Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm
Open Hours of Aarhus Center Mon - Fri: 9.00 am - 5.00 pm

Category: News

Monitoring table 15/10/2021

Табела со инфромации за следење

Во продолжение е табелата со најнови инфромации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Велесhttps://bit.ly/3FPW11ZУрбанистички проект за градежно земјиште со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутунПроектниот опфат е лоциран североисточно од Општина Велес, на КП бр. 1516/12 и КП бр. 1537/2. Проектниот опфат претставува градежно земјиште со намена Г2.2 –Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутун и други, во место викано Кумсол, КО Мамутчево. Во рамки на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд. Површината на проектниот опфат изнесува 21052 м2, формиран од КП бр. 1516/12 и КП бр. 1537/2.Не се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација. Не се дадени информации за СОЖС постапката
Велесhttps://bit.ly/3DDIUPEПостапка за прибирање на предлози за креирање на програмите на Општина Велес за 2022 година од месни и урбани заеднициВо тек е постапката на прибирање идеи, предлози, проекти, сугестии за креирање на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за идната, 2022 година, поднесени од страна на претставници на месни и урбани заедници. Сите детали и начинот на поднесување на Вашите идеи, предлози, сугестии во врска со горенаведеното можете да ги прочитате во прикаченото Соопштение (подолу во објавата). По завршување на рокот за прибирање предлози ќе се изготват нацрт-програми што ќе бидат на увид на граѓаните и по кои ќе се водат јавни расправи пред тие да станат официјален документ за работа на општината за 2022 година.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3j54UuRИзмена и дополнување на Урбанистички План за село Прдејци, општина Гевгелија, Блок 4, општина ГевгелијаЦелокупниот плански документ е објавен на веб странатаНе се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација. Не се дадени информации за СОЖС постапката
Гевгелијаhttps://bit.ly/3lIwIHhДетален Урбанистички План за Блок 11 (11.2), КО Гевгелија и КО Мрзенци, општина Гевгелија, конечен предлог план, Целокупниот плански документ е објавен на веб странатаНе се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација. Не се дадени информации за СОЖС постапката
Гевгелијаhttps://bit.ly/30oKYN7Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Детален Урбанистички План за Блок 15.1 и Блок 15.2, општина ГевгелијаОдлуката и формуларот за неспроведување на СОЖС, на веб страната треба да стојат 15 работни дена. Во тој рок заинтересираната јавност и МЖСПП можат да дадат коментари.
Ѓорче Петровhttps://bit.ly/3vfC0x8Да го направиме греењето и ладењето за европските потрошувачи ефикасно, енергетски отпорно, чисто и климатски прифатливоОпштина Ѓорче Петров ги пoвикува сите заинтересирани граѓани, заедници на сопственици и управители на згради да се пријават и да бидат дел од кампањата за обележување на одржливи системи за греење. Кампањата „Обележување на 100% одржлив систем за греење“ има за цел да ги мапира објектите кои веќе имаат инсталиран систем за греење на обновливи извори на енергија и истите да бидат добар пример и поттик сѐ повеќе корисници да се насочат кон одржливо греење. На сопствениците на ваквите системи ќе им биде доделен зелен сертификат во облик на стикер кој претставува признание за користење на одржливи технологиии за греење и ладење од обновливи извори на енергии.
Гостиварhttps://bit.ly/3DMm603Решение за одобрување на Урбанистички проектСе одобрува Урбанистичкиот проект за изработка на Урбанистички Проект за парцелизирано градежно земјиште, за градежна парцела – В.26.01 од ДУП за дел од Блок 26 – Гостивар, Општина Гостивар
(со намена Б2-големи единици за трговија).
Градскоhttps://bit.ly/3p5sDivУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцелиУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцели на КП 794/1 во КО Водоврати со класа на намена Г3 (поединечна намена Г3.7 – електрани на биогориво)
ЕНЕРhttps://bit.ly/30vvsiEУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцелиУрбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцели на КП 794/1 во КО Водоврати со класа на намена Г3 (поединечна намена Г3.7 – електрани на биогориво)
ЕНЕРhttps://bit.ly/3j4RrmQИзвестување за почеток на процесот за подготовка на предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за странциДадени се целите на предлог законот, надлежниот орган за изработка и имплементација на законот, временска рамка за изготвување на законот, начин на вклучување на јавноста и контакт лице за доставување на коментари
Карпошhttps://bit.ly/3FOM4lBИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за финансиските друштваДадени се целите на предлог законот, надлежниот орган за изработка и имплементација на законот, временска рамка за изготвување на законот, начин на вклучување на јавноста и контакт лице за доставување на коментари
Карпошhttps://bit.ly/3AJO7n6Со ДУП-от ССИ 03, за Карпош само зеленилоНа 63. вонредна седница советниците од Карпош расправаа по Предлог – Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за Градската четврт ССИ 03, Блок 03.07 која ги опфаќа општините Бутел и Карпош. Урбанистичкиот план кој го опфаќа планираниот простор во општина Бутел е предвиден за намена А1 и А2 – домување (домување во станбени згради), Б2 – (големи трговски единици), Г2 – (лесна и незагадувачка индустрија), Г3 – (сервиси), Д1 – (парковско зеленило), Е1 – (сообраќајници) и Е2 – (комунална супраструктура). Дел од ДУП-от кој регулира и мала површина од општина Карпош, има единствена намена Д2 – (парковско зеленило).
Крива Паланкаhttps://bit.ly/2XfsvBzЈАВЕН ПОВИК за сите заинтересирани граѓани, заедници на сопственици и управители на згради да се пријават и да бидат дел од кампањата за обележување на одржливи системи за греењеПријавата за сите заинтересирани граѓани се наоѓа на линкот
Крушевоhttps://bit.ly/2YVOwWQПрезентиран проектот за изградба на ветерна електрана на потегот Куманово-Старо Нагоричане-Крива ПаланкаПрезентиран проектот за изградба на 415-мегаватна ветерна електрана на потегот Куманово-Старо Нагоричане-Крива Паланка, во вредност од околу 500 милиони евра, кој ќе го гради германската компанија ВПД во стратешко партнерство со македонската влада. Станува збор за проектот „Вирови“, со кој на потегот од Куманово до Крива Паланка ќе се изградат 69 ветерни турбини со што ќе се овозможи годишно намалување од 310.000 тони јаглерод диоксид. Претставниците од компанијата истакнаа дека во секоја фаза од реализацијата на проектот, кој е предвидено да се имплементира во период од шест години, ќе биде вклучена јавноста со своите предлози и прашања со цел да се изгради доверба со локалната заедница, со оглед дека станува збор за долгорочна инвестиција регулирана со Договор за стратешко партнерство меѓу македонската влада и ВПД на 45 години.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоhttps://bit.ly/3BLBppsДадете коментар за проектот за реконструкција и доградба на дел од ул. Питу ГулиПроектот за поврзување на локални патишта, под-проект „Реконструкција и доградба на постоечка улица Питу Гули – град Крушево“ предвидува механизам за собирање на коментари и поплаки во однос на имплементацијата на наведениот проект. Оваа можност е достапна на официјалната интернет страница на општина Крушево веќе неколку месеци, а истата е достапна од денес – 05.10.2021 – во општина Крушево. Се повикуваат сите граѓани да ги посетат општинските простории и да го пополнат образецот со свои коментари. Истиот се пополнува анонимно, а општината и Министерството за транспорт и врски како имплементатори ќе ги земат во предвид сите пополнети обрасци.
Штипhttps://bit.ly/2XdWwl5МЗШВ организира јавна расправа за Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)Јавната расправа ќе се одржи на 19 октомври (вторник) со почеток во 10:00 часот во големата сала на МЗШВ. Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028) е обезбеден преку проектот „Поддршка за развој на земјоделски задруги“, кој финансиски поддржан од Европската унија, а имплементиран од страна на CARE International и Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП). Визијата на стратегијата е да се создаде подобра иднина во која земјоделските задруги ќе можат да ги подобрат своите економски резултати и да го засилат своето социјално влијание без да го зголемат својот еколошки отпечаток.Ова ќе се постигне со одделување на економскиот раст од еколошкото влијание и негово поврзување со социјалното влијание.Иновациите и технологијата ќе играат клучна улога за постигнување на целите на стратегијата.Урбанистичкиот проект не е објавен на веб страната. Не е објавено соопштение за јавна презентација и информации за постапка за СОЖС
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3lIQkLlЈавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтажна плантажа на КП 304 и 306, КО ДоланиНа веб страната е објавено соопштение за јавен увид кој ќе трае од 13.10-02.11.2021. Заинтересираната јавност преку пополнување на анкетни листови може да даде свои коментари.
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3lIQkLlРешение за одобрување на Планска програма за Градска четврт C.07Објавено е решение за одобрување на Планска програма за изработка на ДУП за Градска четврт С.07 во општина Шуто Оризари
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3lEv5u9Решение за одобрување на Планска програма за Градска четврт C.05Објавено е решение за одобрување на Планска програма за изработка на ДУП за Градска четврт С.05 во општина Шуто Оризари
Шуто Оризариhttps://bit.ly/3j4HSEzРешение за одобрување на Планска програма за Градска четврт C.04Објавено е решение за одобрување на Планска програма за изработка на ДУП за Градска четврт С.04 во општина Шуто Оризари
Ново Селоhttps://bit.ly/3vd1wmKСоопштение до јавноста за нов надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511, дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново СелоЈавниот увид ќе трае 15 (петнаест) дена, сметано во деновите од 07.10.2021 до 21.10.2021год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронака форма преку информациски систем е-урбанизам.Не е објавен урбаниситичкиот проект, не се дадени информации за јавна расправа и информациии за спроедување или неспроведување на СОЖС постапка
Министерство за правдаhttps://bit.ly/3BMdPZxЈавен повик – За јавна консултацијаЈавна консултација за Нацрт – план на активности за ажурирање на податоците кои се клучни за опсервациите дадени во Извештајот од прегледот спроведен од Црна Гора и Република Молдавија за имплементација на членовите 5-14 и 51-59 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата за циклусот на преглед 2016-2021 година и за надминување на предизвиците идентификувани во рамки на вториот циклус на преглед на имплементацијата на Конвенцијата, 2021-2024 година. Се повикуваат сите заинтересирани граѓани и граѓански организации и други здруженија, како стопански и професионални асоцијации, да достават коментари по однос на нацрт-планот и да го пријават својот интерес да учествуваат во предвидените мерки и активности. Коментарите за учество доставете ги најдоцна до 25.10.2021 година, на следната адреса за е-пошта: mpsorabotka@mjustice.gov.mk. Пријава на интерес за учество во мерки и активности може да доставите и по горенаведениот рок, на истата адреса, со тоа што ќе ги имате предвид предвидените роковиЛинкот кој е нацеден за превземање на Нацрт Планот не се отвара
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3aHOkNkМФ подготвува нова „Програма за реформа во управувањето со јавните финансии 2022-2025“, приоритет унапредување на внатрешната ревизијаВладата на Република Северна Македонија е посветена на спроведувањето реформи во управувањето со јавните финансии. За таа цел беше донесена „Програмата за реформа во управувањето со јавни финансии 2018-2021“, во чии рамки еден од приоритетите е внатрешната контрола. Унапредувањето на внатрешната ревизија и внатрешната контрола останува приоритет и во новата „Програма за реформа во управувањето со јавните финансии 2022-2025“ за која се почнати активности во Министерството за финансии.
Влада на РСМhttps://bit.ly/3BZ1qlnСо поддршка на УСАИД, Северна Македонија е прва во регионот според реформи во енергетскиот секторМинистерот за економија се обрати на завршниот настан на Проектот на УСАИД за развој на регионални пазари на енергија кој денеска се одржа во Скопје. Со реализацијата на овој Проект успеавме за неполни 6 месеци да го донесеме новиот Закон за енергетика во целост усогласен со Третиот енергетски пакет на ЕУ и Директивата за промоција на обновливите извори на енергија. Министерството за економија и тимот на Проектот посветено работеше и даде огромен придонес во текот на консултациите со јавноста и сите релевантни засегнати страни, како и во текот на консултациите кои беа правени со Секретаријатот на Енергетската заедница, се со цел да добиеме квалитетен и сеопфатен Закон.
Влада на РСМhttps://bit.ly/2YRbSweУспешно спроведување на новиот концепт на отпадот бара доследна селекција, рециклирање, реупотреба и преработка пред негово депонирањеИ Тетово се приклучува на градовите кои имаат повратни вендинг машини од кадешто амбалажниот отпад, низ процесот на рециклирање ќе може да се искористи како секундарна суровина и ќе добие нова употребна вредност. Првата повратна вендинг машина на Пакомак на територијата на Општина Тетово, која е поставена во Веро Супермаркети. Со овие машини секој граѓанин може да го одложи отпадот и додека пазарува и лесно се применува системот на кауција, со што се стимулира поеколошко пакување и задолжителен поврат на амбалажата, а граѓаните добиваат финансиски поттик за одговорното однесување
Влада на РСМhttps://bit.ly/3FLpoCVВладините политики ја донесоа највредната странска инвестиција од 500 милиони евра и 69 ветерници зелена енергијаГерманската компанија WPD, ќе гради 415 мегаватна ветерна електрана на потегот Куманово – Старо Нагоричане – Ранковце- Крива Паланка, во вредност од околу 500 милиони евра. Премиерот Зоран Заев, на прес-конференцијата во присуство на амбасадорката на Германија Анке Холштајн, како и претставници на менаџментот на компанијата, истакна дека ова не е само најголемата германска инвестиција во земјава, тука ова е најголемата директна гринфилд инвестиција во македонската економија, воопшто, од независноста до денес.
Охридhttps://bit.ly/3vfzgj9Идејни решенија за уредување на плажите на Охридското ЕзероВрз oснова на Јавниот Повик за прибирање на идејни решенија за уредување на плажите на Охридското Езеро кој беше објавен на 30.08.2021 година, до Општина Охрид пристигнаа две идејни решенија согласно условите на повикот. На линкот се дадени фотографии од идејните решенија. Граѓаните можат да направат увид на комплетната документација на идејните решенија во Општина Охрид со претходна најава на горенаведената електронска адреса, секој работен ден од 15.10.2021 до 21.10.2021 од 08 до 11 часот.
СЕПhttps://bit.ly/3FMtVVvНационалната програма за усвојување на правото на (НПАА) ЕУ 2021-2025Владата ја усвои Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА) 2021-2025 како клучен стратешки документ на Северна Македонија за насочување на процесот на европска интеграција. НПАА ги дефинира приоритетите, стратегиите, динамиката и потребните ресурси за усогласување на националното законодавство со европското право, како и активностите за прилагодување на националните институции кон европските административни структури. Клучната цел на НПАА е да ја исцрта националната траекторија до нашето членство во Европската Унија, рефлектирајќи ја со тоа политичката заложба и одлучност за длабоки реформи.
Струмицаhttps://bit.ly/3p5aotrОдлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение“Втората јавна анкета ќе трае од 27.10.2021 год. до 05.11.2021 год.
Јавната презентација ќе се одржи во просториите на Дом на АРМ
Струмица, на ден 27.10.2021 година во 11:00 часот.
Заинтересираните физички и правни лица можат на анкетни листови да
достават забелешки и предлози по Нацрт планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3j4EedWУспешно спроведување на новиот концепт на отпадот бара доследна селекција, рециклирање, реупотреба и преработка пред негово депонирањеНајави поставување на вендинг машини и во другите градови во државата Нуредини посочи дека во претстојниот период ќе се постават до 50 собирни садови за селекција на отпадот во државните институции, со цел органите на власта и државни службеници да бидат пример како соодветно се имплементираат новите закони и како правилно се одложува отпадот.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3DG9A2gОбединетото Кралство ја поддржува Северна Македонија во остварување на амбициозните национални климатски целиМинистерката Мортон ја потврди поддршката на Британската Влада за постигнување на амбициозните цели дефинирани во ревидираниот Национално Утврден Придонес кон Договорот од Париз. Во дискусијата особено беше наглесена потребата од вклучување на сите засегнати страни и пошироката јавност како единствен начин за постигнување на поставените таргети. Исто така акцентирана беше и важноста на едукацијата, подигањето на јавната свест и промената на навиките во однос на животната средина.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3veE2xuСо спроведените правни реформи обезбедуваме подобра правна и судска заштита на животната срединаВо своето обраќање министерот Нуредини зборуваше за правната реформа од областа на заштитата на животната средина која Министерство за животна средина и просторно планирање интензивно ја спроведуваше во изминатиот период. Подоследна примена на начелото „загадувачот плаќа“ како основен принцип врз кој се темелат законите во животната средина, потоа пакетот на закони со кој се регулира управувањето со отпадот, циркуларната економија како важен дел од напорите за модернизирање на економијата, дополнително унапредување на законите за квалитет на амбиентален воздух, но и процесите за заштита на природата и зголемување на површината на заштитени подрачја на ниво на државата беа основните теми.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3lIOPwTРегионалната соработка ќе го олесни одржливото управување со отпадотСе разговараше за предизвиците во управувањето со отпадот и потребата за соработка на регионално ниво за развој на преработувачките и рециклирачки гранки во управувањето со отпадот, како и иновативните пристапи во користењето на секундарните суровини, како и придобивките на економијата од обем и размената на знаења и добра пракса. Сесијата фокусирана на оваа тема беше затворена со усвојување на Заедничка изјава за соработка во одржливото управување со отпадот во ЦЕИ регионот. Се разгвараше за посветена на управувањето и заштитата на водите, а посебно односите помеѓу земјите кои делат прекугранични водни тела, промоцијата на одржливиот развој и градењето на отпорност на општествата и животната средина.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3mXZUt7Потребен е интегриран пристап во менаџирањето со водните тела – природата не познава политички границиВтората сесија од Министерскиот состанок за животна средина на Централната Европска Иницијатива во Триесте беше отворена за јавноста во рамките на Барколана самитoт и посветена на управувањето и заштитата на водите, а посебно односите помеѓу земјите кои делат прекугранични водни тела, промоцијата на одржливиот развој и градењето на отпорност на општествата и животната средина. Министерот во своето обраќање на панелот ги сподели предизвиците во управувањето со трите речни сливови и трите природни езера кои РСМ ги дели со своите соседи. Тој се осврна посебно на последните развои во соработката во рамките на Преспа парк договорот и ја истакна потребата за интегриран пристап во менаџирањето со сите водни тела, бидејќи природата не познава политички граници.

Read More

Monitoring table 08/10/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови инфромации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3v0saz1Предлог проектна програма за УП вон опфат на урбанистички план за приклучок на бензиска пумпа по „ДУПД за бензиска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1 мв Венуле, КО Грнчиште – о.ГрадскоОбјавена е планската програма на веб страната
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3Br1MACПредлог проектна програма за изработка на уп вон опфат на урбанистички план за бензинска пумпна станица со придружни и услужни објекти на М1 Пат (A1-Е75), на КП 2521, 253, 2541 и 2551, м.в. Чешма, КО Агино Село,О. КумановоОбјавена е планската програма на веб страната
Министерство за труд и социјална политикаhttps://bit.ly/3iKYX6aСо новата Стратегија ја подигнуваме свеста кај работниците и работодавачите и ги зајакнуваме капацитетите во областа на безбедноста и здравјето при работаМинистерството за труд и социјална политика денеска одржа јавна презентација и расправа за нацрт – текстовите на новата Стратегија за безбедност и здравје при работа 2021 – 2025 и новиот Акциски план за БЗР за периодот 2021-2023 година.
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3DeHmLKЗелената и дигиталната трансформација во фокусот за иден развој, нови инструменти и фондови во Планот за забрзување на растотПоддршката на зелената и дигиталната трансформација е и една од заложбите на Владата и на Министерството за финансии, којашто е вградена во Планот за финансирање на заздравувањето и забрзување на економскиот раст којшто веќе е во завршна фаза на подготовка во МФ.
Прилепhttps://bit.ly/2WXiwkeПовторна јавна презентација и јавна анкетаПовторната јавната анкета ќе трае 5 работни дена од денот на објавувањето на Соопштението, односно од 04.10.2021г. до 08.10.2021г. секој работен ден од 8,30 до 15,30 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Повторната јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 08.10.2021 година, петок, во 13:00 часот во просториите на Општина Прилеп.
Стругаhttps://bit.ly/3iDNlSDУрбанистички проект со план за парцелација, за гп 19.14 со намена, А4 – времено сместување, според извод од УПВНМ за блок 19 Езерски Лозја во Општина Струга“ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на Урбанистички проект со
план за парцелација, за гп 19.14 со намена, А4 – времено
сместување, според извод од УПВНМ за блок 19 Езерски Лозја
во Општина Струга, со тех. Бр. 04-03/2021 од Август 2021,
изработена од “ЧИП ГРОУП”-СКОПЈЕ”
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3FtWlDxОдржан состанок со Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општествоНа 7.10.2021 година се одржа состанок на Работната група за изработка на Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024. Целта на состанокот беше разгледување на третиот нацрт на Стратегија, во кој се инкорпорирани поголем дел од препораките на проектот „Техничка поддршка за унапредување на овозможувачката околина за граѓанските организации во Република Северна Македонија“, презентирани на работилницата одржана на 14.9.2021 година. Присутните членови на Работната група искажаат задоволство од ажурираниот текст на Стратегијата и се обврзаа да достават конкретни предлози за дополнување на текстот на Акцискиот план од 14.10.2021 година, со цел отпочнување на пошироки консултации со граѓанските организации во втората половина на октомври оваа година.
Велесhttps://bit.ly/3uVqZRCУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Г2.2 – ЛЕСНА ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА, БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, ТУТУН И ДРУГИ, НА КП БР. 1516/14, К.О. МАМУТЧЕВО, ОПШТИНА ВЕЛЕСПроектниот опфат е лоциран североисточно од Општина Велес, на КП бр. 1516/14. Проектниот опфат претставува градежно земјиште со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутун и други, во место викано Кумсол, КО Мамутчево. Во рамки на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд. Површината на проектниот опфат изнесува 104285 м2, формиран од КП бр. 1516/14.
Велесhttps://bit.ly/3mErvjbУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО НАМЕНА Г2.2 – ЛЕСНА ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА, БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ, ТУТУН И ДРУГИ, НА КП БР. 1516/15, К.О. МАМУТЧЕВО, ОПШТИНА ВЕЛЕСПроектниот опфат е лоциран североисточно од Општина Велес, на КП бр. 1516/15. Проектниот опфат претставува градежно земјиште со намена Г2.2 – Лесна фармацевтска индустрија и производство на храна, безалкохолни пијалоци, тутун и други, во место викано Кумсол, КО Мамутчево. Во рамки на проектниот опфат не постои изграден градежен фонд. Површината на проектниот опфат изнесува 8124 м2, формиран од КП бр. 1516/15.
Гази Бабаhttps://bit.ly/2YxgMi4Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 1542, КО Раштак со намена А4.3 – викенд куќа, Општина Гази БабаРешение:
http://www.gazibaba.gov.mk/media/PDF/urbanizam/20211006/28-3-2510-5_resenie_za_odobruvanje_PP.pdf

Проектна програма: http://www.gazibaba.gov.mk/media/PDF/urbanizam/20211006/PP_UP_VIKENDICA_RASTAK_30-08-2021_potpis(1).pdf
Чучер Сандевоhttps://bit.ly/3lu89OpОдобрни урбанистички проекти Урбанистички проект за село од Општ Акт – А1.1-КП 2030, КО Бањање
Урбанистички проект вон опфат – А4.3-КП 2275-2 КО Чучер Сандево

Read More

Monitoring table 05/10/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3DeHmLKБесими: Зелената и дигитална трансформација во фокусот за иден развој, нови инструменти и фондови во Планот за забрзување на растотИнформација за зелените обврзници како нов финансиски инструмент за поттикнување и поддршка на проекти што ја поддржуваат „Зелената агенда“ и зелената транзиција, преку проекти за унапредување на животната средина, подобрување на енергетската ефикасност; намалување на загадувањето, систем за интегрирано управувањето со отпадот; поддршка на одржливо земјоделство, риболов и шумарство, заштита на водните и копнените екосистеми, обезбедување чист транспорт и одржливо управување со водите и др. Ќе се формира и Фонд за енергетска ефикасност, во рамки на Банката за развој на Северна Македонија, а средствата меѓу другото ќе бидат наменети за идни енергетски ефикасни инвестиции, како и финансирање на инвестициите во енергетска ефикасност и обновлива енергија во јавните згради.
Претседател на РСМhttps://bit.ly/3uJ5cMwОбјавен Јавниот повик за признанието „Успешни млади“ за 2020 годинаЈавниот повик за доставување пријави за признанието „Успешни млади“ за 2020 година е отворен од денеска и ќе трае до 1 ноември 2021 година. Признанието е поттик на научноистражувачката мисла и уметничката работа на младите, за резултати постигнати во текот на 2020 година, во следните осум категории.
Свети Николеhttps://bit.ly/3DcH9ZvОдлука за неспроведување на стратегиска оцена На веб страната објавени се одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана на КП 1111/2, КО Свети Николе – вгр, Општина Свети Николе
Свети Николеhttps://bit.ly/3uG5yUrОдлука за неспроведување на стратегиска оценаНа веб страната објавени се одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за Детален Урбанистички план за дел од УЕ 5, дел од Блок 23, плански опфат 23.3 од ГУП за град Свети Николе, КО Свети Николе, Општина Свети Николе
Свети Николеhttps://bit.ly/3aacIa6Одлука за неспроведување на стратегиска оценаНа веб страната објавени се одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за дел од УЕ 4, Блок 12, плански опфат 12.3, КО Свети Николе, Општина Свети Николе
Струмицаhttps://bit.ly/2Ylq9kQЈавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – ВаландовоЈавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – Валандово – спој со А1 делница 2,3 и 4 – нова траса во општина Валандово и во општина Струмица, од Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се одржи на 07.10.2021 година со почеток во 14:00 часот во Салата на Советот во Дом на АРМ во Струмица. Студијата е објавена на веб страната на Општина Струмица и на веб страната на Министерството за животна средина и просторно планирање
Заменик на претстедателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестицииhttps://bit.ly/3Bf6NfxВицепремиерот Битиќи на конференција за „Забрзување на финансирањето на зелени проекти“ – Посветени сме на реализација на „Зелената агенда“, за проекти за подобар живот на сите граѓаниЗаменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, се обрати на отворањето на конференцијата „Забрзување на финансирањето на зелени проекти: Претставување на инструментот за Зелено финансирање“, на кој учествуваат и заменикот помошник генерален секретар на Организацијата на Обединети Нации и претседавач на Управувачкиот комитет на „Заедничкиот фонд за цели за одржлив развој, министерот за финансии, министерот за животна средина и просторно планирање, Постојаната координаторка на ОН агенциите во Северна Македонија, Постојаната претставничка на УНДП во Северна Македонија, Директорката на финансиските институции за Западен Балкан и Источна Европа на Европската банка за обнова и развој и други експерти од областа на заштита на животната средина и развојни „зелени“ проекти.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3oB2XdkЗелен фонд за зелени инвeстицииДенес, министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, се обрати на промоција на воведувањето на Зелениот финансиски фонд. Заедничкиот проект „Зелен финансиски фонд за подобрување на квалитетот на воздухот и борба против климатските промени во Северна Македонија“, (кој во моментов е во завршна фаза на подготовка), се очекува да биде во вредност од приближно 36,3 милиони американски долари и ќе се спроведе од тим на агенции на Обединети Нации – УНДП, ИОМ и УНЕЦЕ – во партнерство со ЕБОР.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3iBbcCuНашиот пат е современо и европско управување со отпадот и здрава животна срединаПретседателот на Владата на Северна Македонија, Зоран Заев и министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, денеска одржаа заедничка прес-конференција на тема новите закони за управување со отпад. Законите се целосно усогласени со пропишаниете стандарди на Европската Унија и со нивна примена не само што ќе се подобри заштитата на животна средина и здравјето на луѓето, туку ќе се имплементираат и принципите на циркуларната економија. Законската рамка и Националниот план за управување со отпад 2021-2031 детално го уредуваат собирањето, транспортот, селектирањето, рециклирањето на отпадот, како и неговиот третман и искористување, но и одговорностите на сите чинители вклучувајќи ги и единиците на локална самоуправа.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3FdsoYpОдговор на претставка на подносителот Ефтим СтоиловОдговор по однос на преставка поднесена од граѓанин во врска со пријава за злоупотреба, односно крадење на државен имот – песо од речно корито на реката Вардар во село Пепелиште, Општинна Неготино
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3muyb3jСо формализирање на работата на собирачите на секундарни суровини придонесуваме за почиста животна средина„РЕДИ Рециклажа“, е социјално претпријатие чија основна дејност е формализирање и организирање на собирачите на секундарни суровини, преку воспоставување соодветен систем за примарна селекција на отпад. Формирањето на социјални претпријатија на неформални собирачи на секундарни суровини, како што е РЕДИРЕЦИКЛАЖА е вистински начин неформалните собирачи да се организираат, да влезат во формалниот систем за управување со отпад и да добијат пристојна работа.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/2YlWE23Предлог на Одлука за прогласување на дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V – Заштитен пределСо оваа одлука се прогласува дел од Малешево за заштитено подрачје во категорија V – заштитен предел, заради разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките карактеристики, пејзажните, пределните и други вредности и природни убавини. Називот на заштитеното подрачје е „Заштитен предел – Малешево“, Категорија V – Заштитен предел.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3Aguh2GНови закони од областа на управување со отпадНа веб страната на МЖСПП објавени се следните закони: ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ЗАКОН ЗА ПРОШИРЕНА ОДГОВОРНОСТ_НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД
Кочаниhttps://bit.ly/3a5FEQmИзвештај за СОЖС за изменување и дополнување на урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи, М.В. Ќерамидница, КО Кочани за блок бр.1. Општина КочаниОбјавен е извештај за СОЖС. Не се дадени дополнителни информации.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствоhttps://bit.ly/3BpiP64Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)Во рок од 7 дена сите релевантни чинители и засегнати страни може да достават свои забелешки и коментари на слениве маил адреси: stojan.gacov@mzsv.gov.mk; elena.novacka@mzsv.gov.mk; aleksandar.mitrevski@mzsv.gov.mk; a.g@mzsv.gov.mk
Виницаhttps://bit.ly/3D4IHouСоопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфатОбјавен е графички/синтезен дел од Урбанистичкиот проект, Анкетен лист и Соопштение за Јавен увид, кој че трае од 04.10-18.10, во рок во кој може да бидат досатвени коментари од засегнатат јавност.
Виницаhttps://bit.ly/3FjUTn1Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за фотоволтаични електрани, на КП 4791, КП 4790, КП 4787, КП 4788, КП 4789, дел од КП 4636, дел од КП 6979 и дел од КП 4957, КO Блатец, Општина ВиницаОбјавен е графички/синтезен дел од Урбанистичкиот проект, Анкетен лист и Соопштение за Јавен увид, кој че трае од 04.10-18.10, во рок во кој може да бидат досатвени коментари од засегнатат јавност.
Демир Капијаhttps://bit.ly/3izayFsСоопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план со намена Е1.13 – фотоволтични електрани, КП бр. 1148/1, КО Бистренци, Општина Демир КапијаОбјавен е графички/синтезен дел од Урбанистичкиот проект, Анкетен лист и Соопштение за Јавен увид, кој ќе трае до 19.10, во рок во кој може да бидат досатвени коментари од засегнатат јавност.
Дојранhttps://bit.ly/3ldLOnKУрбанистички документ за Г.П1.4 К.О Стар Дојран и Потврда за заверка на AUP Марјан ТуневОбјавен е проктот и потврда за заверка односно за поднесување на проектот преку е-урбанизам

Read More

Monitoring table 01/10/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Велесhttps://bit.ly/3B0jOK7Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена А1.1. станбени куќи (слободностоечки), на КП 1176, КО Отовица, Општина ВелесПредмет на овој урбанистички проект кој е усвоен со Потврда УП бр.1310-28 од 22.09.2021 година, е формирање нa градежни парцели во Општ Акт за село Отовица на КП 1176, КО Отовица, Општина Велес, со предвидена А – домување. Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 1802 м2. Со овој УП се формираат една градежна парцела, согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 32/20).
Велесhttps://bit.ly/3m8SpPOУрбанистички проект за формирање на четири градежни парцели на дел од КП бр. 1058/3, КП бр. 1058/2, КП бр. 1185/4, дел од КП бр. 1185/3 и дел од КП бр. 1185/2, KO Отовица, согласно општ акт за уредување на услови за начинот на градење во село Отовица, Општина ВелесУП за формирање на четири градежни парцели на дел од КП бр. 1058/3, КП бр. 1058/2, КП бр. 1185/4, дел од КП бр. 1185/3 и дел од КП бр. 1185/2, KO Отовица, согласно Општ акт за уредување на услови за начинот на градење во село Отовица, Општина Велес. УП за село се изработува заради разработување на земјиштето каде што со урбанистички план за село, не се формирани градежни парцели, а катастарските парцели ги задоволуваат условите за формирање на градежната парцела пропишани во овај правилник. Градежната парцела ќе се формираа во зона со намена на градбата – домување. Согласно Правилникот за урбанистичко планирање, номенклатурата и групирањето на системот на класи на намени, е уреден со следните класи на намени: А1 – домување во куќи, поединечна намена А1.1 – станбени куќи – слободностоечки.
Гостиварhttps://bit.ly/3kZ3OSNПланска Програма за изработка на измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а- Опфат 1, УЕ “Центар”, Четврт “А” КО Гостивар 1, Општина ГостиварСе одобрува Планска Програма за изработка на измена и дополна на дел од Детален Урбанистички План за блок 4-4а, опфат 1 , УЕ “Центар” – Општина Гостивар.
Гостиварhttps://bit.ly/3opCdfYПредлог Проектна Програма за изработка на Урбанистички Проект за реконструкција на локален пат во сос. Питарница, Гостивар, Општина ГостиварСе одобрува Планска програма со технички број 11-38/2021 од јули 2021 година. за изработка на Урбанистички Проект за инфраструктура за реконструкција на локален пат во населба Питарница, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар
Аеродромhttps://bit.ly/3D8qKFHОдлука за неспроведување стратегиска оценкаОдлуката за неспроведување на СОЖС треба да биде достапна на веб страната во рок од 15 дена од објавувањето (до 15.10.2021). Против неа засегнатата јавност и МЖСПП имаат право на коментари.
Аеродромhttps://bit.ly/3md4kfCПланска Програма изменување и дополнување на ДУП за Градска Четврт И11 Блок 13, Општина Аеродром – СкопјеОбјавена е и планската програма заедно со ДУП за Градска Четврт И11, Блок 13, Општина Аеродром, за кои што се однесува одлуката за неспроведување на СОЖС
Кочаниhttps://bit.ly/3zZAakAОдлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за градска четврт 5 од ГУП за град Кочани.Објавени се одлука и формулар на веб страната. Одлуката за неспроведување на СОЖС треба да биде достапна на веб страната во рок од 15 дена од објавувањето (до 13.10.2021). Против неа засегнатата јавност и МЖСПП имаат право на коментари.
Охридhttps://bit.ly/2ZEav4uОдржана работилница за креирање на стратегијата за млади на Општина ОхридЛокалната стратегија за млади се креира со активно учество на младите луѓе, релевантните институции, организации и бизнис секторот кои денеска беа присутни на настанот и ги изнесоа своите ставови, предлози и сугестии во врска со стратегијата. Содржината на Локалната стратегија за млади ќе ги опфаќа стратешките приоритети, клучните предизвици со кои се соочуваат младите во општина Охрид и долгорочните цели презентирани низ тематските области. Документот ќе се однесува на период од следните пет години. Сите оние кои сакаат дополнително да достават предлози и сугестии за текот на процесот истото може да го сторат на официјалната е-пошта strategijazamladi@yahoo.com најдоцна до 10.10.2021.
Прилепhttps://bit.ly/3kZ4DuRПотврда за заверка на урбанистички проектОбјавена е потврда за заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА, ЗА ГП 02 ОД УПВНМ, ЗА ИЗГРАДБА НА Г1.8- ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА БИОГОРИВО (Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА- ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА), КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП.Не се дадени инфомации за спроведување на јавна анкета и стручна расправа по однос на УП
Заменик на претстедателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестицииhttps://bit.ly/2Y3xHbGВицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини на промоција на заеднички проект на ГИМ и Макстил – Има огромен потенцијал за развој на циркуларната економијаЗаменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции и Министерот за животна средина и просторно планирање присуствуваа на настан, на којшто беше презентиран заедничкиот проект на ГИМ и Макстил, наречен „Cinderela“, комплексен истражувачки и иновативен проект, финансиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Комисија, базиран на можностите за намалување на урбаниот индустриски отпад, кој има за цел развивање и демонстрирање нов бизнис модел на циркуларната економија.
Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактерhttps://bit.ly/2YfwA9iОдбележан 28-ми Септември – Меѓународниот ден за универзален пристап до информацииАгенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер го одбележа 28-ми Септември – Меѓународниот ден за универзален пристап до информации. Во присуство на избрани гости меѓу кои Фреjк Јанмаат – Раководител на оддел при Делегацијата на Европска Унија и Г-дин Љупчо Николовски – Заменик-претседател на Владата за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, беа презентирани резултатите од работењето на Агенцијата изминатава година, креираните ИТ алатки како и плановите за идно унапредување на демократските процеси во нашата држава, преку овозможување на непречен проток и на слободен пристап до информаците од јавен карактер и олеснување на остварувањето на уставно загарантираното право на граѓаните да имаат увид во работата на институциите.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3olft0xНУРЕДИНИ: Го трасираме патот за воспоствување на циркуларна економијаМинистерот Нуредини во своето обраќање истакна дека овој проект се реализира токму во моментот кога Министерството за животна средина и Владата на РСМ го трасираат патот кон воспоставување на циркуларна економија во државата, и дека овој бизнис модел на циркуларна економија за одржлив урбан развој и градба покажува дека е можно политиката и праксата да се следат и зацртаните развојни политики да добијат своја потврда во реалноста.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3kUl23LУчество на министерот за животна средина и просторно планирање Нуредини на промоција на извештај за ″Де-ризикување инвестиции во обновливи извори на енергија во Северна Македонија: финансии и политика фокусирани на енергија, греење и ладење″Во воведното обраќање министерот Нуредини ја нагласи потребата од вклученост на приватниот сектор паралелно со обезбедувањето на одржливи политики и инвестициска рамка. Покрај Нуредини воведни обраќања имаа и Крешник Бектеши, министер за економија, Рабиа Фероучи, директор на ИРЕНА и Нарин Сахакијан, УНДП постојан претставник. Извештајот ги анализира тековните политики за обновливите извори на енергија, идентификува специфични бариери и придружни ризици што може да ги задржат инвестициите од приватниот сектор во обновлива енергија и обезбедува препораки за рамки на политики и финансиски инструменти за намалување на ризиците со цел зголемување на инвестициите во обновлива енергија.

Read More

Monitoring table 28/09/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа.

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка 
Министерство за култураhttps://bit.ly/3AOdzbTПрезентација на Генералниот план за заштита на археолошкиот локалитет СтобиНа 30 септември со почеток во 12:00 часот во винаријата „Стоби“, Градско, Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби и Фондацијата „Балканско наследство“ (Бугарија) пред стручна јавност ќе го промовираат „Генералниот план за заштита на археолошкиот локалитет Стоби“. Генералниот план за заштита на Стоби е стратегиски документ чија цел е да обезбеди насоки и препораки за подобра заштита и презентација на разновидното културно наследство на локалитетот, како и насоки за негов одржлив развој преку подобрување на менаџирањето и капацитетите на НУ Стоби за прибирање финансиски средства за оваа цел. Генералниот план за заштита на Стоби е единствен документ од ваков вид изработен за археолошки локалитет во нашата држава и одлична основа за креирање слични планови за другите археолошки локалитети. Заради почитување на препораките и мерките за одржување јавни настани во услови на пандемија со КОВИД-19, настанот ќе се одржи со ограничен број поканети гости.
Неготиноhttps://bit.ly/39Z4di5Презентација на можностите за производство на енергија од био масаВо организација на општина Неготино, Стопанската комора и Здружението Еко-вита се одржа презентација на можностите за производство на енергија преку искористување на земјоделски отпад, како на пример лозови прачки, гранки од праски, сливи и слично кои имаат висока калорична вредност од речиси 99 отсто, исто како и пелетите и брикетите. Идејата е преку нивно рециклирање да се дојде до искористување на земјоделскиот отпад преку 2 аспекта- енергијата која се губи во природата и заштита од заразни болести во лозарството преку собираање на заразени прачки кои потоа би се гореле. На тој начин, отпадот од виновата лоза и гранките од овошки, односно био маса, би се согорувал и претварал во топлинска енергија. За таа цел, беше претставен прото-тип на машина за рециклирање на отпадот кој би се собирал од земјоделските површини, истиот се складира во контејнери, се гори во индустриски печки и се добива топлинска енергија, а подоцна има можност и за електрична енергија. Свои излагања на презентацијата имаа експерти од оваа област, а со свои прашања и дискусии се вклучија и заинтересираните присутни на настанот.
Министерство за правдаhttps://bit.ly/3m38tTfИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Предлог Закон за вештачењеЦел на законот е да се пристапи кон ревидирање на системот на судско вештачење преку донесување на законски измени
Влада на РСМhttps://bit.ly/3kKX0rZВладата ќе ја одржи редовната 108-ма седницаНа дневниот ред на седницата се и Предлог на Националната стратегија за развој на социјалните претпријатија во Република Северна Македонија (2021-2027) и Акцискиот план 2021-2023 за спроведување на оваа стратегија, како и Предлог на Стратегијата за промовирање и развој на волонтерството (2021-2025).
Охридhttps://bit.ly/3o9UopIПокана за почетна конференција за креирање на Стратегија за млади на Општина ОхридСо цел успешно утврдување на потребите и барањата на младите луѓе предвидено е спроведување на анкета на примерок од 110 испитаници- млади лица на возраст од 15 до 29 години и анализа на добиените резултати. Резултатите на анкетното истражување треба да бидат составен дел од Локалната младинска стратегија и заклучоците треба да соодветствуваат со добиените резултати од анкетата. Со особено задоволство Ве покануваме да присуствувате на настанот кој треба да биде основа за изработка на овој стретешки документ на општина Охрид. Настанот ќе се оддржи на ден 28.09.2021 година, со почеток во 12 часот во големата сала на Советот на општина Охрид, со почитување на протоколите за заштита од Ковид 19.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ogcA12Одговор на претставка од анономни граѓаниОдговор од страна на МЖСПП по однос на преставка од група граѓани од општина Радовиш, во кој се дадени насоки за следни чекори, за надлежни органи за постапување за посочените проблеми.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3kLqGoH66 седница на Совет: Донесени нови Урбанистички плановиОдлука за донесување Конечен Предлог-измена и дополнување на ДУП за дел од Блок, 10.2, ОГ, плански период 2020-2025; УП за село Прдејци, ОГ, Блок 4, плански период 2018-2028 и ДУП за Блок 11 (11.2) КО Гевгелија и КО Мрзенци, ОГ, плански период 2019-2024 година; Иницијативата за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП бр. 642, КП бр. 641/1, дел од КП бр. 641/2, КП бр. 643, КП бр. 629/1, КП бр. 629/2 и дел од КП бр. 633, КО Моин, ОГ, со цел изградба на објекти, односно формирање градежна парцела со соодветна површина за градење по сите параметри.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3CRE68RЈПКД „Комуналец“- Гевгелија со обука на тема: „Зелена инфраструктура”Во рамките на проектот AQUA-M – II – „Одржливо управување на водните ресурси во прекуграничниот регион“, во ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија се одржа обука на тема: „Зелена инфраструктура“. На обуката беше презентиран проектот и неговите активности, а, исто така, беше презентирана и набавената опрема во рамките на проектот од страна на ЈПКД „Комуналец“ наменета за потребите на Прочистителната станица во Гевгелија. Промовирана беше и брошурата „Вода, пестициди и нивната правилна употреба“, подготвена од страна на партнерите во проектот. Присутните на обуката имаа можност да се запознаат со значењето на Зелена инфраструктура – одржлива мерка за борба против ефектите и спречување на ризиците поврзани со климатските промени.
Делчевоhttps://bit.ly/3CTa1pIМислење по Финален Извештај за стратегиска оцена на животната срединаОбјавено е позитивно мислење од МЖСПП по однос на Нацрт Извештај за СОЖС за ЛУПД со класа на намена Е3, некомпатибилна инфраструктура за изградба на пречистителна станица.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3zLlBB7Известување за почеток на процесот за подготовка на Закон за контрола на индустриски емисииНадлежен орган е МЖСПП, временска рамка во која треба да се изготви овој закон е 24.09.2021 – 29.10.2021. Цел на овој закон е спречување, намалување и колку што е можно спречување на загадувањето кое е предизвикано или кое може да настане од спроведување на индустриски активности во согласност со начелото ‘загадувачот плаќа’, како и начелото „спречување на загадувањето“.
ЕНЕРhttps://bit.ly/2Zyigc9Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за вештачењеНадлежен орган е Министерство за правда, временска рамка во која треба да се изготви овој закон е 24.09.2021 – 31.12.2021. Целта произлегува од Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017-2022) и нејзиниот Акциски план каде што е наведено дека системот на судско вештачење во голема мера влијае врз ефикасноста и на квалитетот на судските постапки. Поради големиот број упатени критики за актуелниот закон, потребно е да се пристапи кон ревидирање на системот на судско вештачење преку донесување на законски измени.

Read More

Monitoring Table 24/09/2021

Табела со информации за следење

Во продолжение е табелата со најнови информации за процедури и постапки од областа на животна средина објавени од институции и локална самоуправа 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Влада на РСМhttps://bit.ly/3EOQ3xR107-та седница на ВладатаИнформација за степенот на реализација на препораките и преземените активности за зачувување на статусот УНЕСКО – Светско наследство на природното и културното наследство во Охридскиот Регион. Информација за склучување на Билатерален договор помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија за ко-финансирање на големиот инвестициски проект „Интегриран и самоодржлив систем за управување со отпад во Источен и Североисточен регион“Информација за спроведување на ИПА проектот ”Имплементација и планирање за апроксимација на приоритетни сектори во животна средина (Implementation and Planning for Approximation in Priority Areas of Environment)“ Информација за спроведување на ИПА проектот „Набавка на ИТ и друга специфична опрема за информатички систем и мониторинг на животната средина“
Охридhttps://bit.ly/3AG4G4bОхридското Езеро прогласено за водено живеалиште од меѓународно значењеГрадоначалниците на општините Охрид, Струга и Дебрца, Константин Георгиески, Рамиз Мерко и Зоран Ногачески заедно со Министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини и директорот на регионалната канцеларија на Меѓународната Унија за Источна Европа и Централна Азија, Борис Ерг денеска на плажата Дебрца потпишаа Изјава за поддршка на Студијата за валоризација на Охридското Езеро со што се обврзаа за дирекtно учество во заштитата на биолошката разновидност во Охридското Езеро. На настанот, беше извршено и примопредавањето на Сертификатот од Рамсар на градоначалниците од трите општини во кој е наведено дека Охридското Езеро се смета за водно живеалиште од меѓународно значење според Рамсарската Конвенција.
Собрание на РСМhttps://bit.ly/2XI03YPОсумнаесетта седница на Комисијата за транспорт, врски и екологијаКомисијата за транспорт, врски и екологија на Собранието, на денешната 18. седница, како матично работно тело, во скратена постапка, го разгледа Предлог-законот за дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.
ЈП за патиштаhttps://bit.ly/3kAbxGKБарање за изразување на интерес за избор на Експерт за набавки за Проект на Светска Банка за надградба и развој на патиштата во Република Северна МакедонијаБарањето за изразување на интерес за избор на Експерт за набавки за Проект на Светска Банка за надградба и развој на патиштата во Република Северна Македонија и Проектната програма може да се превземат на веб страната, на линкот. Краен рок за изразување интерес е 08.10.2021
Зрновциhttps://bit.ly/2WcW5qSПроектна програма за изработка на УП вон опфат на УП на дел од КП 4369 КО Зрновци со основна класа на намена Г 2.9 – Складирање и основна преработка на земјоделски производи – Винарија со ресторант и престој на туристиОбјавена е проектна програма на веб страната, сеуште нема информации , односно соопштение за увид, односно јавна анкета и презентација
Кавадарциhttps://bit.ly/3zD7NsrС О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по Детален урбанистички план за УЕ 5, блок 5.5, “Уни Палас” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на планскиот документ во просториите на Општина Кавадарци. Јавната анкета трае од 23.09.2021 до 06.10.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови. Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.09.2021 година (среда) во 11.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.Планот не е објавен во електронска форма на веб страната на општината.
Карбинциhttps://bit.ly/39x01pdТендер: Создавање на дијалог за грижата: нашата заедничка одговорност кон однесувањетоПотребната документација е објавена на веб страната на општината. Краен рок за поднесување на понуди е 29.10.2021
Кумановоhttps://bit.ly/3uaodqUПланската програма и потврда за заверка Планската програма и потврда за заверка на Планска програма за изработка на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица БПС на КП 915/1, КО Табановце-Општина КумановоЛинковите кои се дадени на веб страната не се отвараат
Кумановоhttps://bit.ly/3lZthepПланската програма за изработка на ДУП за УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62Планската програма за изработка на ДУП за УЕ „Тоде Мендол“, дел од УБ 62, плански опфат помеѓу: ул.„Тоде Мендол“, ул.„Вук Караџиќ“, ул.„Страшко Симонов“, и ул.„Браќа Филиповиќ“– Општина Куманово, (2021-2026)Линковите кои се дадени на веб страната не се отвараат
Кумановоhttps://bit.ly/3CLxSY2Планската програма за изработка на ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 15Планската програма за изработка на ДУП за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 15, плански опфат помеѓу: ул. „Веселин Маслеша“, пешачка патека, ул.„Благоја Думановски 1“, ул.„Благоја Думановски 2, ул.„Благоја Думановски 3“-Општина Куманово, (2021-2026)Линковите кои се дадени на веб страната не се отвараат
Кумановоhttps://bit.ly/3CI2gmlПланската програма за изработка на УПВНМ за изградба на комплекс со основна намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија Планската програма за изработка на УПВНМ за изградба на комплекс со основна намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија на КП 88/1, КП 88/5 и КП200 за КО Биљановце вон град – Општина Куманово, (2021-2026),Линковите кои се дадени на веб страната не се отвараат
Министерство за економијаhttps://bit.ly/3AzKXTMНационален акциски план за енергетска ефикасностНа линкот е објавен Националниот акциски план за енергетска ефикасност
Град Скопјеhttps://bit.ly/3AHdV49Град Скопје прв во регионот со стратешки план за намалување на ризици од катастрофиГрадоначалникот Шилегов денеска во салата на Советот на Град Скопје го презентираше и учествуваше во јавната дискусија за Стратешкиот план за намалување на ризици од катастрофи на Град Скопје, сеопфатен и инклузивен план за зајакнување на отпорноста кон кризи и несреќи, но и брзо закрепнување на заедницата по евентуална природна катастрофа.
Град Скопјеhttps://bit.ly/2XGcrsmСтратегија со акциски план за развој на културата на Град Скопје за периодот 2021 – 2030 година.Советот на Град Скопје на денешната 74-та седница ќе расправа за Стратегијата со акциски план за развој на културата на Град Скопје за периодот 2021 – 2030 година. Изработката на стратегијата е правена во соработка со тимот на „Скопје Европска Престолнина на Културата 2028“, а во процесот се вклучени и голем број независни соработници и експерти.
Велесhttps://bit.ly/3CI2KZHИзвестување за продолжување на рокот на повикот за прибирање предлози, проекти, сугестии за креирање на програмите на Општина Велес до 30 септември 2021 гПовикот за прибирање предлози, проекти, сугестии за креирање на програмите на општината во областите: локален економски развој, образование, култура, социјална заштита, здравство, спорт, заштита на животна средина, соработка со граѓанските организации, поточно во сите области во кои општината има надлежност,поради зголемениот интерес од страна на здруженија на граѓани/фондации се продолжува до 30 септември 2021 година. Повикот се наоѓа на линкот
Беровоhttps://bit.ly/3kJsyi5Општина Берово објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово” CB006.2.12.117 – LP/02Општина Берово објавува оглас за „Набавка на модуларен систем за кризни ситуации за потребите на општина Берово” CB006.2.12.117 – LP/02, со финансиска поддршка од Европска Унија преку ИНТЕРРЕГ-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија број на повикот 2014TC16I5CB006 -2018 -2. Тендерското досие е достапно на веб страната. Крајниот рок за доставување на понуди е 27.10.2021,до 15:00 часот (локално време).

Read More

Monitoring Table 17_21 09 2021

Табела со информации за следење

Во табелата се наоѓаат информации од областа на животната средина објавени од институции и општини. 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Охридhttps://bit.ly/3lHnvhfОдложена јавната расправа по нацрт на законот за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природатаДенешната Јавна расправа, кој што требаше да се одржи по Нацрт на Законот за прогласување на студенчишко блато за парк на природата не се одржа. Одложувањето на расправата го предложи градоначалникот на Охрид, Константин Георгиески со цел да се излезе во пресрет на граѓаните, односно предвидената расправа наместо on line да се реализира со физичко присуство на сите претставници од институциите и експертите надлежни за носењето на Законот.
Росоманhttps://bit.ly/3CwO3ZfСоопштение за јавен увидУрбанистички проект вон опфат на Урбанистички План за фотоволтаични електрани на КП 365/1 и КП 366 КО Паликура, ОПШТИНА РОСОМАН, Иницијатор –Друштво за проектирање, трговија и инженеринг УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес, На веб страната има само наслов, не е објаеен документот, нити пак има информации кои се однесуваат на начинот на спроведување на јавен увид, јавна анкета и презентација
Стругаhttps://bit.ly/3u05VJeСе одобрува Планската програма за измена и дополна на дел од Генерален урбанистички план за Блок 30,северен дел од град Струга КО Мороишта Општина Струга, со тех број 17-01/21 август 2021 изработена од ЕВРО ДЕКОР доо КочаниНа веб страната се објавени решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополна на Генерален урбанистички план за Блок 30, северен дел од град Струга, КО Мороишта, општина Струга.Не се дадени информации за јавен увид, јавна анкета и презентација
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3kshmWXОдржана Првата конститутивна седница на Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општествоНа 15.9.2021 година Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество ја одржа Првата (конститутивна) седница. На оваа седница, Одделението за соработка со невладини организации ги информираше членовите на Советот за процесот на изработка на новата Стратегијата на Владата за соработка со и развој на граѓанското општество, со Акциски план 2021-2024, активностите на работната група и планираните следни чекори за консултација со граѓанските организации.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3ks2RSPНУРЕДИНИ: Усвоени преостанатите закони од областа на управување со отпадотНа 50-та седница, Собранието на РСМ ги донесе останатите четири закони од областа на управување со отпадот: Закон за управување со отпадот, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со дополнителни текови на отпад и Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Во текот на месец август, од страна на Собранието беа донесени Законот за управува со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3hSPb1HСООПШТЕНИЕ за прекинување на јавната расправаЈавна расправа по нацрт Закон за прогласување на Студенчишко Блато за парк на природата на 14.09.2021г. беше закажана да се одржи виртуелно преку ЗООМ платформата и хибридно во Салата на општина Охрид. Заради транспарентост во постапката и вклучување на локалното население беше обезбедена ре-продукција во живо на јавната расправа во општина Охрид со цел продолжување на транспарентно одвивање на процесот. За време на јавната расправа од група на граѓани сопственици на приватни имоти во Студенчишко Блато, преку овластен адвокатски застапник беше побарано одложување на јавната расправа поради неразјаснети прашања во врска со имотите во Студенчишко Блато. Истото барање беше доставено и по писмен пат за кое МЖСПП во најкус можен рок одговори. За време на јавната расправа Градоначалникот на Охрид како подносител на иницијативата за прогласување на Студенчишко Блато за заштитено подрачје во категоријата парк на природата побара да се прекине јавната расправа и наведе дека ќе организира состаноци со граѓаните на Охрид, сопственици на имоти во Студенчишко Блато заради усогласување во однос на користење на имотите во Студенчишко Блато, по што во друг тремин јавната расправа повторно би се закажала.
Тетовоhttps://bit.ly/3EB66zjJавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Набавка на подземни контејнери и специјално возило за третман на отпад од овие контејнери“ Јавната консултација за Планот за управување со животната средина и социјалните работи за наведениот проект, ќе се одржи во: општина Тетово, на 06.09.2021 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот. Ве молиме да го најавите Вашето учество на долунаведената е-маил адреса. На веб страната е објавен и Планот за управување со животната срединаИзвестувањето за консултации со јавноста, јавниот повик и планот за управување со животна средина се објавени на веб страната на 13.09.2021, а јавната консултација и даумот за коментари од страна на јавноста е наведен 06.09.2021. Со ова не е остварено правото на учество на јавноста во донесување на одлуки.
Брвеницаhttps://bit.ly/3lLOkAYПроектна ПрограмаПроектна Програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели на КП 699/2, 699/3 и дел од КП 683/4. КО Радиовце; со намена А1.5 – Станбени куќи во состав на селски стопански двор
Брвеницаhttps://bit.ly/3EFcRAnРешение за одобрување на проектна програмаОдобрување на Проектна програма, за изработка на УП за вон опфат на урбанистички план за формирање градежни парцели на КП 699/2, 699/3 и дел од КП 683/4., КО Радиовце вон г.р., во општина Брвеница, со технички број 35/21, Изработена од „Пологпроект-про„ Доо Гостивар
ЕНЕРhttps://bit.ly/3EE1CI7ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКААнализата на примената на ЗОУП утврди определени практични проблеми.Сеуште не е воспоставена воедначена управна пракса на ниво на јавните органи, па голем дел од нив од објективни причини не можат целосно да се придржуваат кон одредбите согласно кои јавниот орган треба да определи овластени лица за водење на управната постапка.Измените и дополнувањата се во насока на допрецизирање и обезбедување на доследна примена на начелото на делегирање при одлучување во управна постапка,а опфатени се и запирањето на постапката, огласувањето на управен акт за ништовен и се вршат и номотехнички подобрувања на текстот.Предложените измени и дополнувања се во насока и на имплементирање на начелата за интероперабилност и усогласување со процесите на дигитализација.Концептот е-Влада обезбедува комуникација помеѓу институциите, како и комуникација со бизнис секторот и со граѓаните. За целосно имплементирање на процесите за дигитализација, потребна е истовремена и координирана измена на повеќе прописи.
Виницаhttps://bit.ly/3AusMioСоопштение за јавен увид за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на КП 1965, КП 1966, КП 1970 и дел од КП 1978, КO Блатец, Општина ВиницаОбјавено е само соопштение за увид, анкетен лист и графички приказ. Не е објавен текстуален дел. Наведено е дека јавниот увид ќе трае 15 дена, односно од 17.09.2021 до 01.10.2021.
Гевгелијаhttps://bit.ly/3CvDGF9Во завршна фаза е изработката на неколку Урбанистички планови за села Во периодот 2017-2021 година донесени се урбанистички планови за село Моин и за село Милетково. Започнати се постапки и во завршна фаза е донесувањето на Урбанистички планови за селата Мрзенци, Негорци, Давидово, како и за Миравци. Во тек е постапката за изработка на Урбанистички план за Старо Конско, крај браната „Конско“, а во почетна фаза е изработката на Урбанистички план за село Ново Конско. Се очекува сите постапки околу донесувањето на наведените урбанистички планови да заврши до крајот на годината.
Пробиштипhttps://bit.ly/2XCRfnDЈавен повик за партиципативно телоЈавниот повик за пријавување на заинтересирани лица за членување во Партиципативното тело на Општина Пробиштип од областа на урбанизмот. Повикот трае од 17.09-17.10.2021.
Карпошhttps://bit.ly/3Axc7uoОдлука и формулар за Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, СкопјеОд страна на Општина Карпош донесена е одлука за неспроведување на постапка за СОЖС за Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје. Одлуката и формуларот се објавени на веб страната и треба да стојат 15 дена (од 15.09-30.09), рок во кој јавноста и МЖСПП може да даде коментари.
Кочаниhttps://bit.ly/3tW4mvPЈАВЕН ПОВИК за прибирање предлози за креирање на програмите за активностите на Општина Кочани за 2022 годинаВрз основа на законските одредби,а заради транспарентност во работењето на единицата на локалната самоуправа,Општина Кочани ги повикува граѓаните, урбаните, месните заедници, здруженијата на граѓани и институциите, со идеи, програми и проекти да се вклучат во креирањето на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година. Програмите и проектите во електронска форма можат да се достават преку електронска пошта на адреса info@kocani.gov.mk (со назнака за јавен повик за предлог-проекти), или преку Едношалтерската канцеларија на Општина Кочани,најдоцна до 15 октомври 2021 година за развојните проекти ,а за финансирање на здруженија,невладини огранизации и друѓи,најдоцна до 15 ноември.
Кочаниhttps://bit.ly/3u0dI9zПовторна јавна презентација и јавна анкета по Детален урбанистички план за градска четврт 5, Општина Кочани, плански период 2018-2023Повторна Јавна Анкета ќе се спроведе во периодот од 23.09.2021 год. до 06.10.2021 год. во кој рок заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови , во писмена форма, кои можат да ги подигнат во архивата во општинската зграда, од веб страната на Општина Кочани, или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам. Повторна Јавна Презентација ќе се одржи на ден 27.09.2021г. со почеток во 10.00 часот пред комлексот АСНОМ, Општина Кочани.Не е објавен текстуален дел од ДУПот.
Кочаниhttps://bit.ly/3zsATL1Планска програма за изработка на изменување и дополнување на урбанистички план за село Тркање, со разработка на блок 17, КО Тркање, Општина Кочани.Не се дадени информации за јавен увид, односно јавна анкета и јавна презентација
Чешиново-Облешевоhttps://bit.ly/3lMMCz8Соопштение за јавен увид за урбанистички план за изградба на објект со намена Г2Јавниот увид и анкета траат 15 дена по обкавуваљњето, односно до 28.09.2021
Чешиново-Облешевоhttps://bit.ly/3hS08ACБарање за Б-Интегрирана еколошка дозволаБарање за Б-Интегрирана еколошка дозвола, индустрија на минерали, бетонска база. 30 дена од објавувањето (14.10.2021) јавноста има право да достави коментари
Штипhttps://bit.ly/3ktMsgUУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Г.МЗ-површински соларни и фотовол гаични електрани на КП 6р. 248/3, КО Доброшани Општина ШтипНа веб страната има објавено одлука за неспроведување на постапка за СОЖС и мислење од МЖСПП дека ја прифаќа одлуката за неспроведување на СОЖС
Охридhttps://bit.ly/3CrQEUiСедумте чинари од Охрид прогласени за природна реткостНа иницијатива на Општина Охрид и по подготовка на целокупната документација од Одделението за заштита и влијание врз животната средина, неодамна Владата на Република Северна Македонија ги прогласи седумте чинари од Охрид за природна реткост.
Пробиштипhttps://bit.ly/3nNSPh0Решение за одобрување на ПП за УП за КП бр.1389 и 1390На веб страната е објавено решение и ажурирана геодетска подлога
Пробиштипhttps://bit.ly/3ksl6rtРешение за одобрување на ПП за УП за КП бр.1382-1 КО ДобревоНа веб страната е објавено решение и ажурирана геодетска подлога
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/3hPB5hyПовторен јавен повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организацииСоветот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество, за претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации ги предложи: Данче Даниловска–Бајдевска од Фондација Отворено општество – Македонија, Лилјана Јоноски од Здружение Рурална Коалиција Куманово и Александар Кржаловски од Македонски центар за меѓународна соработка. Останатите пријавени кандидати не добија потребен број гласови од членовите на Советот, поради што Советот одлучи повторно да се објави Јавен повик за учество на два претставници на граѓанското општество во Работната група за реформа на системот на државно финансирање на граѓанските организации. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на nvosorabotka@gs.gov.mkсо назнака „Пријава за РГ финансирање на ГО“најдоцна до 30 септември 2021 година.
Битолаhttps://bit.ly/3lKkbSrReLOaD2 – Официјален почеток на проект за партнерство меѓу општините и граѓанските организацииЗапочна втората фаза од реализацијата на проектот ReLOaD 2, чија основна цел е зацврстување на партнерството меѓу општините и граѓанските организации преку транспарентно доделување финансиски средства за проектни активности во корист на локалното насление. Планираните активности вклучуваат обуки за општинската администрација, финансиска поддршка на проекти од јавен интерес аплицирани од граѓанските организации, како и тренинзи за зајакнување на нивните капацитети и знаења за подготовка на проектна документација.
Гази Бабаhttps://bit.ly/3kslCFVПланска програма ДУП СИИ 07 Блок 05Објавени се решение за одобрување на планска програма и планска програма
Гевгелијаhttps://bit.ly/3tW58ZLПродолжување и унапредување на соработката на Општината со граѓанските организацииГрадењето партнерства меѓу локалните власти и граѓанското општество, засновано на транспарентен и развојно-ориентиран пристап, е главен предуслов за поголемо граѓанско учество во процесите на креирање и имплементација на локалните политики. Досегашното позитивно искуство во Општина Гевгелија потврдува дека зајакнатата соработка поомеѓу Општината и граѓанските организации го потикнува локалниот развој и го подобрува квалитетот на животот на локалните граѓани.
Министерство за информатичко општество и администрацијаhttps://bit.ly/3zE3aytРегистрација за 4-от Дигитален Самит за Западен Балкан(WB6) во ПодгорицаОд 11 до 13 октомври 2021 во Подгорица ќе се одржи четвртиот Дигитален Самит за земјите од Западен Балкан (WB6), на кој учесниците ќе имаат можност да разменат добри практики и достигнувања во процесот на дигитална трансформација, како и да ги дефинираат идните насоки на дејствување. Регистрацијата за учество на настанот, кој ќе се одржи во хибриден и онлајн формат, е отворена. Заинтересираните ќе можат да се пријават на линкот: https://bit.ly/DSWB_Registration.

 

Read More

Moitoring table 14/09/2021

Табела со информации за следење

Во табелата се наоѓаат информации од областа на животната средина објавени од институции и општини. 

Институција УРЛНаслов Опис   
Претседател на РСМhttps://bit.ly/2YUemu2Усогласен единствен пристап кон изготвување на документ за долгорочна развојна стратегија на Република Северна МакедонијаИнформација за процесот на креирање на „Националната развојна стратегија 2021-2041“. Процесот ќе биде заснован на принципите на национална сопственост, широка консултација, интегрирање на постоечките процеси за интеграција во ЕУ и Агендата 2030 и иновативност. „НРС 2021-2041“ и „МКД2030“ претставуваат единствен сеопфатен процес за долгорочно планирање, следење и надградување, во коj се и ќе продолжат да бидат вклучени претставници од сите сегменти во општеството.
Ресенhttps://bit.ly/2XhUoZQПокана за тендер Green Inter E Mobility Рокот за поднесување понуди е 04.10.2021. Сите потребни документи се дадени на линкот на веб страната на општината.
Кавадарциhttps://bit.ly/2VG0t1lИспитување на јавното мислење за ЛЕАП кој е во фаза на изработкаКако дел од процесот за изготвување на ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ќе бидат вклучени и граѓаните од град Кавадарци со нивното видување на еколошката моментална состојба. За тоа ќе биде спроведен анкетен прашалник. Откако ќе го потполните прашалникот испратете го на следната е-маил адреса: dilov@kavadarci.gov.mk
Одделение за соработка со невладините организацииhttps://bit.ly/2YPsioZПродолжен рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на Програмата за работа на Владата за 2022 годинаСе продолжува рокот на Повикот до граѓанскиот сектор за придонес во подготвувањето на годишната Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија за 2022 година до 30.9.2021 година. Предлозите за политики треба да се однесуваат на конкретни законски одредби и да се во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија, утврдени во Програмата за работа на Владата 2020-2024, да бидат внесени во Образецот што е даден во прилог и да се достават по електронски пат на адреса: nvosorabotka@gs.gov.mk со назнака Иницијатива за ГПВРСМ 2022.
Министерство за животна средина и просторно планирањеhttps://bit.ly/3nuCzROНајава на активности за отпочнување на постапка за донесување на Законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природатаМинистерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за донесување на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата. Богатството и разновидноста на природните вредности (биодиверзитетот и геодиверзитетот) се основни причини Кањонот Матка да биде рангиран како еден од најзначајните локалитети на природно наследство во државата. Нацрт законот за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата и другите придружни документи во наредниот период ќе бидат објавени на веб-страницата на МЖСПП и на порталот www.ener.gov.mk.

Read More

Monitoring Table 10/09/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

Институција УРЛНасловОписЗабелешка
Министерство за транспорт и врскиhttps://bit.ly/3tsAwPfУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електраниИзвестување за јавен увид кој ќе трае 15 дена (07-22.09.2021), во кој рок заинтересираните страни може да достават свои коментари
Прилепhttps://bit.ly/3jYFNuDРешение за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМАПроектна програма за изработка на урбанистички проект за инфраструктура за изградба на главен доводен цевковод и пумпни станици на бунари за водоснабдување на с. Канатларци, Општина Прилеп
Ресенhttps://bit.ly/3tuOMXwИзвестување за јавна расправаНа 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата тоа може да го направат на следниот линк: MS Teams link за Јавна расправа – Обиколница на Ресен.
Стругаhttps://bit.ly/3C1CHftПредлог за одобрување на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за КП бр. 1736/13 м.в. Шаркиница, КО Мислешево, со тех број 008а-УП/2020 Август 2021. изработена од УРБАН ПЛАНЕР Дооел Гостивар.Известувае за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за КП број 1736/13, М.В.ШАРКИНИЦА, КО МИСЛЕШЕВО
Стругаhttps://bit.ly/2VtiShCПланска програма за измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од УЕ 4 дел од блок 12 К.О.Струга со тех број 23-01/21 од август 2021 изработен од ” ЕВРО-ДЕКОР ДОО – Кочани.Изготвена е решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополнување на ГУП Струга – предлог план 2006-2016. Истата е објавена на веб страната. Нема информации за одржување на јавна презентација и јавен увид за предлог планот.
Стругаhttps://bit.ly/2VtiShCПланската програма за измена и дополна на дел од Генерален урбанистички план за град Струга УЕ 6 и дел од УЕ 8 Блок 18, Блок 19 и Блок 23, со детална разработка на дел ос блок 23(обединета постапка на ГУП и ДУП), Општина Струга, со тех број 21-01/21 јули 2021 изработена од ЕВРО ДЕКОР доо КочаниИзготвена е решение за одобрување на планска програма, планска програма и Измена и дополнување на ГУП Струга – предлог план 2006-2016. Истата е објавена на веб страната. Нема информации за одржување на јавна презентација и јавен увид.
ЈП за патиштаhttps://bit.ly/3BX5LozИзвестување за јавна расправаСе известуваат сите заинтересирани страни, дека на 15.09.2021 година (среда) со почеток во 10 часот, ќе се одржи онлајн јавна расправа за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за реализација на проект за инфраструктура за Државен пат А3, делница: Обиколница на Ресен, во должина од околу 9.2 км. Заинтересираните лица кои сакаат да се вклучат на онлајн расправата треба да се вклучат на линкот кој е даден на веб страната и да го пријават учеството најдоцна до 14 септември (вторник) во 12.00 ч на следната е-маил адреса: m.manova@roads.org.mk.
Кочаниhttps://bit.ly/38SZ5eCОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНАОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПВНМ ЗА ОТКУП, ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ М.В ЌЕРАМИДНИЦА КО КОЧАНИ ЗА БЛОК БР.1 ОПШТИНА КОЧАНИ
ЕНЕРhttps://bit.ly/3A0InGdНацрт на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природатаИзвестување за почеток на процесот за подготовка на Нацрт на Закон за прогласување на Кањон Матка за споменик на природата

Read More

Monitoring Table 07/09/2021

Табела со информации за следење

Во прилог е табелата за следење информации и постапки од животна средина објавени од  страна на институции и локална самоуправа 

ИнституцијаУРЛНасловОписЗабелешка
Министерство за финансииhttps://bit.ly/2Vm7vIpБесими-Павлова: Продолжува успешната соработка со ЕИБ, поддршка за енергетиката, зелената економија, МСПИзразена беше поддршка и на напорите на Владата во користењето на зелениот одржлив економски модел во реализација на приоритетните проекти кои се дел од Економскиот инвестициски план, усвоен од ЕК во 2020 година, а кој обезбедува долгорочно закрепнување и развој на регионот, како што е поддршка во реализацијата на третата фаза од железничкиот коридор 8 кон Бугарија, изградбата на пречистителната станица во Скопје, гасно поврзување со Република Грција, за кои проекти во најава е обезбедување и на грант финансирање од ВБИФ инструментот на Европската унија.
Министерство за финансииhttps://bit.ly/3jOZ7dEБесими-Ригтеринк: ЕБОР ќе ја поддржи Владата во реализација на приоритетните проектиРеализацијата на тековните проекти и диманиката на нивното изведување, како и инвестиции во нови проекти од областа на патната и железничката инсфраструктура, енергетиката, екологијата, беа тема на средбата на министерот за финансии Фатмир Бесими со потпреседателот на ЕБОР Јурген Ригтеринк, што се одржа во Министерството за финансии, а пред почетокот на Првата годишна конференција „Економско заздравување и раст по Ковид“.
Ново Селоhttps://bit.ly/3yKCiwdСоопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Измена и Дополнување на УП за Село Колешино БЛОК 14, Општина Ново СелоЈавната анкета и јавната презентација по Измена и Дополнување на Урбанистички План за Село Ново Коњарево блок 14,Општина Ново Село ќе трае 30 (триесет) дена сметано во деновите од 06.09.2021год. до 05.10.2021год. А јавната презентација со стручно презентирање на Измена и Дополнување наУрбанистички План за Село Колешино блок 14, ке се одржи на ден 22.09.2021г. со почеток од 13 00 часот во просторите на подрачното училиште „Видое Подгорец“ с.Колешино.
Претседател на РСМhttps://bit.ly/3h5gc19Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија и Институтот за демократија потпишаа Меморандум за соработкаЦелта на Меморандумот е јакнење на меѓусебната соработка, во насока на поддршка на активностите на Кабинетот, кои се спроведуваат во рамки на Претседателскиот центар за политичко образование. Активностите за кои постои взаемен интерес, ќе се реализираат во областа на спроведување на истражувања, подготовка на анализи, организирање на едукативни семинари, јавни дебати и конференции.
ЕНЕРhttps://bit.ly/3eB6NxcЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА СТАТУС НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИПостапувањето со бесправно изградени објекти во Република Северна Македонија претходно е уредено со Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/12, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) а предмет на истиот се бесправните објекти изградени заклучно со 3 Март 2011 година. 
ЕНЕРhttps://bit.ly/3yTDtt4ЗАКОН ЗА БИОГОРИВА ВО ТРАНСПОРТОТСо Закон за биогорива во транспортот за прв пат ќе се уреди материјата на биогоривата кои се користат во транспортот

Read More