Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm
Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm

Category: News

Monitoring table 30/07/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа. 

Институција URLНасловОписЗабелешка
Министерство за локална самоуправаhttps://bit.ly/3id3JK7Оглас за ангажирање финансиски и административен асистент во рамки на Интерег ИПА-програмата за прекугранична соработка меѓу Грција и Република Северна МакедонијаНа линкот, на веб страната се наведени сите информации во врска со огласот, како и потребни документи за пријавување на заинтересирани кандидати. Рокот за поднесување пријави е 8 дена од објавувањето на повикот – до 04.08.2021
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3zSm98NОдлука за спроведување и Нацрт Извештај за стратегиска оцена на влијание на животната средина за Државна Урбанистичко – планска документација за брана и акумулација “Слупчанска Река”, КО Слушчане и КО Руница, Општина ЛипковоОбјавено е решение издадено од МЖСПП за спроведување на стратегиска оцена, Нацрт Извештај за СОЖС и позитивно мислење од странана на МЖСПП по однос на содржината на СОЖС. Документот е објавен на 29.07.2021 и согласно законскиот рок јавноста има рок за коментари до 29.08.2021 година. Нема информации за одржување на јавна распарава која треба да се одржи после 15-20 дена од објавување на документот на веб страна
Охридhttps://bit.ly/3xclRb5Извештај од консултации со јавноста по Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички План во населено место Горица – Север Општина ОхридИзвештај за консултации со јавноста, во согласност со член 69, став 5 од Законот за животна средина и член 10 став 2 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната срединаЕдна од ретките општини која објавила ваков извештај.
Охридhttps://bit.ly/2V8OiJXПромовирани можностите за аплицирање на ИПАРД ПрограматаНа веб страната е објавен повикот за аплицирање. Рокот за аплицирање е 22-ри август 2021 година.
Радовишhttps://bit.ly/3xgGy5LЈАВЕН ПОВИК за избор на членови за формирање на Локален младински советЈавниот повик трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето на веб страната на Општина Радовиш, односно од 27.2021 година до 06.08.2021 година (краен рок)
Стругаhttps://bit.ly/3iZ6FsOЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните за купен велосипед за 2021 годинаЈавниот повик ќе трае заклучно со исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Oпштина Струга за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв
Кочаниhttps://bit.ly/3i8TiXLодлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ урбанистички план за вон населено место за викенд населба со хотелско угостителски објекти со основна класа на намена б5 – хотели и хотелски комплекси ко лешки и ко пашаџиково општина кочаниСогласно законската регулатива заинтересираната јавност и МЖСПП имаат право на коментари по однос на оваа одлука во рок од 15 дена.
Крушевоhttps://bit.ly/3y9leApконтролна листа на план за управување со животната средина и социјалните прашања (пужсса)Во прилог можете да ја погледнете Контролната листа на план за управување со животна средина и социјалните прашања (ПУЖССА) кој се однесува на проектот „Реконструкција и надградба на локалната улица „Питу Гули“ во општина Крушево“.
Кумановоhttps://bit.ly/37aColmурбанистички проект за инфраструктураУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА инфраструктура ИНВЕСТИТОР: Општина Куманово, ул. „11 Октомври бб “, Куманово за промена на траса на линиски инфраструктурни објекти на дел од ул „11 Октомври“ ул „3МУБ“ и ул„Б.Б.Гуцман“ со решение за крстосница
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ldUVFMИ З В Е С Т У В А Њ Е за изработка на акт за прогласување на заштитено подрачје изработка на акт за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен предел

 

Read More

Monitoring table 27/07/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од страна на институции и локална самоуправа.

Институција URLНасловОписЗабелешка
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/3iLHhqcВо тек огласи за вработување на 500 образовни асистенти, нето месечна плата 24.000 денариНа огласите можат да се јават сите лица кои имаат завршено образование за: Специјален едукатор и рехабилитатор, педагог, психолог, социјален работник, социјален и рехабилитациски педагог, како и оние кои исполнуваат услови за наставник во одделенска и предметна настава.
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/3BaVEwQЈавен повик за ангажирање на експерт – Eлектро инжeнер за потребите на проектот /програмата „Обнова на енергетската ефикасност во студентските домови во Северна Македонија“Сите потребни информации се дадени во повикот. Краен рок за пријавување на заинтересираните кандидати е 29.07.2021
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/372epVcГрадиме мостовиСите градинки, основни и средни училишта ќе имаат можност да аплицираат за грантови од Фондот Градиме Мостови – “Building Bridges Fund”. Рокот за пријавување е 01.10.2021
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/3zBdA1SПроект за унапредување на основното образованиеСпецијалист за социјални аспекти. Краен рок е 28.07.2021
Богданциhttps://bit.ly/3iRK80YЈавен повик за формирање иницијативен одбор за конституирање на локално собрание на млади на Општина Богданци
Брвеницаhttps://bit.ly/2VePStwОбјава за Нацрт Дозвола за ВК КОМПАНИ-свињарска фарма
Брвеницаhttps://bit.ly/3y90ZCZНацрт Дозвола за ВК КОМПАНИ-свињарска фарма
Гази Бабаhttps://bit.ly/3eZDNPOЈавен повик за јавна презентација и јавна анкета по Нацрт ДУП за градска четврт СИ 06 Блок 05, општина Гази Баба – СкопјеНацрт Детален урбанистички план за градска четврт СИ 06 Блок 05, Општина Гази Баба – Скопје, ќе биде изложен во просториите на Урбаната заедница ″Хиподром″, во рок од 30 дена и тоа почнувајќи од 04.08.2021год. до 02.09.2021год. секој работен ден од 8,00 часот до 16.00 часот. Јавната презентација на Предлог – Детален урбанистички план за градска четврт СИ 06 Блок 05, Општина Гази Баба – Скопје, ќе се одржи на ден 19.08.2021 год. со почеток во 12.00 часот во просториите на Општина Гази Баба, барака 8 (голема сала).
Делчевоhttps://bit.ly/370zVtLМОН ќе финансира инфраструктурни проекти во трите образовни институции во ДелчевоСпоред резултатите од Јавниот повик што ги објави МОН, со пари од Министерството ќе се финансиираат проектите за реконструкција на санитарните јазли во ООУ „Ванчо Прке“ и во СОУ „М.М.Брицо“, додека во ООУ „Св.Климент Охридски“ ќе се реализира проектот за адаптација на поткровниот простор.
Делчевоhttps://bit.ly/3l2GRhWОпштина Делчево го имплементира меѓународниот ISO- стандард за квалитет во работењетоОпштина Делчево започна со имплементација на меѓународниот стандард за квалитет ISO 9001:2015 со цел воведување ефикасни јавни услуги за потребите на граѓаните и стопанството. Во таа насока, деновиве е потпишан Договор за имплементација на системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015 со консултантската куќа „Еуромак Контрол
Јавно обвинителство на РСМhttps://bit.ly/3fkNNDNПромоција на Националната стратегија за зајакнување на капацитетите за финансиски истраги и конфискација на имот 2021-2023Националната стратегија е резултат на повеќемесечна работа на државните институции кои заеднички се заложија за создавање документ кој ќе претставува водилка во борбата со корупцијата и криминалот и основа за развивање на институционалните капацитети коишто учествуваат во процесот на финансиски истраги и конфискација на имот произлезен од кривични дела.Не се дадени информации за вклученост на јавноста
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/2UWi8BtПОКАНА (За номинација на претставници во Националниот совет за реформи во медиумската сфера)Членови на овој совет можат да бидат истакнати лица, професионални и искусни претставници на граѓанските организации кои се особено активни во медиумската сфера, академската заедница, медиумите, државните институции, кои се подготвени посветено и професионално да придонесат за унапредување на реформските процеси во медиумската сфера во Северна Македонија. Рокот за номинирање кандидати е 09.08.2021 година.
Чашкаhttps://bit.ly/3BL25XMПроектна програма за изработка на урбанистички проектПроектната програма е објавена на веб страната за за увид на јавностане се дадени датуми во кои може да се изврши увид и да се дадат коментари
Штипhttps://bit.ly/2TEvnGnПроектна програма – Фотоволтаична плантажа со моќност до 5 MW на КП 304 и 306, КО Долани, Општина ШтипОбјавена е проектната програма. Се уште нема објавено Урбанистички проект и други информации
Тетовоhttps://bit.ly/3xaKYepС O O П Ш T E Н И E зa oрганизирање нa ПОВТОРНА Jaвнa презентација и Jaвна aнкета зa Предлог на Урбанистички план за село Голема РечицаАнкетен лист, Предлог УПС, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26-30.07.2021. Јавната презентација ќе биде на 29.07.2021 во 10.00 часот во Секторот за урбанизам, при Општина ТетовоИнформации за СОЖС постапка не се наведени. Планскиот документ не е објавен на веб страната на општината
Тетовоhttps://bit.ly/3hLIb6MС O O П Ш T E Н И E зa oрганизирање нa ПОВТОРНА Jaвнa презентација и Jaвна aнкета зa Предлог на Урбанистички план за село ПоројАнкетен лист, Предлог УПС, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26-30.07.2021. Јавната презентација ќе биде на 29.07.2021 во 10.00 часот во Секторот за урбанизам, при Општина ТетовоИнформации за СОЖС постапка не се наведени. Планскиот документ не е објавен на веб страната на општината
Тетовоhttps://bit.ly/3zLeOYLС O O П Ш T E Н И E зa oрганизирање нa ПОВТОРНА Jaвнa презентација и Jaвна aнкета зa Предлог на Урбанистички план за село ЏепчиштеАнкетен лист, Предлог УПС, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26-30.07.2021. Јавната презентација ќе биде на 28.07.2021 во 10.00 часот во Секторот за урбанизам, при Општина ТетовоИнформации за СОЖС постапка не се наведени. Планскиот документ не е објавен на веб страната на општината
Тетовоhttps://bit.ly/3eY53hKС O O П Ш T E Н И E зa oрганизирање нa ПОВТОРНА Jaвнa презентација и Jaвна aнкета зa Предлог на Урбанистички план за село Мала РечицаАнкетен лист, Предлог УПС, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26-30.07.2021. Јавната презентација ќе биде на 30.07.2021 во 10.00 часот во Секторот за урбанизам, при Општина ТетовоИнформации за СОЖС постапка не се наведени. Планскиот документ не е објавен на веб страната на општината
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/37axdSdСоопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче ПетровАнкетен лист, Предлог УП, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26-30.07.2021. Јавната презентација ќе биде на 28.07.2021 во 14.00 часот во МЗ ВолковоИнформации за СОЖС постапка не се наведени.

Read More

Monitoring table 23.07.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од страна на институции и локална самоуправа.

Институција URLНасловОписЗабелешка
Влада на РСМhttps://bit.ly/3ruyxZzЈАВЕН ПОВИК за поднесување барање за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проектПовикот е објавуван согласно Законот за стратешки инвестиции во РСМ и во него се уредени критериумите, условите и постапката за пријавување, избор, подготовка и реализација на инвестициони проекти, право на учество и др. Рок за аплицирање е 31.01.2022
Кумановоhttps://bit.ly/3znpZX6Соопштение за одржување на повторна ЈА и ЈП за Измена и дополна на ДУП за дел од УЕ „Тоде Мендол“ дел од УБ 63 плански опфат меѓу крак на ул. „11-ти Октомври“, ул. „11-ти Октомври“, ул. „3-та МУБ“, ул. „ЈНА“ и ул. „Новопланирана 1“ – Општина КумановоАнкетен лист, Заклучок, Известување за одржување ЈА до ЈП, Известување за одржување ЈА до комисија за урбанизам, Одлука за организирање на повторна ЈА и ЈП, Синтезен план, Соопштение за организарање на повторна ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае 5 дена од 23-29.07.2021. Јавната презентација ќе биде на 27.07.2021, во 12.00Објавен е само синтезен план, нема текстуален дел. На веб страната на општината не е објавен ДУПот. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Кумановоhttps://bit.ly/3iynevuСООПШТЕНИЕ за одржување на повторна ЈА и ЈП за Измена и дополна на ДУП за УЕ „Б.С. Гојчо“ УБ 46 и дел од УБ 45, Плански опфат помеѓу: ул.„Пиринска Македонија“, ул.„Октомвриска Револуција“, ул.„3-та МУБ“, КП 20299, ул.„Моша Пијаде“-Општина КумановоАнкетен лист, Заклучок, Известување за одржување ЈА до ЈП, Известување за одржување ЈА до комисија за урбанизам, Одлука за организирање на повторна ЈА и ЈП, Синтезен план, Соопштение за организарање на повторна ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае 5 дена од 23-29.07.2021. Јавната презентација ќе биде на 27.07.2021, во 12.00Објавен е само синтезен план, нема текстуален дел. На веб страната на општината не е објавен ДУПот. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Кумановоhttps://bit.ly/2V7AyyGСООПШТЕНИЕ за одржување на повторна ЈА и ЈП за ДУП за дел од УЕ „Индустрија“, УБ 82, плански опфат меѓу: Регионален пат 2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11-ти Ноември“, КП 9941/2, ул.„Индустриска“, ул.„2005“, ул.„2004“ и граница на градежен реонАнкетен лист, Заклучок, Известување за одржување ЈА до ЈП, Известување за одржување ЈА до комисија за урбанизам, Одлука за организирање на повторна ЈА и ЈП, Синтезен план, Соопштение за организарање на повторна ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае 5 дена од 23.07-06.08.2021. Јавната презентација ќе биде на 27.07.2021, во 12.00Објавен е само синтезен план, нема текстуален дел. На веб страната на општината не е објавен ДУПот. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Кумановоhttps://bit.ly/3kKd7XaСООПШТЕНИЕ за одржување на ЈА и ЈП за ДУП за дел од УЕ „11-ти Ноември“, дел од УБ 67, Плански опфат меѓу: ул.„Боро Прцан“, ул.„Србо Томовиќ“, ул.„Страшко Арсов“ и Државен пат А1 автопат Скопје-Белград-Општина Куманово (2018-2023)Анкетен лист, Заклучок, Известување за одржување ЈА до ЈП, Известување за одржување ЈА до комисија за урбанизам, Одлука за организирање на повторна ЈА и ЈП, Синтезен план, Соопштение за организарање на повторна ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае 5 дена од 23.07-06.08.2021. Јавната презентација ќе биде на 27.07.2021, во 12.00Објавен е само синтезен план, нема текстуален дел. На веб страната на општината не е објавен ДУПот. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Стругаhttps://bit.ly/3kNLlJlДУП за УЕ 6 Блок 19 Општина СтругаАнкетен лист, Синтензен план, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26.07.2021. Објавен е само синтезен план, нема текстуален дел. На веб страната на општината не е објавен ДУПот. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Кавадарциhttps://bit.ly/3eOD9ESЈавна Презентација и Јавна Анкета по ЛУПД за уредување на просторот со намена Е1 – Комунална инфраструктура на КП бр. 10166/1-дел и КП бр. 10167/1, К.О. Кавадарци, Општина КавадарциАнкетен лист, Синтензен план, Предлог ЛУПД, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26.07.2021. Објавен е синтезен план и текстуален дел од ЛУПД. На веб страната на општината не е објавен ЛУПД. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Кавадарциhttps://bit.ly/3hWAuekЈавна Презентација и Јавна Анкета По Урбанистички план за село Рожден, КО Рожден, Општина КавадарциАнкетен лист, Синтензен план, Предлог УПС, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26.07.2021. Објавен е синтезен план и тектуален дел. На веб страната на општината не е објавен УПС. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Кавадарциhttps://bit.ly/3BBiDkGЈавна Презентација и Јавна Анкета По Урбанистички план за село Роец, КО Рожден, Општина КавадарциАнкетен лист, Синтензен план, Предлог УПС, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26.07.2021. Објавен е синтезен план и тектуален дел. На веб страната на општината не е објавен УПС. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Кавадарциhttps://bit.ly/3BHZqOHЛУПД за уредување на просторот со намена А1-Домување во станбени куќи на КП 2243-дел, КП 2244, КП 2245-дел, КП 2246/1-дел, КП 2246/2, КП 2247-дел, КП 2248, КП 2249-дел, КП 2250, КП 2251/1, КП 2251/2, КП 2252-дел,КП 2253-дел, КП 2255, КО ВаташаАнкетен лист, Синтензен план, Предлог ЛУПД, Соопштение за ЈА и ЈП. Јавната анкета ќе трае до 26.07.2021. Објавен е синтезен план и тектуален дел. На веб страната на општината не е објавен УПС. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Македонски Бродhttps://bit.ly/3Bzf7r1СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна анкета и јавна презентација на предлог Урбанистички план за село Ижиште Општина Македонски БродАнкетен лист, Графички дел и Соопштение. Јавната анкета за УПС Ижиште ќе биде од 21-30.07.2021Објавен е само синтезен план, нема текстуален дел. На веб страната на општината не е објавен УПС. Не се дадени нити информации за постапка за СОЖС
Неготиноhttps://bit.ly/3iJAIEVЈавна набавка за изведба на главен колектор за отпадни води за поврзување на село Тимјаник со канализациониот систем во Неготино за проектот ,,wa-mbrella”,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина”Сите потребни информации се дадени во повикот. Краен рок за достава на понудите е 09.08.2021
Ресенhttps://bit.ly/3hWkmcCПОКАНА НА ТЕНДЕР за повеќејазичен пакет за комуникација на проектот – Материјал за промоција – Стратегија за кампања за промоција Сите потребни информации се дадени во повикот. Краен рок за достава на понудите е 06.08.2021
Свети Николеhttps://bit.ly/3x1Te02Јавен повик за прибирање на предлози во рамки на проектот “Отворено локално владино партнерство”Ги информира граѓаните и граѓанските организации да достават предлози за решавање на проблеми со врменска рамка и буџет. Рокот е до 22.07.2021Повикот е доцна објавен. Даден е рок од само 2 дена да се достават предлози
Струмицаhttps://bit.ly/3wU9L6oПроектна програма, Урбанистички проект за градби вон опфат на урбанистички план, со намена Б5- Хотели и хотелски комплекси на КП 1527 во КО Габрово, општина СтрумицаОбјавена е проектната програма. Се уште нема објавено Урбанистички проект и други информации
Струмицаhttps://bit.ly/3BC3os6Планска програма за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од У.Е.4 дел од Блок 3Објавена е планска програма. Се уште нема објавено ДУП и други информации
Биро за регионален развојhttps://bit.ly/3hZ12M1Повик за проекти за меѓуопштинска соработкаУНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“. Повикот е до 13.08.2021
Центар за развој на Скопски плански регионhttps://bit.ly/3wX4D1fПовик за проекти за меѓуопштинска соработкаУНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“. Повикот е до 13.08.2022
Центар за развој на Источен плански регионhttps://bit.ly/3iEkqgvПовик за проекти за меѓуопштинска соработкаУНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“. Повикот е до 13.08.2023
Центар за развој на Југозападен плански регионhttps://bit.ly/2W7DUClПовик за проекти за меѓуопштинска соработкаУНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“. Повикот е до 13.08.2023
Центар за развој на Вардарски плански регионhttps://bit.ly/3rwKeilПовик за проекти за меѓуопштинска соработкаУНДП во соработка со Бирото за регионален развој објавува повик за доставување апликации за грантови, во рамки на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“. Повикот е до 13.08.2023

Read More

Letters

Писма до институции за недоследно спроведување на постапката за стратегиска оцена за животната средина за Националниот план за енергија и клима до 2030 година:

Како Архус Центар кој се залага за доследно спроведување на Архуската Конвенција во РСМ, а особено во делот на пристапот до информации и учеството на јавноста во одлучувањето за прашања поврзани со животната средина сакаме да известиме дека после денешната јавна расправа за НПЕК и нацрт Извештајот за стратешка оцена испративме дописи до МЖСПП и МЕ за недоследностите во врска со процедурата за организирање на јавната расправа и запазување на роковите предвидени со закон. 

Во прилог се испратените дописи

Read More

Monitoring table 20.07.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од страна на институции и локална самоуправа. 

Институција URLНаслов Опис Забелешка
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3kKHuwqПроектна програма за ГП Маркова НогаЛинкот не се отвара
Новациhttps://bit.ly/3kHle6LПроект “Фотонапонска центала со снага од 20 MW”Линкот – Формулар за поплаки не се отвара Нема датуми кога е објавен, нити датуми до кога јавноста може да се вклучи со свои коментари. Објавен е формулар за механизамна поплаки и кратко резиме на проектот на македонски и англиски јазик
Ресенhttps://bit.ly/3rp2ElhПОКАНА НА ТЕНДЕР за Изградба на фотоволтаична станица за полнење на електричните возила за Општина Ресен Целиот повик, критериуми, начин и рок на поднесување на понуди е објавен на веб страната. Рокот за поднесување на понуди е до 16.08.2021.
Ресенhttps://bit.ly/36NqWvJЗа организирање на Јавна презентација и јавна анкета по Предлог план за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП. 4531, 45331/1, 4533/2, 4533/3, 4533/4, 4533/5 и 4533/7 м.в. „Црвен,, КО Ресен вон град, Општина РесенЈавната анкета ќе трае 5 работни дена од 23-30.07.2021. Во тој рок заинтересираната јавнос може да поднесе свои коментари и забелешки. Јавната презентација на планот ќе се одржи на 23.07.2021 (петок) со почеток во 13.00 часот во Општина Ресен. На веб страната се објавени соопштение и Урбанистичкиот проект.
Јавна установа „Национален парк Галичица“, Охрид,Република Северна Македонијаhttps://bit.ly/2W46R2bЈавен конкурс за најубава фотографија на тема „Улови слика“По повод денот на Националните паркови 21 јули, ЈУНП Галичица распишува јавен конкурс за најдобра фотографија на тема: „Улови слика“. Фотографиите може да бидат креирани по слободен избор, согласно желбата и идејата на посетителите. Краен рок за споделување на фотографиите e петок, 23 јули 2021 год.
Град Скопјеhttps://bit.ly/2UUDy1sКОНКУРС за доделување на Наградата „13 Ноември” на Град Скопје, за 2021 годинаНаградата „13 Ноември“ на Градот Скопје се доделува на физички и на правни лица како знак на признание на Градот Скопје, за остварувања, во стопанството, науката, публицистиката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што претставуваат посебен придонес за развојот на Градот и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Северна Македонија и во светотКонкурсот трае заклучно со 10 септември 2021 година
Беровоhttps://bit.ly/3eDSN5UЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2021
За доделување на општински награди и признанија и
прогласување на Почесен граѓанин на Општина Берово
Наградите од јавниот повик, ќе се доделуваат на Денот на Општина Берово – 23-ти Август, односно на денот во кој ќе се одржува свечената седница на Советот на Општина Берово, по повод Денот на Општина Берово.Критериумите, право на учество, начин и рок на поднесување на пријаво се објавени на веб страната. Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 3.08.2020 година.
Босиловоhttps://bit.ly/3wR7JntБ- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА АД за неметали „Огражден„ Струмица Површински коп и сепарација ХамзалиДокуемент – Б Интегрирана еколошка дозвола, Број на дозволата
Бр.12-57/9 од 02.07.2021 година
Не е објавен рок за коментари од страна на јавноста. Дозволата е објавена на 14.07.2021. Евентуалните забелешки по однос на Нацрт – Дозвола, може да бидат поднесени во писмена форма, во рок од 14 дена од денот на објавувањето
ЕНЕРhttps://bit.ly/3eB6NxcЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИРегулирање на статусот на бесправно изградени објекти кои се изградени пред 1 јануари 2021 година при што објектите кои ќе ги исполнат законските услови ќе се запишат во Катастарот на недвижности, а објектите кои нема да ги исполнат законските услови се предвидува да бидат отстранети.
Карбинциhttps://bit.ly/3iyIdhTУрбанистички проект со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на ГП 12 од УПВНМ Таринци КО Таринци, О. КарбинциНе се наведени датуми за јавен увид, јавна анкета и презентација за УП
Крива Паланкаhttps://bit.ly/3hSb7KtПовик за поднесување на понуди – Регулација на дел од минор коритото на Крива Река (дел 3)Понудите мора да се достават до 18.08.2021За овој проект/зафат потребно е да се направи постапка за ОВЖС, во зависност од опсегот на работите елаборат, план или студија.
Кумановоhttps://bit.ly/3hOSPtMПредлог – Планска програма за изработка на измена и дополна на Детален Урбанистички План за дел од У.Е. СТАРИ ЛОЗЈА, ДЕЛ ОД У.Б.11, Плански опфат помеѓу: ул.“Доне Божинов“, ул. „100“, ул. „200“, крак на ул. „Доне Божинов“ и граница на наменска зона Општина КумановоУП е доставен до системот e-urbanizam. Не е наведена можност за коментари и рокЛинкот на кој е поставена програмата не се отвара
Кумановоhttps://bit.ly/2V0mdEaУрбанистички Проект за линиска инфраструктура за изработка на фекална канализација во с. Доброшане, место викано Кланица со должина од 405 метри, КО Доброшане, Општина КумановоПланската програма е доставена до системот e-urbanizam. Не е наведена можност за коментари и рокЛинкот на кој е поставен УП не се отвара.
Македонска Каменицаhttps://bit.ly/3rzSr5LПовторен Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор за Младински советПоради неисполнување на критериумите од Јавниот повик објавен, О. Македонска Каменица на ден 15.07.2021 година објавува повторен ЈАВЕН ПОВИК за формирање Иницијативен одбор за конституирање на Локално собрание на млади на О. Македонска Каменица за избор на членови на Локален младински совет на О. Македонска Каменица.Повикот трае 15 дена, односно до 30.07.2021
Министерство за економијаhttps://bit.ly/3wVARtPСоопштение за оддржување на online Јавна расправа за Национален план за енергија и клима до 2030 годинаСоопштение за оддржување на online Јавна расправа за Национален план за енергија и клима до 2030 година и на извештајот за СОЖС на Националниот план за енергија и клима до 2030 година која ќе се одржи на 22.07.2021 година. На веб страната објавени се Националниот План и Нацрт Извештајот за СОЖСЗа учество на јавната расправа можете да испратите барање на следниот email: valentina.stardelova@economy.gov.mk, најдоцна до 21.07.2021 година
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоhttps://bit.ly/36N8ljgОбјавен нов повик од ИПАРД 2 на располагање 9,6 милиони евра за проекти преку мерка 7Приоритетни сектори кои се поддржани од оваа мерка се инвестициите во алтернативното земјоделско производство, инвестициите во производство на прехрамбени и не-прехрамбени производи, инвестициите во занаетчиските дејности, инвестиции во услуги за руралното население и инвестициите во руралниот туризамКрајниот рок за поднесување барања е заклучно со 22 август, 2021 година
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/3hRSIO5Министерството за информатичко општество и администрација ги поканува сите засегнати страни да учествуваат на отворената Јавна расправа за нацртот на Националната стратегија за ИКТ 2021-2025 и придружниот Акциски план.Јавната расправа е закажана за петок, 23.07.2021 година во Клубот на органите на управата на Република Северна Македонија, со почеток во 11 часот. Адреса: Митрополит Теодосиј Гологанов 45, Скопје.Пријавување присуство најдоцна до среда, 21.07.2021 година и испраќање на коментари на следниов маил: solza.kovachevska@mioa.gov.mk
Чучер-Сандевоhttps://bit.ly/3hSIgpvЈавен увид за Урбанистички проект вон опфат А4.3. КП 2275-2, КО Чучер СандевоЈавниот увид ќе се спроведе преку веб страната на општината каде е објавен УП. Јавната анкета ќе трае 15 работни дена почнувајќи од 16.07.2021, заклучно со 31.07.2021Се уште не е објавена информација за јавна презентација на УП
Чучер-Сандевоhttps://bit.ly/3hUdqwRЈавен увид за Урбанистички проект вон опфат Г4.1 дел од КП 3117, КО Глуво БраздаЈавниот увид ќе се спроведе преку веб страната на општината каде е објавен УП. Јавната анкета ќе трае 15 работни дена почнувајќи од 16.07.2021, заклучно со 31.07.2021Се уште не е објавена информација за јавна презентација на УП
Штипhttps://bit.ly/3Bm1Z8IСоопштение за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО Долани, Општина ШтипЈавниот увид ќе трае 15 дена од денот на објавувањето на Соопштението, започнувајки од 18.07.2021 год. до 01.08.2021 год. Заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.Не е објавен датум за јавна презентација
Штипhttps://bit.ly/3hQYJKQСООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички Проект вон опфат на Урбанистички План за формирање на градежни парцели со класа на намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 248/3, КО Доброшани, Општина ШтипЈавниот увид ќе трае 15 дена од денот на објавувањето на Соопштението, започнувајки од 18.07.2021 год. до 01.08.2021 год. Заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.Не е објавен датум за јавна презентација
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/3rlCDmXСоопштение за организирање на повторна Јавна анкета и Јавна презентација на Изменување и дополнување на Урбанистички план за село Орман, блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, Општина Ѓорче ПетровЈсвната анкета ќе трае од 26-30.07.2021. Јавната расправа ќе се одржи на 28.07.2021 (среда) во 14.00 во просториите на МЗ Волково. Објавена е Планска документација и графички прилог „Синтезен план“ и анкетен листНе се наведени информации за СОЖС постапка
Гостиварhttps://bit.ly/3xVI8eiОглас за доделување на концесија за изградба на 3 (три) катни гаражи во Општина ГостиварПонудите да се достават најдоцна до 17.08.2021, во 11:00 часот

 

 

 

Read More

Monitoring of public information related to environment

На почетокот на 2020 година Мисијата на ОБСЕ во Скопје потпиша меморандум за соработка со Архус Центарот во Скопје како составен дел на Здружението за одржлив развој Милиеуконтакт Македонија Скопје и стана дел од мрежата „Пријатели на Архус“, составена од институции, здруженија на граѓани, меѓународни организации и амбасади.

Во текот на 2020 година, Мисијата изработи Извештај за проценка на потребите за работата на Архус Центарот, чии препораки послужија како основа за развој на концепт кој ќе му помогне на Архус Центарот во зајакнување на капацитетите и создавање на функционален систем за следење на работењето јавните институции, општините, телата и органите за донесување одлуки за транспарентноста на процедурите, усогласувањето на законите и квалитетот на процесите на учество на јавноста во врска со спроведувањето на Архуската Конвенција.

Во периодод од мај до декември 2021г се одвиваат следините активности во рамките на соработката со мисијата на ОБСЕ.

Следење на информации поврзани со животната средина, објавени од релевантните владини институции и локалните органи на власта, поставени на нивните веб-страници или во други печатени и електронски медиуми, нивно класифицирње и сумирање во редовни месечни извештаи кои ќе се достапни на нашата веб страна и ќе се дистрибуирани до засегната страни преку маилинг листи и социјални мрежи.
Анализа на содржината на информациите и почитување на законските обврски (секоја специфична информација што може да се поврзе со Законот за животна средина и Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер) и вклучување на наодите во редовните месечни извештаи.
Анализа на веб страните на општините, како и методот на комуникација и споделување на информации поврзани со животната средина од нивна страна (достапност и пристап до информациите) и вклучување на наодите во редовните месечни извештаи;
Тестирање, испитување, преку испраќање на барање за информации до избрани институции и следење на квалитетот на повратната информација во однос на времето потребно за да се одговори и структурата на информацијата.
Редовни комуникации со ГО кои се дел од мрежата на Архус во Република Северна Македонија и пријателите на Архус и споделување информации за институционалните процеси и процедури;
Учество на јавни расправи и следење на процесите на организирање јавни расправи, како од страна на централните, така и од страна на локалните власти, како и методите на консултации со јавноста за теми поврзани со животната средина;
Консултативни состаноци со сите засегнати страни на Архуската Конвенција во Република Северна Македонија (Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за правда, Собрание на РСМ, општини, медиуми, итн.), во улога на коректор на нивните модели на управување;
Учество во подготовка на годишен извештај на Министерството за животна средина и просторно планирање за спроведување на Архуската Конвенција во Република Северна Македонија во улога на соработник за презентираните информации, со што ќе се добие објективна слика за состојбата во земјата пред Секретаријатот на Архуската Конвенција.

Read More

Monitoring table 16.07.2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од страна на институции и локална самоуправа. 

Институција URLНаслов Опис Забелешка од Архус Центар
Босиловоhttps://bit.ly/3elIx27Соопштение до јавност за УП за градба вон опфат н урбанистички план, со намена Земјоделско и сточарско производство (Г5.5-Складишта за земјоделски производи) на КП 3506, КО Иловица, О. БосиловоЈавниот увид ќе трае 15 дена, од 05-19.07.2021. Во тој заинтересираната јавност може да достави коментариУП не е објавен во електронска форма. Не е објавен датум за јавна презентација
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/3elIx27Известување за јавна расправа и јавен увид по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијание врз животната средина на изменување и дополнување на УПС Орман, Блокови 11, 12, 13, 14, 15, 15.1, 16 и 17, општина Ѓорче Петров, Скопје, На веб страната се објавени решение за спроведување на СОЖС, известување за јавен увид и јавна расправа (23.07.2021). Даден е и нацрт извештајот за СОЖС и анкетниот лист. Не е објавен Предлог Урбанистичкиот план за село Орман.
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/3hLIb6MСоопштение за јавна анкета и јавна презентација на предлог Детален урбанистички план за градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров, СкопјеСоопштение за Документот е презмемено од e-urbanizam. Документот е достапен за коментари од 5-23.7.2021Документот не е објавен на веб страна на општината, со што не е остварена можноста за пристап до информации на јавноста
Неготиноhttps://bit.ly/3hLIb6MУрбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП‐431/1, КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина НеготиноСоопштение за Документот е презмемено од e-urbanizam. Документот е достапен за коментари од 5-19.7.2021Документот не е објавен на веб страна на општината, со што не е остварена можноста за пристап до информации на јавноста
Неготиноhttps://bit.ly/2VEChMfУП вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП431/1, КП431/2, КП‐432/1, КП‐432/2, КП‐432/3, КП‐432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина НеготиноСоопштение за Документот е презмемено од e-urbanizam. Документот е достапен за коментари од 05-19.7.2021. Објавено е само соопштение. УП не е објавен на e-urbanizam.Документот не е објавен на веб страна на општината, со што не е остварена можноста за пристап до информации на јавноста
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/2USNIzLСоопштение за јавна анкета и јавна презентација на Предлог Детален Урбанистички План за градска четврт СЗ 21, Општина Ѓорче Петров, СкопјеСоопштение за Документот е презмемено од e-urbanizam. Документот е достапен за коментари од 05-23.7.2021. Објавено е соопштение, анкетен лист, предлог план и синтезен план. Јавната презентација ќе биде на 08.07.2021Документот не е објавен на веб страна на општината, со што не е остварена можноста за пристап до информации на јавноста. Треба да се утврди дали има податоци за СОЖС
Прилепhttps://bit.ly/3wJCueaЈавна презентација и јавна анкета по ДУП за Четврт 6, Блок 6.3, О. ПрилепЈавната анкета ќе трае 10 работни дена односно од 07 до 20.07.2021 година секој работен ден од 8,30 до 15,30 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 16.07.2021 година, четврток, во 13:00 часот во просториите на Општина Прилеп.ДУП е објавен на веб страната, но не е објавена одлука за спроведување или неспроведување на СОЖС постапка.
Прилепhttps://bit.ly/3BaVbuIЈАВЕН ОГЛАС за формирање на партиципативно телоПретставници од урбаните и месните заедници, претставници на невладините организации од различни сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето на Општината што ги претставуваат различните групи на граѓани, како и граѓани што се стручни лица од областа на урбанистичккото планирање и други стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот.Јавниот оглас трае 30 дена од денот на објавувањето на веб страната на Општина Прилеп и во писмена форма со излагање на огласот на огласна табла на Општина Прилеп (12.08.2021)
Кавадарциhttps://bit.ly/2UhO8Qaорганизирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по УП за село Рожден, КО Рожден, Општина КавадарциЈавна Презентација (21.07.2021) и јавна анкета (19-26.07.201) ќе се спроведе со излагање на Урбанистички план  за село Рожден, КО Рожден, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.
Кавадарциhttps://bit.ly/3B96lQzСООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ЛУПД за уредување на просторот со намена А1-Домување во станбени куќиОдржување на Јавна презентација (22.07.2021) и Јавна анкета (19-26.07.2021) за Локална урбанистичка планска документација за уредување на просторот со намена А1-Домување во станбени куќи на КП 2243-дел, КП 2244, КП 2245-дел, КП 2246/1-дел, КП 2246/2, КП 2247-дел, КП 2248, КП 2249-дел, КП 2250, КП 2251/1, КП 2251/2, КП 2252-дел,КП 2253-дел, КП 2255, КО Ваташа, Општина Кавадарци
Кавадарциhttps://bit.ly/36CpBYGСООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ЛУПД за уредување на просторот со намена Е1 – Комунална инфраструктура на КП бр. 10166/1-дел и КП бр. 10167/1, К.О. КавадарциЈавна презентација (21.07.2021) и Јавна анкета (19-26.07.2021) за Локална урбанистичка планска документација за уредување на просторот со намена Е1 – Комунална инфраструктура на КП бр. 10166/1-дел и КП бр. 10167/1, К.О. Кавадарци, Општина Кавадарци
Кавадарциhttps://bit.ly/3esVxmGСООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Урбанистички план за село Раец, КО Раец, Општина Кавадарци Јавна презентација (21.07.2021) и Јавна анкета (19-26.07.2021) за Урбанистички план  за село Раец, КО Раец, Општина Кавадарци 
Македонска Каменицаhttps://bit.ly/3wK0spqОбјава на одобрена планска програмаодобрена планска прогрма за изработка на ДУП за блок 14 и блок 15 (населба Цинкара) Целосна документација може да се спушти од веб
Македонски Бродhttps://bit.ly/3z3Hr2JУрбанистички план за село Ижиште Општина Македонски БродСООПШТЕНИЕ За организирање на јавна анкета (21-30.07.2021) и јавна презентација (22.07.2021) на предлог Урбанистички план за село Ижиште Општина Македонски Брод
Македонски Бродhttps://bit.ly/3z3HzzfВоспоставување на Mеханизам за жалби и поплаки во врска со проектот „Реконструкција на пат од река Треска до градски гробишта во Македонски Брод“Општина Македонски Брод како иден корисник на проектот воспоставува процедура на Механизам за жалби и поплаки, кој им овозможува на засегнатите лица да поднесат жалби и поплаки во врска со директни и индиректни влијанија од Проектот, без надомест и со гаранција за навремено и задолжително решавање на жалбите и поплаките. 
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/2US2UwKИнформација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Автопат А2 – Гостивар – Кичево, делница Букојчани – Кичево “Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот Јавно претпријатие за државни патишта од Скопје ja достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина на проектот: “Автопат А2 – Гостивар – Кичево, делница Букојчани – Кичево” и истата е достапна за увид .Јавната расправа е на 23.07.2021 во 10:00
Чашкаhttps://bit.ly/2UMaHfIПроектна програма за изработка на урбанистички проектСогласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6 РИБНИЦИ НА КП 1560 КО НЕЖИЛОВО,ОПШТИНА ЧАШКА за увид на јавноста.Проектна програма доставена за увид на јавност. Нема датум до кога и нема опишано механизам за учество на јавност.
Босиловоhttps://bit.ly/3wKaU0eодлука за издавање Б интегрирана дозвола Право на коментари во рок од 15 дена
Валандовоhttps://bit.ly/3wK0H3OЈавен повик за формирање иницијативен одбор за конституирање на Локално собрание на млади на Општина ВаландовоСе повикуваат сите младински организации, политички подмладоци, ученичките и студентските организации и другите облици на младинско здружување кои реализират активности на подрачјето на О. Валандово, да номинират свој претставник во Иницијативниот одбор за конституирање на Локално собрание на млади на О. Валандово. Рокот за пријавување е до 19.07.2021. Потребните документи за пријавување се објавени на веб страната.Ова е можност за номинирање и на претставници од ГО кои работат во полето на животната средина и одржливиот развој
Василевоhttps://bit.ly/2US3dYqПроект за поврзување на локалните патишта. Механизам за жалби и поплакиРеконструкција и ревиталитализација на локален пат од Ново Владевци до Старо Владевци, Изградба на улица во село Градошорци и Реконструкција на Улица во Василево покрај канал за наводнување.Како дел од спроведувањето на проектот, Општина Василево пред започнување на градежните работи е обврзана да ја информира јавноста, локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализацијата на проектот.
Велесhttps://bit.ly/3rmLLI0СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид по Урбанистички проект за ГП 1 за формирање на градежна парцела 1.1 со намена А1-домување во станбени куќи-слободностоечки, на КП 1242/1, КО Каласлари, Општина ВелесЈавниот увид ќе трае 15 работни дена, од 13-27.07.2021 година, на службената веб страна на Општина Велес. Заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.Не е наведен термин за јавната расправа.
Гази Бабаhttps://bit.ly/3hJobBMПланска програма ДУП СИ 03 Блок 02Решение за одобрување на планска програма за ДУП за градска четврт СИ 03 Блок 02, Општина Гази Баба – Скопје и Планска програма која е изработена во месец 05/2021Да се следи кога ќе биде изработен и објавен ДУП. Да се следи постапка за СОЖС
ЕНЕРhttps://bit.ly/3igQ838Нацрт на Закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата. Законот може да се побара за превземање од k.kunovski@moepp.gov.mk и s.decev@moepp.gov.mkЗаконот го изработува МЖСПП. Рокот за подготовка е од 10.12.2020 – 10.07.2021. Предвидени се јавни расправи, барања за писмени мислења, забелешки и сугестии од засегнатите страни и состаноци со засегнатите страниСе уште нема најава за јавна расправа.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3B3te7QЗакон за репродуктивен материјал од шумските видови дрвја. Законот може да се побара за превземање од ener@mioa.gov.mkЗаконот го изработува МЗШВ. Рокот за подготовка е од 12.07 – 06.08.2021. Предвидени се јавни расправи, барања за писмени мислења, забелешки и сугестии од засегнатите страни и состаноци со засегнатите страниСе уште нема најава за јавна расправа
ЕНЕРhttps://bit.ly/3wK0XjiЗакон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Законот може да се побара за превземање од info@mzsv.gov.mkЗаконот го изработува МЗШВ. Рокот за подготовка е од 08.07 – 09.08.2021. Предвидени се јавни расправи, барања за писмени мислења, забелешки и сугестии од засегнатите страни и состаноци со засегнатите страниСе уште нема најава за јавна расправа
ЕНЕРhttps://bit.ly/2VP1BPUЗакон за пасишта. Законот може да се побара за превземање од info@mzsv.gov.mkЗаконот го изработува МЗШВ. Рокот за подготовка е од 12.06 – 05.07.2021. Предвидени се јавни расправи, барања за писмени мислења, забелешки и сугестии од засегнатите страни и состаноци со засегнатите страниСе уште нема најава за јавна расправа
Центарhttps://bit.ly/3rd6cHfАнкетен прашалник за креирање на Програмите за работа на општина Центар за 2021 годинаНа линкот може да се пополни прашалникот со цел учество на јавноста во креирање на програмите на општина центар
Тетовоhttps://bit.ly/3B97WG3Одобрување на Планска програма, изработена од “ПОЛОГПРОЕКТ-ПРО” ДОО-Гостивар за изработка на измена и дополна на Детален Урбанистички План за УБ 32, КО Тетово, општина ТетовоОбјавено е решение и планска програмаДа се следи кога ќе биде изработен и објавен ДУП. Да се следи постапка за СОЖС
Липковоhttps://bit.ly/2Ug0zMcИзвестување за достапност на документ контролна листа НА План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за рехабилитација на локален пат од с.Липково до брана Глажња во Општина Липково во рамки на проект за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија.Објавено е известување за јавен увид, контролна листа и формулар за поднесување коментари. Документот е поставен за коментари на 13.07.2021, а ќе биде достапен за јавен увид и коментари (14 дена) до 27.07.2021
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/3BaVEwQЈавен повик за ангажирање на експерт – Eлектро инжeнер за потребите на проектот /програмата „Обнова на енергетската ефикасност во студентските домови во Северна Македонија“Потребните документи и критериуми се објавени на веб страната. Рокот за поднесување на апликации е до 29.07.2021
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/3hLkCveОбјавени се 4 повици за отворен пристап до истражувачките инфраструктури на Заедничкиот истражувачки центар на Европската комисијаПовиците се отворени од 01.07.2021, а траат до 15.09.2021. Различните приоритетни теми се наведени во повиците на секоја од отворените лаборатории. Можност за покривање на трошоците за патување и поддршка.
Министерство за образование и наукаhttps://bit.ly/3z5fjfUПосебен повик за земјите од Западен Балкан во рамки на ЕУ програмата „ ХОРИЗОН ЕВРОПА“Повикот е отворен од 29.06.2021, а трае до 05.10.2021. Целите и критериумите се наведени
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3wIpOUQИзвестување за достапност на документ контролна листа НА План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за рехабилитација на локален пат од с.Липково до брана Глажња во Општина Липково во рамки на проект за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија.Објавено е известување за јавен увид, контролна листа и формулар за поднесување коментари. Документот е поставен за коментари на 13.07.2021, а ќе биде достапен за јавен увид и коментари (14 дена) до 27.07.2021
Могилаhttps://bit.ly/3rfWPXbСоопштение и одлука за организирање на јавна презентација и јавна анкета за УПВНМ за изградба на Е1.13. Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 695, КП 696, КП 697, КП 698 во м.в. „Ложиште“, КО Вашареица, Општина МогилаЈавниот увид и јавната анкета ќе се спроведат во периодот од 26.07-31.08.2021. Јавната презентација ќе биде на 06.08.2021 во 12 часот во просториите на Општина МогилаВо оваа фаза не се наведени информации за постапка за СОЖС
Влада на РСМhttps://bit.ly/3wKYpRZЈАВЕН ОГЛАС за именување на член на Инспекцискиот совет од областа на земјоделство, шумарство, ветеринарство и безбедност на хранаПотребните критериуми се објавени на веб страната. Рокот за аплицирање е до 21.07.2021
ОВП Порталhttps://bit.ly/3hPFiSRНацрт Акциски план за Отворено судство 2021- 2023 годинаПовик за сите засегнати страни, институции, невладини организации и заинтересирани граѓани да испратат свои предлози, препораки и коментари на нацрт Акцискиот план за Отворено судство 2021-2022 година. Вашите коментари и предлози можете да ги доставите најдоцна до 20.07.2021 година (понеделник) на следните e-mail адреси: contact@ssrm.mk, mja@mja.org.mk, и contact@cpia.mk .https://bit.ly/3wRo4bR
Охридhttps://bit.ly/2TgpoaxЈавна презентација и јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ДУП за УЗ 11, УБ 11. 5 Општина ОхридИзвештајот за СОЖС изложен во Одделението за заштита и влијание врз животната средина во О. Охрид секој работен ден од 7.30 – 15.30 часот (12.07-10.08.2021) и на web страната на О. Охрид, www.ohrid.gov.mk. Јавната презентација и јавната расправа ќе се одржи на ден 04.08.2021 год. во големата сала на општина Охрид, со почеток во 10 часот. Правните и физичките лица и јавноста можат да го достават своето мислење во врска со Извештајот до Општина Охрид во рок од 30 дена од денот на објавување на оваа информација.Нацрт Извештајот за СОЖС е објавен на веб страната
Охридhttps://bit.ly/3etq57AОдлука за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за УЗ 6, УБ 6.1-опфат 3, КО Охрид 2, Општина ОхридСо реализација на планскиот документ е предвидена следната класа на намени: А1-домување во станбени куќи, А2-домување во станбени згради и Е1-сообраќајни,линиски и други инфраструктури, со можност за вградување на компатибилни класи на намена на основната, во рамки на дозволениот процент. Во планскиот документ се содржат мерки за заштита од сите аспекти и нема значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид, www.ohrid.gov.mk. За оваа одлука јавноста има право на коментари во рок од 15 дена од објавувањето (23.07.2021)
Ресенhttps://bit.ly/2VPB8ShСтратегиска оцена за плански документ за урбанистички план за вон населено место за изградба на објекти со намена Г5,2 – примарна обработка на земјоделски производи на КП 4546/2, 4550/1 и 4550/2 во Ресен вон градежен реон, со приклучок на магистрален пат А3.Објавена е одлука за потреба од спроведување на СОЖС (04.06.2021) и решение од МЖСПП за прифаќање на одлуката (21.06.2021). Се уште не е објавен Извештај за СОЖС.
Ресенhttps://bit.ly/3igxW9KПОКАНА НА ТЕНДЕР за обуки за водичи по туристичка патека Света вода, Општина Ресен, Република Северна Македонија Тендерската документација може да се превземе од линкот кој се наоѓа на веб страната на општина Ресен
Старо Нагоричанеhttps://bit.ly/3z6AvluЈавен оглас за парципативно тело Јавниот оглас за партиципативно тело во процесот на урбанистичко планирање ќе трае од 29.07.2021 до 29.08.2021. Повикот во целост е објавен на веб страната на општината
Струмицаhttps://bit.ly/3xFXW4VУрбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП ГП 20.43 од измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 УЕ 9 во СтрумицаПланскиот документ е изработен во мај 2021Објавен е ДУП, се уште нема информации за јавен увид, јавна анкета и презентација. Нема информации за постапка за СОЖС. Треба да се следи веб страната за седни објави
Акционерско друштво за производство на електрична енергија „Електрани на РСМ“ во државна сопственост – Скопјеhttps://bit.ly/3BaWtFWПовик за претквалификација за избор на консултант за изработка на фисибилити студија за проектот Фотонапонски електрани Битола 60 MW и 100 MW.Повикот трае до 26.07.2021

Read More

Monthly Report June 2021

Месечен извештај за следењето на состојбата на информациите од областа на животна средина објавени од страна на Владини институции, единици на локална самоуправа и јавни претпријатија

Read More

Monthly Report May 2021

Месечен извештај за следењето на состојбата на информациите од областа на животна средина објавени од страна на Владини институции, единици на локална самоуправа и јавни претпријатија

Read More

Methodology for monitoring

Методологија за следење информации

Read More