по однос на Нацрт – Дозвола, може да бидат поднесени во писмена форма, во рок од 14 дена од денот на објавувањето, до Општина Куманово ул.11 Октомври бб, 1300 КумановоВо објавата не е наведено датум кога е објавена дозволата, односно заклучно со кој датум поминуваат 14 дена. Не е дадена електронска верзија од Дозволата. Потребно е да објави најпрвин барањето со рок за коментари, па после тој рок да се издаде дозвола, која повторно се става на увид на јавноста за коментари
Кумановоhttps://bit.ly/2W9gSLFБарање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола – „Отљанац Звонко“ ДООЕЛ КумановоБарањето, предлог програма за подобрување, план и активности кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе бидат достапни за заинтересирана јавност на веб-страницата на Општина Куманово www.kumanovo.gov.mk. Засегнатата јавност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислење и коментари, во писмена форма до Општина Куманово ул .11 Октомври бб 1300 КумановоВо објавата не е наведено датум кога е објавена, односно заклучно со кој датум поминуваат 30 дена. Не е дадена електронска верзија на барањето.
Кумановоhttps://bit.ly/2W9gSLFБарање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола – ДПТУ „ЕКСТРА МЕИН“ Борис ДООЕЛ КумановоБарањето, предлог програма за подобрување, план и активности кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе бидат достапни за заинтересирана јавност на веб-страницата на Општина Куманово www.kumanovo.gov.mk. Засегнатата јавност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислење и коментари, во писмена форма до Општина Куманово ул .11 Октомври бб 1300 КумановоВо објавата не е наведено датум кога е објавена, односно заклучно со кој датум поминуваат 30 дена. Не е дадена електронска верзија на барањето.
Битолаhttps://bit.ly/3z61CObО. Битола дел од проектот за пристап заснован на човекови праваПроектот се состои од две компоненти: првата значи поттикнување на граѓаните за активно учество во предлози и одлуки за носење позитивни акции, а втората за поттикнување на здруженијата на граѓани за да станат лиценцирани сервис провајдери.

 

Read More

monitoring table 17.08.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 

Институција УРЛНаслов Опис Забелешка
Чаирhttps://bit.ly/37Olf0WПовик за поднесување на понуди Република Северна Македонија Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2 MSIP2-NCB-035-21Општина Чаир ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција на водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација во ул. Дижонска 15, 17, 19, 21, 23 и 23а. Понудите да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 06.09.2021
Чаирhttps://bit.ly/3xUBcxaОдлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП ССИЗа планскиот документ ДУП за градска четврт ССИ 03, Блок 06, Општина Чаир и Општина Карпош, Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно плен 65 од Законот за животна срединаСогласно закононската постапка засегнатата јавност и МЖСПП во рок од 15 дена, доколку имаат коментари треба да ги достават. Доколку од никој нема коментари, се смета дека засегнатите страни се согласуваат со оваа одлука
Чаирhttps://bit.ly/3iV3u6sОдлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП ССИЗа планскиот документ ДУП за градска четврт ССИ 03, Блок 06, Општина Чаир и Општина Карпош, Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно плен 65 од Законот за животна срединаСогласно закононската постапка засегнатата јавност и МЖСПП во рок од 15 дена, доколку имаат коментари треба да ги достават. Доколку од никој нема коментари, се смета дека засегнатите страни се согласуваат со оваа одлука
Зелениковоhttps://bit.ly/3m7DTJNДокументација за стратегиска оцена на влианието врз животната средина за урбанистички план за село ТАОРОбјавени се одлуки и формулари за неспроведување на стратегиска оцена за животната средина. Објвено е известување од МЖСПП со кое одлуката за неспроведување на СОЖС се прифаќа.
Штипhttps://bit.ly/3iSh1MgТрговско друштво за производство и промет „ПЕБО“ ДОО Штип, Свињарска фарма с.Чардаклија. Б – интегрирана еколошка дозволаЦелокупната документација е ставена на веб страната за увид од страна на јавноста во рок од 30 дена, односно до 03.09.2021. Коментарите треба да се досстават до контакт лицето назначено од страна на Општина Штип.
Министерство за економијаhttps://www.economy.gov.mk/doc/3006Нацрт Програма за реализација на Стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 годинаНацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина на програматa за имплементација на стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година и Програма за реализација на стратегијата за развој на енергетиката 2021-2025 година се објавени. Јавната расправа согласно законската регулатива треба да се одржи од 15-25.08.2021
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/3k7t5c6Рокот за давање коментари за нацртот на Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 и придружниот Акциски план е продолжен до 15 август 2021 годинаКако што беше најавено на Јавната расправа [ЛИНК: https://mioa.gov.mk/?q=mk/node/3470] за нацртот на Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 и придружниот Акциски план, што се одржа на 17 јули 2021 година, рокот за давање коментари е продолжен до 15.08.2021 година.Документите, Стратегијата и Акцискиот План се достапни на линкот. Коментарите можете да ги доставите до solza.kovachevska@mioa.gov.mk, заклучно со 15.08.2021 година.
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/3yVrk7WПОКАНА (За номинација на претставници во Националниот совет за реформи во медиумската сфера)Министерството за информатичко општество и администрација ги поканува сите невладини организации, новинарски здруженија, припадници на академската заедница и поединци кои работат во областа на медиумите да поднесат писмо за номинација за претставници на Националниот совет за реформи во медиумската сфера. Рокот за номинирање кандидати се продолжува до 20.08.2021 година. Пријавите е потребно да се испратат електронски на cabinet@mioa.gov.mk .Овој повик е повтроно објавен
Струмицаhttps://bit.ly/3sqgGndУрбанистички проект со план за парцелација за промена на границите помеѓу ГП бр. 14-68 и ГП бр. 14-65 дел од УБ 14На веб страната е објавен Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите помеѓу ГП бр. 14-68 и ГП бр. 14-65 дел од УБ 14.
Гази Бабаhttps://bit.ly/3g64jrqЈАВЕН ПОВИК ЗА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО НАЦРТ ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ СИ 06 БЛОК 05, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕНацрт Детален урбанистички план за градска четврт СИ 06 Блок 05, Општина Гази Баба – Скопје, ќе биде изложен во просториите на Урбаната заедница ″Хиподром″, во рок од 30 дена и тоа почнувајќи од 04.08.2021год. до 02.09.2021год. секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот. Јавната презентација на Предлог – Детален урбанистички план за градска четврт СИ 06 Блок 05, Општина Гази Баба – Скопје, ќе се одржи на ден 19.08.2021 год. со почеток во 12.00 часот во просториите на Општина Гази Баба, барака 8 (голема сала). Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Урбаната заедница “Хиподром”. Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки, предлози и мислења на Анкетните листови
Карпошhttps://bit.ly/3xTXmQcЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО НАЦРТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 04, БЛОК 05, ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕНацрт Детален урбанистички план за градска четврт 3 04 Блок 05, Карпош Скопје, ќе биде изложен во просториите на Општина Карпош, во рок од 30 дена и тоа почнувајќи од 05.08.2021год. до 06.09.2021год. секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот. Јавната презентација ќе се одржи на 20.08.2021 год. со почеток во 13.00 часот во просториите на Општина Карпош. Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош. Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки, предлози и мислења на Анкетните листови
Градскоhttps://bit.ly/3AMUtT7ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СО КЛАСА НАМЕНА Г1.8-ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА КП 384, КП 385, КП 386, КП 387, КП 388, КП 389, КП 390, КП 391 И КП 392, КО ЧИЧЕВО, ОПШТИНА ГРАДСКОЈавната анкета и јавна презентација ќе се спроведе со излагање на планскиот докумнет во просториите на општина Градско. Јавната анкета треае од 03.08.2021 до 02.09.2021 година, секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот. Во споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетни листови, кои можат да ги подигнат од просториите на Општина Градско. Јавната презентација ќе се одржи на ден 27.08.2021 година (петок) со почеток во 10:00h во просториите на Општина Градско. Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета ќе се одржи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.116/2020).
Кавадарциhttps://bit.ly/37RQng6ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 11 ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 11.1 ,,ЈОУДГ РАДА ПОЦЕВА” КО КАВАДАРЦИ ГРАД, ОПШТИНА КАВАДАРЦИЈавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 11 за дел од Блок 11.1 ,,ЈОУДГ Рада Поцева” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци. Јавната анкета трае од 09.08.2021 до 20.08.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 10.08.2021 година (Вторник) во 10.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала. Одржување на Детален урбанистички план за УЕ 11 за дел од Блок 11.1 ,,ЈОУДГ Рада Поцева” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020).
Кавадарциhttps://bit.ly/2UnSHs7ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЕ 6, БЛОК 6.1, ,,МОНОПОЛ” КО КАВАДАРЦИ ГРАД, ОПШТИНА КАВАДАРЦИЈавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.1, ,,Монопол” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци. Јавната анкета трае од 09.08.2021 до 20.08.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 12.08.2021 година (Четврток) во 13.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала. Одржување на Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.1, ,,Монопол” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020).
Гази Бабаhttps://bit.ly/3smxbkdЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ С21 БЛОК 02Предлог Детален урбанистички план за градска четврт СИ 21 Блок 02, Општина Гази Баба – Скопје, ќе биде изложен во просториите на Урбаната заедница ″Крсте Мисирков″, во рок од 20 работни дена и тоа почнувајќи од 13.08.2021 год. до 10.09.2021 год., секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот. Јавната презентација на Предлог – Детален урбанистички план за градска четврт СИ 21 Блок 02, Општина Гази Баба – Скопје, ќе се одржи на ден 25.08.2021 год (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Општина Гази Баба, барака 8 (голема сала). Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Урбаната заедница ″Крсте Мисирков″,. Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки, предлози и мислења на Анкетните листови.
Гостиварhttps://bit.ly/3k3ugciСоопштение за нацрт измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од Блок 1 – Опфат 4, Урбана Единица Центар – Четврт „А“ , КО Гостивар 2Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Нацрт измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од Блок 1 – Опфат 4, Урбана Единица Центар – Четврт „А“ , КО Гостивар 2 . – – Соопштение за ЈП и ЈА за дел од Блок 1 Известување за учество за ЈП за дел од Блок 1
Гостиварhttps://bit.ly/3ANSduTСоопштение за нацрт Измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од Блок 3, Урбана Единица Центар – Четврт „А“ , КО Гостивар 2Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Нацрт измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од Блок 1 – Опфат 4, Урбана Единица Центар – Четврт „А“ , КО Гостивар 2 Соопштение за ЈП и ЈА за дел од Блок Соопштение за ЈП за дел од Блок 3, Известување за учество на Јавна презентација и Јавна анкета. Известување за учество на за ЈП за дел од Блок 3
Гази Бабаhttps://bit.ly/2VUsXUJЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ПО ПРЕДЛОГ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРДСКА ЧЕТВРТ СИ 21 БЛОК 02, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕПредлог Детален урбанистички план за градска четврт СИ 21 Блок02, Општина Гази Баба – Скопје, ќе бидеи зложен во просториите на Урбаната заедница ″Крсте Мисирков″, во рок од 20 работни дена и тоа почнувајќи од 13.08.2021 година до 10.09.2021 година, секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот. Јавната презентацијана Предлог- Детален урбанистички план за градска четврт СИ 21Блок02, Општина Гази Баба – Скопје, ќе се одржи на ден 25.08.2021 година (среда) со почеток во 10.00 часот во просториите на Општина Гази Баба, барака 8 (голема сала). Aнкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Урбаната заедница ″Крсте Мисирков″. Во определениот рок заинтересираните правни лица, физички лица, државната управа, научните и стручните организации можат да достават забелешки, предлози и мислења на Анкетните листови.
Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактерhttps://bit.ly/3m63HWFИзвештај за извршена проверка на објавените документи и информации кои Општините, ЗЕЛС и центрите за развој на плански региони во РСМ како иматели на информации се обврзани да ги објават на своите веб-странициАгенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности, изврши мониторинг на 88 иматели, односно на веб страниците на општините, Заедницата на единиците на локална самоуправа и Центрите за развој на плански региони, а објавени на Листата на иматели на информации на веб страната на Агенцијата. Мониторингот беше спроведен во периодот од 1 до 20 јули 2021 година. Одделението за соработка и анализи беше задолжено за мониторинг за целосно објавување на документите и информациите кои имателите на информации се обврзани да ги објават на своите веб-страници според членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
Кисела Водаhttps://bit.ly/3sqLtjWСООПШТEНИЕ за организирање на јавна презентација и јавна анкета за Предлог ДУП за Градска Четврт Ј15, Блок 15.04, Општина Кисела Вода, плански период 2019-2024 годинаЈавната анкета по Предлог ДУП за Градска Четврт Ј15, Блок 15.04, Општина Кисела Вода, плански период 2019-2024, ќе се спроведе со излагање на предлог – Планот во просториите на Општина Кисела Вода (барака 7) –Голема сала, како и на веб страната на Општина Кисела Вода www.kiselavoda.gov.mk. ЈАВНАТА АНКЕТА ЌЕ ТРАЕ ПОЧНУВАЈКИ ОД 12.08.2021 – 27.08.2021 ГОДИНА. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки, предлози и мислења на анкетните листови во архивата на Општина Кисела Вода (барака 6),секој работен ден од 08:30-16:00 часот, како и преку информацискиот систем e-urbanizam.Не е наведена информација за одржување на јавна презентација на ДУП. На веб страната не е објавен Предлог ДУП со што е оневозможен јавен увид по електронски пат
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3xQZiZPСоопштение за отпочнувaње на постапка за донесување на Нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко блато за парк за природатаМинистерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за донесување на Нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко Блато за паркза природата. Додека трае постапката за прогласување на локалитетот Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природата, министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, согласно Законот за заштита на природата, донесе Решение за негова привремена заштита. Привременатазаштита на подрачјето ќе се применува до денот на влегувањето во сила на Законот со кој ќе се прогласи Студенчишко Блато за заштитено подрачје, а кој е во завршна фаза на изработка. Во меѓувреме, Студенчишко Блато е прогласено за водно живалиште од меѓународна важност според Рамсарската Конвенција.
ЕНЕРhttps://bit.ly/2VUsXUJЗАКОН ЗА ЗООТЕХНИКАЦелите на новиот Закон за зоотехника е уредување на сточарството заради обезбедување на квалитетен приплоден материјал, производство на квалитетни производи од анимално потекло, производство и промет на пчелни матици, одгледување на живина за приплод, заштита на биолошката разновидност и ген банките во сточарството, како и подобрување на особините на животните, остварување на правата и обврските на одгледувачите, како и на признатите организации на одгледувачи и признати организации на одгледувачи на хибридни свињи во сточарството и уредување на прометот со приплоден материјал.
Тетовоhttps://bit.ly/3iRyKmYСooпштeниe зa oрганизирање нa повторната стручна расправа по изменување и дополнување на ГУП Тетово текстуален дел, за нацрт планПовторената јавна расправа ќе се одржи на 17.08.2021. Не се дадени датуми/период за одржување на јавна анкета, ГУП не е објавен на веб страна на Тетово. Не се наведени информации за постапка за СОЖС

Read More

Monitoring table 10.08.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 


Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/3xL6IxXСоопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Детален урбанистички план за Градска четврт СЗ 16, Општина Ѓорче Петров, СкопјеПовторената јавна анкета ќе трае 5 работни дена од 11-17.08. Јавната презентација ќе се одржи на 11.08.2021. Во овој период заинтересираната јавност може да достави коментари по однос на планскиот документ.
Брвеницаhttps://bit.ly/3lDAmTdРЕШЕНИЕ за одобрување Проектна програма, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за изградба на градба со намена А4.3Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за изградба на градба со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП.бр.613/2, KO Брвеница вон г.р, Општина Брвеница, со технички број 04-05/2021/2 од 06/2021 година изработена од ,,Про-Инженеринг”-Тетово.
Делчевоhttps://bit.ly/3yBURmYЈАВЕН ПОВИК за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Изградба на станбена улица бр. 3 од СТ.0+237.00 ДО СТ. 0+606.33Јавната консултација за Планот за управување со животната средина и социјалните работи за наведениот проект, ќе се одржи во: општина Делчево, на 31.08.2021 година (петок) со почеток во 12:00 часот. Ве молиме да го најавите Вашето учество на долунаведената е-маил адреса. Забелешки и/или коментари по однос на документите може да се достават на самата јавна презентација и/или во писмена форма, најдоцна до 06.09.2021 година,
Министерство за локална самоуправаhttps://bit.ly/3Ao1zNGКОНКУРС за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси)Пријавите за научно-истражувачки проекти, се доставуваат во пишана форма во Писарницата на Министетрството за образование и наука, на улица „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје, до 20.09.2021 година најдоцна до 16:00 часот.
Министерство за локална самоуправаhttps://bit.ly/3xF0QpzКонкурс за распределба на средства за финансирање на научно-истражувачки проекти на Јавните научни установи за 2021 годинаПријавите за научно-истражувачки проекти, се доставуваат во пишана форма во Писарницата на Министетрството за образование и наука, на улица „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, Скопје, до 20.09.2021 година најдоцна до 16:00 часот.
Министерство за локална самоуправаhttps://bit.ly/3lLtF1uОбјавен повик за финансирање на истражувачки проекти на научни установи со дејност од висок стратешки и национален интересСекоја Јавна научна установа може да поднесе пријави за финансирање на најмногу три научно-истражувачки проекти, а вкупниот износ кој ќе се доделува за финансирање на проект изнесува најмногу до 3 милиони денари. Крајниот рок за поднесување на пријавите е 20.9.2021 година. Разгледувањето и рангирањето на апликациите ќе го вршат посебни комисии формирани за оваа намена.
Охридhttps://bit.ly/2TS88ZvСоопштение за организирање Јавна анкета и Јавнa презентација за Предлог ДУП за УЗ 2, дел од блок 2.2 – опфат 3, Општина Охрид, плански период 2017-2022Јавната анкета ќе трае од 09.08.2021 – 23.08.2021 год. Јавната презентација ќе се одржи во големата сала на општина Охрид на ден 11.08.2021 год. со почеток во 12.00 часот со почитување на мерките за заштита од КОВИД-19. Заинтересираните граѓани и правни лица своите предлози и забелешки, додека трае јавната анкета, можат да ги доставуваат на анкетни листови до надлежниот орган во писмена форма и на електронскиот систем е-урбанизам.
Охридhttps://bit.ly/3CCjvGgОдлука за неспроведување на стратегиска оценаСогласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ ДУП за УЗ 12, УБ 12.1-опфат 2, (изменување и дополнување) КО Охрид 2 и КО Охрид 4, Општина Охрид смета дека нема да има влијание врз животната средина и донесе одлука за неспроведување на СОЖССогласно закононската постапка засегнатата јавност и МЖСПП во рок од 15 дена, доколку имаат коментари треба да ги достават. Доколку од никој нема коментари, се смета дека засегнатите страни се согласуваат со оваа одлука
Кумановоhttps://bit.ly/3xAz0uEУрбанистички план за село Биљановце Потврда за заверка на УП за село Биљановце
Пехчевоhttps://bit.ly/3CBcJ3CПовик за поднесување на понуди: Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2 изградба на локални улици во с.ЦрникОпштина Пехчево ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат, изградба на локални улици во с.Црник, општина Пехчево. Понудите да се достават до 12:00ч 06.09.2021 година

Read More

Monitoring Table 06.08.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 

Институција URLНасловОпис Забелешка
Брвеницаhttps://bit.ly/3lDAmTdРЕШЕНИЕ Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за изградба на градба со намена А4.3Се одобрува Проектна програма, за изработка на УП вон опфат на урбанистички план за изградба на градба со намена А4.3 – Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП.бр.613/2,на градба со намена А4.3 – Викенд куќи и други KO Брвеница вон г.р, Општина Брвеница, со технички број 04-05/2021/2 од 06/2021 година изработена од ,,Про-Инженеринг”-Тетово.
Демир Капијаhttps://bit.ly/3lRCbfBПроектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Се одобрува проектната програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – фотоволтаични електрани, на КП.бр.1148/1, К.О. Бистренци, Општина Демир Капија, со тех.бр.03-66/21 од јуни 2021, изработена од дооел “НИМАЕР“ – д.е.СКОПЈЕ.
Ново Селоhttps://bit.ly/2VtY7CxРешение за одобрување проектна програма Градоначалникот на Општина Ново Село, решавајќи по барањето на Друштво за производство,трговија,услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица., поднесено под број 10-1202/1 од 26.05.2021 година, за одобрување на проектна програма, врз основа на член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020), го издава следното: РЕШЕНИЕ Се одобрува Проектната програма,со технички број 03-99/2021 од мај 2021година изработена од Друштво за производство,трговија,услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица.
Зрновциhttps://bit.ly/3iriuZGПроектна програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3123/1, КП 3123/2, КП 4081, КП 4082 КО Зрновци со намена А4.3 – семејни куќи за времен престој – викенд куќи
Јегуновцеhttps://bit.ly/3Ai3rI2ЈАВЕН УВИД за сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.РогачевоСогласно член 58 став 10 од Законот за урбанистичко планирање(“Сл.Весник на РСМ“ бр.32/2020) за начинот наводење постапка заодобрувањена Урбанистички Проекти, Урбанистичкиот Проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1- сообраќајна инфраструктура-локален пат во с.Рогачево, КО Рогачево, општина Јегуновцесо арх. бр.УП1 11-242 од  2021 година изработено од ,,ПИКА Архитект” дооел одТетово ќе се  објави на веб страната на единицата на локалната самоуправа заради овозможување на јавен увид во времетраење од 15 работни дена, односно од 04.08.2021год. заклучно со 26.08.2021год. Во овој рок засегнатите граѓани можат да достават предлози, сугестии или приговори, покоиодлучува комисијата која го одобрува Урбанистичкиот проект.
Кочаниhttps://bit.ly/3fFMDTsЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈАСе известуваат граѓаните на Општина Кочани дека се организира Јавна презентација и јавна анкета по Изменување и дополнување на Урбанистички План Вон Населено Место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. “ЌЕРАМИДНИЦА” КО КОЧАНИ, за блок број 1, Општина Кочани, плански период 2021-2026 предлог план со Технички број 03-96/2021 од јули 2021, со површина 20,38 ха, изработен од ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица. АВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА по Изменување и дополнување на Урбанистички План Вон Населено Место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, м.в. “ЌЕРАМИДНИЦА” КО КОЧАНИ, за блок број 1, Општина Кочани плански период 2021-2026 предлог план, ќе се одржи на ден 30.08.2021г. со почеток во 1100 часот во салата на советот на Општина Кочани.
Штипhttps://bit.ly/2VzFq06Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО Долани, Општина ШтипУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО Долани, Општина Штип
Брвеницаhttps://bit.ly/3irjxsAОБЈАВА 04/2021 за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање општина Брвеница Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Локална Урбанистичка Планска Документација, општина Брвеница одобрена со решение бр.14-366/2012 од 24.04.2015 год., со намена за изградба B5- Хотелски комплекс, согласно Табеларен преглед 1, и предвидено со Урбанистички план вон населено место Теново, општина Брвеница, донесен со Одлука бр.07-901/5 од 08.06.2012 година, со намена за изградба на Г4-Стовариште, во кои се дадени податоци за градежните парцели, намените на градежните парцели, вкупната површина на градежните парцели, површина за градење, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, почетна цена по м², вкупна почетна цена и банкарска гаранција за учество на електронско јавното наддавање.
Штипhttps://bit.ly/3ir0KxtПредлог планска програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРИ ЧЕШМИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИППредлог планска програма за изработка на урбанистички план за село три чешми Штип

Read More

Monitoring table 03.08.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 

Институција URLНаслов Опис Забелешка
Охридhttps://bit.ly/2TS88ZvСООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕДЛОГ ДУП ЗА УЗ 2, ДЕЛ ОД БЛОК 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2017-2022СЕ СООПШТУВА јавна анкета и јавна презентација за Предлог ДУП за УЗ 2, дел од Блок 2.2 – опфат 3, општина Охрид, плански период 2017-2022 со тех. бр. 32/17 од 07.2021 год. изработен од „ТАЈФА АРХИТЕКТИ“ дооел, увоз-извоз – Куманово. Јавната анкета ќе трае од 09.08.2021 – 23.08.2021 год. Јавната презентација ќе се одржи во големата сала на општина Охрид на ден 11.08.2021 год. со почеток во 12.00 часот со почитување на мерките за заштита од КОВИД-19
Зелениковоhttps://bit.ly/3ymljAZОБЈАВА 01/2021 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина ЗелениковоПредмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела ГП_Т.2 на КП 240/2 дел, КО Таор, донесена со Решение на Градоначалникот на Општина Зелениково број 09-04/2 од 11.03.2021 година сНема датум на објава на веб
Кавадарциhttps://bit.ly/3fKyiVVЈавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.1, ,,Монопол” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци. Јавната анкета трае од 09.08.2021 до 20.08.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 12.08.2021 година (Четврток) во 13.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.
Кавадарциhttps://bit.ly/3jg6FF6 Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички планЈавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 11 за дел од Блок 11.1 ,,ЈОУДГ Рада Поцева” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци. Јавната анкета трае од 09.08.2021 до 20.08.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 10.08.2021 година (Вторник) во 10.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/2WIdYxsНацрт Национален Акциски план за отворено владино партнерство 2021-2023 годинаМИОА ги повикува сите засегнати страни, институции, невладини организации и заинтересирани граѓани да испратат свои предлози, препораки и коментари на нацрт Националниот Акциски план за отворено владино партнерство 2020-2023 година. Вашите коментари и предлози можете да ги доставите најдоцна до 16.08.2021 година на следниов e-mail: ovp@mioa.gov.mk.

Read More